Els rols a Moodle

Un rol és un estatus d’un usuari/ària en un context particular. Ser Professor/a, estudiant, moderador/a d’un fòrum o visitant són exemples de rols. Els rols es defineixen per al lloc, i ho ha de fer la persona administradora.

Les persones administradores poden definir nous rols i poden assignar rols globals (a tot el lloc). Aquesta opció només caldrà fer-la servir per a definir altres persones administradores, i rols especials.

Per a definir rols com ara professorat i alumnat, caldrà fer-lo de manera local, és a dir curs per curs.

Definició de termes:

 • Un rol és un identificador de l’estatus de l’usuari/ària en un context particular. Professor/a, estudiant o moderador de fòrum són exemples de rols.
 • Una habilitat o capacitat és una descripció d’una funcionalitat particular de Moodle. Les habilitats (o capacitats) estan associades als rols. Per exemple, mod/forum:replypost és l’habilitat que permet respondre els missatges dels fòrums.
 • Un permís és un valor que s’assigna a una capacitat per a un rol en particular. Per exemple, permetre o prohibir, són permisos possibles.
 • Un context és una "àrea" a Moodle en la qual es poden assignar rols als usuaris. Un curs, les diferents activitats, els blocs, etc. són exemples de contexts.
 • Una excepció és una redefinició d'alguna habilitat d'un rol dins d'un context determinat.

Quan estem creant una excepció a algun rol, tenim dues opcions: denegar i prohibir. La diferència està en que quan prohibim una habilitat, ho fem per a tots els contextos per sota del que estem definint, en canvi al denegar nomes ho fem en el context actual

Jerarquia dels contexts

Per tal de definir bé quina àrea d'actuació tindrà cada rol, cal tenir molt clar quina és la jerarquia dels contexts. De manera que quan definim un rol en un context, aquest tindrà validesa a tots els seus contexts fills.

jerarquia dels contexts

Els rols predefinits

Per tal d'accedir als rols predefinits, hem d'anar al menu usuarisPermisosDefinició de rols Des d'aquesta pantalla podrem ordenar els rols (establir la jerarquia de les habilitats), i redefinir els rols estàndards.

A grans trets, els rols estàndards són:

 • Administrador: La persona administradora pot fer qualsevol cosa a qualsevol lloc del Moodle. En particular és l'únic rol que te accés als usuaris del lloc, això fa que a més tingui l'habilitat de poder entrar suplantant l'identitat de qualsevol usuari/ària, habilitat molt útil per resoldre problemes amb un usuari/ària en concret. L'assignació d'aquest rol té sentit com a rol global. Un administrador/a només en el context d'un curs no te més habilitats que les d'un Professor/a editor/a.
 • Creador de cursos: Els creadors de cursos només poden fer això, crear cursos, i eventualment es poden assignar el rol de Professor/a editor/a en aquells cursos que acaba de crear. És molt freqüent assignar aquest rol en el context d'una categoria de cursos, seria, per dir-lo d'alguna manera el responsable de crear cursos dins d'aquella categoria. Per exemple, podrien tenir una persona responsable de crear els cursos d'ESO i una altra pels cursos de cicles formatius. El Creador/a de cursos també pot veure els cursos ocults.
 • Professor: El professor/a editor/a pot fer qualsevol acció que es pot dur a terme dins d'un curs. És per això que el context d'aquest rol s'hauria de restringir a cada curs. El Professor/a editor/a pot assignar manualment rols dins del seu curs, crear grups, gestionar els recursos i activitats, …
 • Professor no editor: El professor/a no editor/a només pot veure i avaluar la feina que fan els estudiants. No pot crear ni modificar cap activitat del curs. Tampoc pot accedir als grups als qual no pertanyi.
 • Estudiant: Un alumne és el rol més baix dins d'un curs que li permet realitzar les activitats
 • Usuari autenticat: Un usuari/ària autenticat/ada és un usuari/ària que està dins del Moodle, però no necessàriament ha de pertànyer a un curs.
 • Visitant: Si en un determinat curs donem accés als convidats (ja sigui mitjançant una contrasenya o de manera oberta), llavors l'usuari/ària convidat/ada podrà entrar i únicament podrà veure l'estructura del curs i els seus recursos. No podrà doncs realitzar activitats, ni veure els perfils dels altres participants del curs.

Modificar o afegir un rol

Una solució que funciona molt bé per gestionar els estudiants del nostre lloc Moodle consisteix en assignar una contrasenya fixa a cada estudiant/a, de manera que no la puguin canviar. L'experiència ens mostra que moltes vegades solen oblidar la contrasenya que han posat originàriament, i el sistema de recordatoris no acaba de funcionar, ja que la gran majoria o no te email o simplement no el tenen operatiu.

Per tal de prohibir el canvi de contrasenya, no ho podem fer modificant el rol d'estudiant, ja que per defecte, els nostres alumnes tindran el rol d'usuari/ària registrat/ada. El rol d'estudiant no el tenen fins que algú els afegeix aquest rol dins d'un curs. Per tant caldrà modificar el rol: usuari/ària registrat/ada:

Anem a la finestra ens se'ns presenten els diferents rols, i al costat del rol usuari/ària registrat/ada cliquem sobre l'icona d'edició i obtenim la pantalla següent:

En aquest cas podem prohibir aquesta habilitat. Les icones ens mostren quins riscos podem tenir al modificar alguna de les habilitats. Les parts ombrejades corresponen als valors per defecte d'aquell rol.

Ara ja tenim que tots els usuaris del lloc no podran canviar-se la contrasenya. Això pot ser un problema pel professorat del centre, ja que ells tampoc la podran canviar. Per solucionar aquest fet crearem un nou rol (clonat de l'anterior) que el renombrarem a Professorat registrat amb canvi de contrasenya, i deixarem tot per defecte, canviant el canvi de contrasenya al seu valor habitual. Finalment, caldrà assignar globalment aquest rol a tot el nostre professorat.

Donat que tots els usuaris són usuaris autenticats per defecte, si prohibim l'habilitat del canvi de contrasenya, llavors no es pot habilitar en un rol superior, donat que aquest rol és per defecte. Cal doncs no definir l'habilitat de canvi de contrasenya en el rol autenticat, i llavors concedir l'habilitat al autenticat amb canvi de contrasenya.