Projecte final

El projecte de final de curs s'haurà d'anar construint al llarg dels quatre mòduls del curs, cadascun dels exercicis proposats als mòduls hauran de ser enfocats a aquest projecte final. El projecte haurà de publicar-se als Llocs web de la Xtec.

Característiques

Per completar el curs heu d'elaborar un projecte JClic de temàtica lliure i haurà de tenir les següents característiques:

 • Ha de ser una creació pròpia, no pas una adaptació d'algun projecte existent.
 • Ha de tenir una utilitat didàctica específica en alguna de les àrees del currículum d'infantil, primària o secundària.
 • Ha de contenir almenys dues activitats de cadascuna de les modalitats bàsiques del JClic: puzles, associacions, jocs de memòria, sopes de lletres i activitats de text. Opcionalment pot contenir també uns mots encreuats.
 • La primera activitat ha de ser una pantalla d'informació on aparegui el títol del projecte i el nom de l'autor/a.
 • La darrera activitat ha de ser una pantalla d'informació on s'indiqui que s'ha finalitat el projecte.
 • Les activitats han de combinar algun tipus de recurs multimèdia: imatge, so digital, vídeo o animacions.
 • Les imatges poden ser pròpies, capturades d'Internet, provinents d'algun CD-ROM o escanejades, però si desitgeu que el vostre treball es pugui publicar a la web de la zonaClic caldrà que els continguts emprats siguin de lliure difusió.
 • El projecte s'haurà de posar al Lloc Web que s'haurà creat al mòdul 8.
 • A la pestanya Projecte haurà de constar:
  • Les dades del l'autor/a, el títol, l'àrea i el nivell educatiu al qual s'adreça.
  • Una descripció del seu contingut i estructura.

Abans de començar a crear els materials envieu (a través del fòrum) al tutor/a del curs una descripció inicial del projecte: temàtica que penseu tractar, tipus d'activitats, etc. El tutor/a us podrà aconsellar sobre tècniques per a l'elaboració de les activitats i possibles fonts per a obtenir els materials multimèdia.

Pel que fa als recursos multimèdia del projecte

Recordeu que per poder publicar un projecte JClic les imatges i àudios que feu servir han de ser amb una llicència CreativeCommons, de lliure distribució o pròpies. A la xarxa podeu trobar gran quantitat de bancs d'imatges i de sons com heu pogut veure al llarg del curs. També podeu fer servir la cerca avançada d'imatges de Google per trobar-ne tot filtrant pels Drets d'utilització.

Imatges CC

Tingueu en compte també el format dels fitxers que feu servir pel projecte, mireu d'evitar imatges o sons massa grans que dificultin la vostra tasca:

 • Els fitxers d'imatge haurien de ser GIF, JPG i PNG i la seva mida hauria de ser de:
  • 800x600px en cas d'activitats amb una sola imatge com trencaclosques, imatges que fan de fons de pantalla…
  • 300x200px en cas d'activitats amb diverses imatges com activitats de memòria, associacions…
 • Els fitxers d'àudio haurien de ser MP3.

Recordeu que per a l'edició d'imatges i d'àudios disposeu dels programes Gimp i l'Audacity

En el cas que el projecte ocupi més de 5Mb haureu de fer-lo en dues o tres parts enllaçades entre elles.

Pel que fa al disseny del projecte

És imprescindible que tot el projecte tingui una estètica equilibrada i amb combinacions de colors que siguin agradables a la vista. Moltes vegades trobar aquestes combinacions és una tasca complicada, però per això podeu trobar a internet moltes pàgines que ajuden a fer aquesta tria. En aquesta pàgina podeu trobar algunes referències que us poden ser d'utilitat.

Colors

Recordeu també que podeu fer un ullada als projectes de la Biblioteca de la zonaClic per inspirar-vos.

Aspectes legals

Llicències Creative Commons

Existeixen diferents llicències que, tot i estar basades en els drets d'autoria, permeten autoritzar determinats usos d'una obra de la qual una persona n'és autora. Un exemple són les llicències Creative Commons, però n'hi ha d'altres, com la llicència de documentació lliure GNU o la d'Art Lliure.

Mitjançant una llicència Creative Commons, l'autor/a exerceix el dret que la llei li confereix en exclusiva per decidir certes condicions d'ús i distribució de la seva obra. L'autor/a pot donar llibertat per tal que la seva obra sigui reproduïda sempre que es reconegui l'autoria i establint, o no, restriccions sobre l'ús comercial i la possibilitat de fer obres derivades.

Les llicències Creative Commons, doncs, no són alternatives als drets d'autoria, ans al contrari: es basen en la legislació sobre propietat intel·lectual i drets d'autoria i l'únic que fan és alliberar certs drets que posseeix l'autor/a d'una obra de manera que altres persones en puguin fer certs usos sense haver de sol·licitar permís explícit.

Existeixen sis llicències principals de Creative Commons. Totes elles impliquen el reconeixement de l'autor/a (by) i, com més símbols, menys usos són permesos.

Les activitats JClic que es troben a la Biblioteca de projectes de la zonaClic es publiquen sota aquest tipus de llicència:

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa) o CC by-nc-sa


Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa) o CC by-nc-sa: No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original. Això no treu que la persona que té els drets la pugui utilitzar amb finalitats comercials, només s'aplica la restricció a la resta de persones.

Podeu trobar més informació sobre els diferents tipus de llicències Creative Commons al següent enllaç: https://sites.google.com/a/xtec.cat/propietat-intel-lectual/llicencies-creative-commons

Font: Propietat intel·lectual i drets d'autoria (https://sites.google.com/a/xtec.cat/propietat-intel-lectual/home).

Font: About the Licenses Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/).

Consells

 • Respecteu la propietat intel·lectual de terceres persones. De tots els materials que incorporeu als vostres projectes JClic n'heu de tenir els corresponents drets, és a dir,
  • heu de ser-ne el creador/a original i no haver cedit els drets que se'n deriven a terceres persones físiques o jurídiques;
  • han de ser en el domini públic (70 anys post mortem en cas que hi hagi autor/a);
  • en teniu la corresponent autorització pública o signada en document escrit del / la legítim/a propietari/ària de qui en reconeixereu l'autoria de forma escaient i segons les normes establertes per a les citacions.
 • L'anomenat dret de cita no ha ser interpretat en sentit ampli. L'excepció amb finalitats docents i d'investigació afecta la cita = “inclusió en una obra pròpia de fragments d'obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d'obres aïllades de caràcter plàstic, fotogràfic figuratiu o anàleg, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Tal utilització només podrà realitzar-se amb finalitats docents o d'investigació, en la mesura justificada per al fi d'aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l'autor/a de l'obra utilitzada.” (art. 32 TRLPI). Com en el cas anterior, reconeixereu l'autoria de forma escaient i segons les normes establertes per a les citacions.
 • La reproducció d'imatges propietat de terceres persones no es considera dins dels dret de cita ja que les fotografies són obres completes, no fragments.

A la Viquipèdia i al Banco de imágenes y sonidos del CNICE podeu trobar imatges que podeu fer servir a les vostres activitats JClic ja que es distribueixen sota la llicència Creative Commons.

 • La reproducció fragmentària de sons i creacions audiovisuals ha d'estar justificada pel context didàctic.
 • En cap cas, no podeu utilitzar materials que heu obtingut mitjançant l'accés a bases de dades de pagament de les quals no en tingueu la titularitat.
 • En cas que es detecti qualsevol vulneració de drets de la propietat intel·lectual, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya procedirà a retirar d'ofici i sense avís previ els materials emprats indegudament.
 • Els enllaços a webs externs han d'apuntar a una pàgina clarament identificable com d'una altra persona física o jurídica.
 • En cas de reproducció d'imatges en què apareixen persones menors d'edat, a banda de tenir-ne els drets de propietat intel·lectual que us permetin de reproduir-les, distribuir-les, comunicar-les públicament i transformar-les, heu de tenir signada la corresponent autorització de les persones que n'exerceixen la tutoria legal amb especificació de la finalitat a què es destinaran.