Introducció a Moodle (Pràctica opcional)

Moodle és l’acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, és a dir, entorn modular dinàmic d’aprenentatge orientat a objectes. Es tracta d’un entorn:

 • Virtual ja que és un espai de comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge.
 • Dinàmic perquè s’actualitza immediatament a cada intervenció nova dels participants. És utilitzat per un gran nombre d'usuaris, que creix dia a dia, i està traduït a setanta llengües, entre elles, el català.
 • Modular perquè s’hi poden afegir funcionalitats noves, o mòduls d’activitats, que encaixen perfectament amb les presents.
 • Orientat a objectes, per la forma en què s’ha programat.

Un clar exemple de Moodle és l'entorn Odissea on es desenvolupen els cursos de Formació telemàtica del Departament d'Ensenyament.

Moodle aporta beneficis als estudiants: els ofereix un entorn privat i personal on han d'identificar-se per entrar, i que, un cop dins, els facilita la localització i l'accés als cursos als quals estan inscrits. Quan un estudiant entra en un curs, troba una estructura clara, entenedora i molt navegable, amb activitats programades seguint el calendari proposat pel professorat i amb recursos interns, com ara textos i imatges, o recursos externs, com llocs web per visitar. També hi ha les diferents vies de comunicació per mantenir el contacte amb el professorat i amb la resta de companys i companyes: fòrums de discussió en grup, missatgeria interna i retroacció del professorat a tots els treballs i activitats que faci.

Però Moodle no només és profitós per als estudiants, també ofereix beneficis al professorat, que no necessita tenir cap mena de coneixement tècnic ni de programació per accedir-hi. De nou, un cop identificat, el professorat es troba amb una interfície visual molt agradable i amigable des de la qual pot crear fàcilment activitats didàctiques motivadores, tant individuals com grupals, i pot afegir-hi recursos de tota mena. A més, fer el seguiment i l’avaluació dels estudiants i de l’efectivitat de les activitats és una tasca molt senzilla i que es pot personalitzar.

La unitat de treball de Moodle són els cursos, que, alhora, poden estar formats per recursos (pàgines web, documents…) i activitats (fòrums, wikis, JClic o Quaderns Virtuals…).

Recursos

Moodle permet publicar materials que el professorat ha preparat específicament per als estudiants d’un curs amb el programa preferit: documents de text (amb OOWriter, MSWord, PDF, etc.), fulls de càlcul, imatges, sons, etc. Aquests materials es poden trobar dins el mateix curs, al directori Fitxers, o bé poden consistir en un enllaç a un altre lloc web. També podeu crear una pàgina de text o web on reflectir els materials que voleu deixar a l'abast dels estudiants.

Activitats

Les activitats són el cor del sistema de gestió de cursos. És molt fàcil d'afegir noves activitats a un curs: quan l'edició del curs està activada, el professor/a pot agregar activitats des d'una llista desplegable intuïtiva amb els mòduls disponibles, com ara:

 • Les aportacions en els fòrums permeten un intercanvi asíncron del grup al voltant d'un tema compartit. D'aquesta forma, es fomenta el treball col·laboratiu i es facilita l'aclariment de dubtes. A més, els alumnes poden qualificar les aportacions al fòrum, basant-se en les escales determinades pel creador del curs.
 • Les tasques mostren als alumnes la feina que han de fer i faciliten el lliurament dels fitxers resultants (que poden tenir gairebé qualsevol format: documents de text (pdf, doc), imatges (gif, jpg, png)…).
 • El wiki facilita la realització de treballs en grup ja que és un tipus de pàgina web que s’edita molt fàcilment: només cal accedir-hi des del navegador, fer clic al botó per editar, fer els canvis, previsualitzar el resultat, i desar-lo. Amb aquests pocs passos, els canvis fets queden fixats i a disposició de tothom que visiti la web.

A més, tal i com s'ha comentat abans, Moodle presenta un disseny molt modular i per aquest motiu es poden desenvolupar i afegir noves tipologies d'activitats, com s'ha fet amb JClic o Quaderns Virtuals.

Trobareu més informació sobre el Moodle a: Materials sobre Moodle 2.

Annex1: Creació d'una activitat de tipus JClic a Moodle

Moodle crea espais d'ensenyament i aprenentatge anomenats cursos, que es poden configurar de moltes maneres perquè responguin plenament a les vostres necessitats educatives.

Pràctica opcional

Aquesta pràctica opcional la podeu realitzar en el cas que el vostre centre disposi d'un espai Moodle.

La XTEC ofereix, des del portal Àgora, un servei Moodle a tots els centres educatius de Catalunya que ho demanin. Més informació sobre les condicions d'aquest servei així com del que cal fer per activar-ho a http://agora.xtec.cat

En cas de fer servir un Moodle que no sigui el Moodle d'Àgora, si no apareix JClic a la llista d'activitats, heu d'instal·lar el mòdul de JClic per a Moodle, que es pot descarregar del portal de projectes de GitHub.

Accediu al vostre curs amb el vostre usuari/ària i contrasenya.

 • Activeu l'edició del curs fent clic al botó Activa edició Activa edicióde la part superior dreta de la pantalla.
 • Escolliu el punt on voleu inserir el JClic: a la part comuna del curs o bé a la setmana o tema corresponent.
 • Feu clic a Afegeix una activitat o un recurs, seleccioneu JClic i feu clic a Afegeix.

Llista per afegir una activitat de tipus JClic Llista per afegir una activitat de tipus JClic

Edició d'una activitat de tipus JClic Edició d'una activitat de tipus JClic

 • Ompliu el formulari d'edició i configuració del JClic:
  • Nom: nom de l'activitat (per exemple, pot coincidir amb el títol del JClic).
  • Descripció: enunciat amb informació sobre l'activitat per fer.
  • Tipus: com s'insereix l'activitat al curs. Hi ha dues formes d'enllaçar un JClic: mitjançant un URL extern com, per exemple, els que proporciona la Biblioteca de la zonaClic.

Afegir un projecte amb URL extern

 • Per copiar l'enllaç situeu-vos dins la caixeta URL, feu clic amb el botó dret i del menú que apreix, seleccioneu Copia.

URL d'un projecte de la zonaClic

 • o bé pujant-lo a l'espai del curs mitjançant el selector de fitxers Fitxer JClic. Penjar un projecte.
 • en aquesta pràctica heu d'enllaçar un projecte qualsevol de la Biblioteca de zonaClic.
  • Enllaç de sortida: L'URL que s'obrirà quan l'alumnat finalitzi la darrera activitat JClic. Per tal que aquesta redirecció funcioni cal que, a la pestanya seqüències, la darrera activitat del projecte JClic, a la "Fletxa endavant", tingui associada l'acció "Sortir del JClic".
  • Idioma: idioma amb el que es carregarà l'applet del JClic.
  • Aparença (skin): entorn visual amb què es mostrarà el JClic.
  • Amplada i Alçada: mida de l'applet.
  • Nombre màxim d'intents: nombre màxim de vegades que un alumne/a pot fer de cada JClic.
 • Feu clic al botó Desa els canvis i torna al curs un cop estiguin configurats els paràmetres anteriors.

Ompliu els paràmetres de configuració del JClic. Podeu provar diferents combinacions per acabar d'entendre cadascun d'aquests paràmetres.