Resposta escrita

Aquest tipus d'activitat presenta un aspecte visual semblant a les de la modalitat d'exploració: mostren tot el contingut del plafó A i només una casella del plafó B, on l'usuari haurà d'escriure el text que consideri oportú per a la casella d'A que es trobi seleccionada en cada moment.

Hi ha d'haver com a mínim una resposta per a cada una de les caselles d'A, i les respostes correctes s'han d'escriure en una casella de text que s'assigna a la graella B. Les respostes d'aquest fitxer s'han d'escriure en el mateix ordre que s'hagi seguit per a les preguntes d'A, igual que en les activitats d'exploració:

Correspondència de les caselles

El programa no arriba a mostrar el contingut del plafó B en cap moment: només l'utilitza per comprovar que les respostes donades per l'usuari siguin correctes.

Si una casella admet més d'una resposta correcta cal indicar-ho separant totes les possibilitats per una barra vertical dins de la mateixa línia de text. Per exemple, la línia de text:

  Bici|Bicicleta|Velo

… farà que el programa doni per bona qualsevol de les tres respostes. La barra vertical s'obté amb la combinació de tecles AltGr + 1.

Per avaluar les respostes el programa no té en compte si s'han escrit en majúscules o en minúscules. Els accents i els signes de puntuació sí cal escriure'ls correctament.

Crear un activitat de Text: Resposta escrita

En aquesta pràctica utilitzareu els fitxers del so dels animals que heu fet servir anteriorment. Com que esteu treballant en un projecte diferent, no els teniu a la Mediateca. Cal, primer de tot, recuperar aquests fitxers.

L'objectiu és crear una activitat de resposta escrita. Tot i tractar-se d'un tipus inclòs al grup de les activitats de text, la interfície de creació és més semblant a la de les associacions.

Pràctica

Obriu el projecte amb el que esteu treballant aquestes pràctiques. Des de la pestanya Mediateca, feu clic al botó d'afegir nous elements, aneu a la carpeta Fitxers del curs i seleccioneu els sons utilitzats en l'activitat d'Associació simple: cavall.wav, porc.wav, gall.wav i gos.wav.

Aneu a la pestanya Activitats i creeu-ne una de Resposta escrita. Anomeneu-la Posar noms. Des de la pestanya Plafó, situeu als dos plafons (A i B) 1 columna i 4 files. Recordeu que el plafó B no es visualitza en la seva totalitat, ja que el JClic només deixa visible una casella cada vegada.

Apliqueu un estil comú a tot el Plafó A (color de fons, tipus i color de text). A cada casella introduïu el text: Quin animal és? i, a Contingut actiu | Interpreta so, seleccioneu cada vegada un fitxer .wav, tal com ho heu fet a l'Associació simple.

Al Plafó B, escriviu la paraula que els alumnes han d'entrar al teclat, després d'haver sentit el so de l'animal. És molt possible que els alumnes tinguin vàries respostes per a una sola veu (poden entrar el nom en masculí, en femení, en diminutiu…), per la qual cosa el disseny de la resposta escrita ha de ser tenint en compte tot el ventall de possibilitats que puguin donar la resposta com a correcta.

Feu clic sobre la primera casella del Plafó B. A Text escriviu les possibles respostes que pot donar un alumne/a quan sent el renill d'un cavall, separant-les amb |. Aquesta barra s'entra des del teclat amb la combinació AltGr + 1 (és la tercera opció de la tecla 1).

Possibles respostes

Comproveu el funcionament de l'activitat escrivint les diferents opcions que heu entrat. Recordeu-vos de prémer Retorn després d'introduir la paraula.

Deseu l'activitat després d'escriure el missatge inicial, el missatge final i de donar l'estil a la finestra.

Activitat de resposta escrita

Fixeu-vos que per defecte no està activada l'opció Barreja. Aquesta té molt més sentit quan es visualitzen els dos plafons. En aquest cas només és una la que es veu. És recomanable activar aquesta opció quan a les caselles del Plafó A hi ha imatges (en aquest cas, podríeu incloure una fotografia de cada animal, sempre tenint en compte a quin nivell va adreçat el projecte).
Tampoc està activat el Contingut alternatiu, que apareixeria en resoldre cada una de les caselles. En aquest cas, l'esforç de l'alumne per escriure correctament la resposta és suficient per no interrompre la resolució de l'activitat. Segons el nivell, el contingut alternatiu d'una casella pot desviar l'atenció de la següent resposta escrita.