Creació d'activitats: el JClic Autor

El JClic Autor és el programa de JClic que permet crear noves activitats d'una manera senzilla, visual i intuïtiva.

A l’àrea de treball del JClic Autor es troben la barra de menús i les 4 pestanyes en què s’organitzen les diferents eines del programa, i que només les trobareu actives quan hi ha alguna activitat seleccionada, cosa que és impossible quan s'acaba d'engegar el programa perquè sempre comença amb un projecte buit. Per veure les pestanyes, doncs, aneu a Fitxers | Obre el fitxer… i obriu algun projecte JClic existent, per exemple, les activitats de demostració que heu instal·lat a la pràctica 1 i que es troben a la carpeta …/projects/demo.

Menús i pestanyes del JClic Autor

Aquestes pestanyes són:

 • Projecte: des d'aquí s'introdueixen i/o modifiquen les dades generals del projecte. És la que apareix en pantalla quan s'obre el programa.
 • Mediateca: des de la mediateca es gestionen les imatges i els altres recursos multimèdia emprats al projecte. Cal activar la pestanya Mediateca per afegir, esborrar o visualitzar els recursos multimèdia del projecte i les seves propietats.
 • Activitats: des d'aquí es creen i/o modifiquen les activitats del projecte.

Aquesta pestanya conté quatre apartats (pestanyes), tres dels quals són iguals per a tots els tipus d'activitats (Opcions, Finestra i Missatges) i un que varia en funció del tipus d'activitat que s'estigui creant o modificant, la pestanya Plafó. Aquestes quatre pestanyes no seran visibles mentre no tingueu seleccionada una activitat.

Activitats

 • Seqüències: a la darrera pestanya del JClic Autor hi ha les eines per crear i modificar seqüències d'activitats. Des d'aquí es determina l'ordre en què es presentaran les activitats i com s'han de comportar els botons d'aquestes activitats.

Des de la barra de menús del JClic Autor s'accedeix a opcions d'obrir i desar fitxers, funcions d'edició i accés a les diferents pestanyes.

Des del menú Eines s’accedeix a les opcions de configuració del programa i a les utilitats que permeten crear pàgines web i instal·ladors dels projectes.

Eines

Aquestes utilitats es veuran amb detall més endavant.

Creació d'un nou projecte

Quan es volen crear activitats amb el JClic Autor s'ha de crear primer un projecte o obrir-ne un d'existent. El projecte, un cop acabat, estarà format pel conjunt de les activitats, llurs relacions i el conjunt dels recursos multimèdia utilitzats.

Els projectes es creen des del JClic Autor, i en el moment de crear-ne un sempre s'ha d'especificar:

 • El nom del projecte.
 • El nom del fitxer que contindrà el projecte i que tindrà extensió JCLIC.ZIP. El programa anomena automàticament el fitxer amb el mateix nom que el projecte, encara que no necessàriament els dos noms han de ser iguals.
  Cal tenir en compte que el nom del fitxer no ha de tenir ni accents ni espais, i convé que no sigui massa llarg pel fet que després crearia problemes en el moment de posar-ho a Internet. Si el nom del projecte no és adequat per contenir accents o espais el programa el transformarà automàticament.
  Els fitxers JCLIC.ZIP tenen un format ZIP estàndard. Es poden obrir també amb qualsevol eina que suporti aquest tipus de documents, com ara el WinZip, tot i que el més recomanable és manipular-los sempre des del JClic Autor.

Els ordinadors amb Windows per defecte oculten les extensions dels fitxers i els projectes es mostren de la manera següent:

Fitxer JCLIC.ZIP que no mostra l'extensió

Per tal de veure-les cal obrir un explorador de fitxers i anar a Organitzar | Opcions de carpeta i cerca i a la pestanya Veure desmarcar la casella Amagar les extensions de fitxer per a tipus de fitxers coneguts.

Fitxer JCLIC.ZIP que sí mostra l'extensió

Tot i que Windows permet navegar per dins d'aquests fitxers comprimits (són tots els que es mostren amb la cremallera) de forma automàtica, no és recomanable accedir-hi ni editar-ne el contingut.

 • La carpeta on es guardarà, que per defecte és:
  C:/Archivos de programa/JClic/projects/nom del projecte (en Windows)
  $home/JClic/projects/nom del projecte (en altres sistemes)
  El JClic Autor crea la carpeta automàticament. Es recomanable desar en aquesta carpeta tots els recursos que s'hagin d'emprar en el projecte.

Un cop creat el nou projecte hi ha una sèrie d'informació que convé especificar abans de començar a crear les activitats i que es podrà modificar quan convingui, com són el títol i la descripció del projecte, les dades dels autors i el nivell i àrea a què va adreçat i l'idioma o idiomes que utilitza. També des d'aquí es poden configurar alguns aspectes de la interfície d'usuari, com són la pell i els sons d'event.

Tota aquesta informació s'introdueix des de la pestanya Projecte del JClic Autor.

Projecte

Aquesta pestanya conté 4 apartats, que es mostren en franges desplegables de controls.

Apartats de la pestanya Projecte

 • Descripció
  Conté les caselles per escriure el títol i la descripció del projecte.
  La casella Descripció està destinada a contenir una petita explicació del contingut del projecte. Convé dedicar una estona a omplir aquest camp, ja que la informació que hi escrivim resultarà de gran ajuda per fer-se una idea dels objectius i contingut de les activitats. La descripció es mostrarà també als alumnes que realitzin les activitats, en una de les pestanyes de la finestra que apareix en activar el botó JClic.

Descripció

 • Creació
  Conté les caselles per introduir el nom i altres dades de l'autor/a o autors/es, del/s centre/s que ha/han participat i de les dates de creació i modificacions.
  S'aconsella afegir una nova línia a l'apartat "Revisions" cada vegada que es realitzi una modificació significativa al projecte original. Per exemple, quan hem partit d'un projecte elaborat per una altra persona i hi hem fet modificacions importants. L'objectiu d'aquest registre és deixar constància de les diferents persones que han intervingut en la realització del projecte, i el paper que hi han jugat.

Creació

 • Descriptors
  Conté les caselles per introduir informació sobre els nivells, cicles educatius i àrees a les quals s'adreça el projecte, sobre els descriptors i sobre els idiomes que utilitza.

Descriptors

 • Interfície d'usuari
  Per últim, des d'aquí es pot definir, si es vol, la pell del projecte, és a dir el marc amb què es visualitzen les activitats, i decidir si s'assignen sons d'event diferents dels que s'utilitzen per defecte.

Interfície d'usuari

Pràctica

L'objectiu d'aquesta pràctica és començar a treballar amb el JClic Autor iniciant i configurant un nou projecte, que és el primer pas per a la creació de noves activitats.

Poseu en marxa el JClic Autor, des de la icona JClic Autoro des de Menú Inici | JClic Autor. Si encara no us ha aparegut aquesta icona, o si l'heu esborrada accidentalment, seguiu el mecanisme de creació que hem vist a la pràctica anterior: poseu en marxa el gestor d'aplicacions de Java WebStart, aneu al menú Veure | Aplicacions descarregades, seleccioneu la icona JClic Autor i activeu el menú Aplicació | Crear accessos directes (shortcuts o métodos abreviados segons la versió).

Aneu al menú Fitxers | Nou projecte, i a la finestra de Creació d'un nou projecte JClic ompliu la casella del Nom del Projecte posant "modul1" (junt i sense accent).

Creació d'un nou projecte JClic

Fixeu-vos que el programa posa a Nom del fitxer el mateix que heu posat a Nom del projecte, i també assigna per defecte una carpeta on es guardarà el projecte, en aquest cas C:\Archivos de programa\JClic\projects\modul1. Deixeu el nom del fitxer i la carpeta tal i com les ha posat el programa.

Confirmeu amb el botó Aceptar.

Ara que ja teniu un projecte nou creat, aneu a omplir algunes dades més abans de començar a crear activitats.

Feu clic sobre la pestanya Projecte.

Per desplegar i poder utilitzar cada un dels apartats, en el cas que els trobeu tancats, feu clic sobre la fletxa de l'esquerra. Per desplegar les opcions
Si voleu tancar de nou algun apartat feu clic sobre la fletxa que ara indica cap avall. Per tancar les opcions

A l'apartat Descripció d'aquesta pestanya, poseu el Títol del projecte i la Descripció corresponent. Pot quedar de la següent manera:

Descripció del projecte

Per omplir l'apartat Creació amb les vostres dades heu de fer clic sobre el botó Afegeix un nou element que hi ha sota la casella Autors/es, ompliu les dades que creieu convenients de la finestra Afegeix un autor a la llista i confirmeu amb OK.

Afegeix un autor a la llista

Ara esteu fent una pràctica però quan feu un projecte es pot donar el cas que hi hagi més d'un autor/a. Si és així heu d'anar afegint les dades de les persones participants una per una, i aniran apareixent a la llista.

A sota de cada una de les caselles hi ha un grup de botons:

Botons per modificar les llistes

amb aquests botons podeu afegir, treure i modificar els elements de les llistes

Afegeix un nou element a la llistaAfegeix un nou element a la llista.
Si feu clic sobre aquest botó s'obrirà una finestra, que serà diferent segons l'objecte amb el qual estigui relacionat (autor, centre o revisions), en la que podreu omplir les dades que calgui.
Elimina l'element seleccionat de la llista Elimina l'element seleccionat de la llista
Modifica l'element seleccionatModifica l'element seleccionat.
Obre la finestra on heu introduït les dades per poder-les modificar.
Mou amunt o avall l'element seleccionatMou amunt o avall l'element seleccionat de la llista.

De la mateixa manera que heu introduït les dades personals podeu introduir, si ho desitgeu, les del vostre centre.

La pestanya Descriptors deixeu-la buida.

Finalment, a la pestanya Interfície d'usuari, comproveu que està marcada l'opció Sons d'event i trieu la pell @simple.xml.

Deseu el projecte amb el menú Fitxers | Desa… El projecte s'haurà guardat com a modul1.jclic.zip.

Heu creat un projecte nou, però encara és buit, no té cap activitat. A la pràctica següent creareu una activitat dins d'aquest projecte.

Crear una nova activitat

La mediateca

La mediateca és el magatzem de recursos multimèdia d'un projecte.

Des de la mediateca es gestionen les imatges i altres recursos que poden ser emprats per les activitats.

A la finestra principal de la mediateca es mostren miniatures de les imatges i dels gif animats. Els altres materials es representen mitjançant una icona específica del seu tipus de recurs.

Mediateca

Des de la mediateca es poden afegir, esborrar o visualitzar els recursos multimèdia del projecte utilitzant els botons de la part superior.

Afegir Afegeix una imatge o un objecte multimèdia a la mediateca.
Vista preliminar Mostra una visualització preliminar del recurs.
Eliminar Elimina el recurs seleccionat només quan no s'està emprant en cap activitat. Si el recurs seleccionat es necessita per a una activitat del projecte, la icona d'esborrar no estarà activa.
Actualitzar Actualitza tots els recursos tornant a carregar a la mediateca els fitxers amb les modificacions que s'hi hagin pogut fer.
Extreure recursos Extreu tots els recursos de fitxer taula.ZIP i els col·loca a la carpeta del projecte. D'aquesta manera es poden editar per fer-hi els canvis necessaris.

Quan s'afegeixen recursos es pot optar per veure'ls tots o únicament els d'un determinat tipus. Això facilita la tasca quan es treballa amb molts fitxers.

Veure determinats tipus de recursos

A la part inferior de la finestra es troba informació sobre les propietats dels recursos, com el tipus de fitxer, el nom, la mida i en quina activitat o activitats s'està utilitzant, així com els botons per canviar el nom o el fitxer per un altre i per extreure i actualitzar el fitxer seleccionat.

Informació que dóna la mediateca sobre un dels fitxers de la demo

Afegir un recurs a la mediateca

Per fer aquesta pràctica necessitareu els fitxers curs.gif i curs2.gif, que es troba a l'arxiu modul1.zip.

Quan creeu activitats heu de tenir preparats els fitxers que heu de fer servir en una carpeta, preferiblement la mateixa on guardeu el projecte. Durant les pràctiques d'aquest curs, però, els anireu a buscar a una carpeta diferent.

Aquests fitxers, o recursos, s'han d'afegir a la mediateca abans de fer-los servir. Des de la mediateca es visualitzen i gestionen els recursos emprats en el projecte. El primer pas és afegir aquests recursos, que poden ser de diferents tipus; els més utilitzats són: imatges, sons i animacions, amb varietat de formats.

Poseu en marxa el JClic Autor, aneu al menú Fitxers | Obre el fitxer i trieu el projecte modul1.jclic.zip que heu creat a la pràctica anterior i que es troba a la carpeta C:\Archivos de programa\JClic\projects\modul1.

Confirmeu amb Obre.

Feu clic a la pestanya Mediateca que, en aquests moments, com que esteu treballant amb un projecte acabat de crear, és buida.

Feu clic al botó Afegir elements a la mediateca per afegir les imatges a la mediateca. Un cop a la finestra Cerca el recurs… aneu a buscar la carpeta on es troben els fitxers del curs i seleccioneu els fitxers curs.gif i curs2.gif, mantenint la tecla Control premuda per poder-los seleccionar tots dos alhora.

Un cop seleccionats els fitxers confirmeu amb Obre.

Com que els fitxers no es troben a la mateixa carpeta del projecte apareix un missatge com aquest:

Confirma l'operació

Confirmeu amb .

Aquest missatge apareix dues vegades, perquè heu seleccionat dos fitxers que no es troben a la carpeta del projecte. Confirmeu les dues vegades.

Ja teniu els fitxers a la mediateca. Ara creareu l'activitat.

És molt important tenir en compte la mida dels fitxers que afegiu a la mediateca per evitar problemes mentre treballeu i en el moment de desar el projecte. Algunes pautes que caldria tenir en compte són:

 • No fer servir imatges més grans del necessari. Si cal, feu servir el Gimp o un altre editor d'imatges per escalar-les abans de posar-les a la mediateca. També cal tenir en compte per a quin tipus d'activitats es farà servir, no caldrà una imatge de la mateixa mida per un trencaclosques que per un joc de memòria o una associació. En tot cas, no convé superar per exemple els 800x600 píxels si es vol utilitzar a pantalla completa (per exemple, en un puzzle d'intercanvi), o 300x200 píxels si va combinada amb altres imatges (per exemple, en una associació).
 • No és aconsellable abusar dels GIFs animats.
 • En quant els arxius de so, no convé que superin, aproximadament, els 20 segons. No té sentit posar una cançó sencera de tres minuts per introduir una activitat. Podeu editar l'arxiu de so amb l'Audacity, i retallar un tros que sigui representatiu.
 • I el més important de tot: treballeu amb un sistema operatiu estable, amb memòria suficient, lliure de virus i d'altres programes que puguin interferir el seu funcionament i amb una versió de Java actualitzada.

Trobareu informació sobre l'edició d'imatge digial i d'àudio digital als cursos següents:

Creació d'activitats

Un cop creat el projecte i col·locats a la mediateca els fitxers necessaris, es pot passar a crear l'activitat des de la tercera pestanya del JClic Autor, la d'Activitats.

Pestanya Activitats del JClic Autor

A la part esquerra de la finestra del JClic Autor hi ha una columna on es pot veure la llista de totes les activitats del projecte. És aquí on se selecciona l'activitat que es vol modificar un cop està creada.

Aquesta pestanya conté una sèrie de botons i quatre apartats (pestanyes) més amb les eines per a la creació i/o modificació d'activitats.

Botons
Afegir Afegeix una activitat nova al projecte.
Provar Prova el funcionament de l'activitat seleccionada obrint una finestra similar a la del JClic.
Aquesta finestra s'ha de tancar per poder continuar treballant amb el JClic Autor.
Moure Mou l'activitat seleccionada amunt o avall en el llistat d'activitats.
Copiar Copia l'activitat seleccionada.
Retallar Retalla l'activitat seleccionada.
Enganxar Enganxa l'activitat seleccionada.
Eliminar Elimina l'activitat seleccionada.
Copiar atributs Copia a altres activitats alguns atributs de l'activitat actual obrint una finestra que permet seleccionar quins atributs són els que es volen copiar, i a quina o quines activitats del projecte.
Pestanyes
Opcions Conté les eines per configurar diverses opcions de l'activitat, com el títol, autor, pell, botons,…
Finestra Conté les eines per establir l'aspecte, mida i posició de la finestra on transcorre l'activitat.
Missatges Des d'aquí s'estableix el contingut i la forma dels missatges de l'activitat.

Aquestes tres pestanyes són comunes a tots els tipus d'activitats.

Plafó/Text La darrera pestanya té eines diferents segons el tipus d'activitat que s'estigui editant. Pot portar les etiquetes Plafó o Text.

Aquestes pestanyes només apareixen en el moment que se selecciona una activitat. En el cas que el projecte no tingui cap activitat creada no es veuran.

Pestanyes

Opcions de l'activitat

La primera de les pestanyes que es troba dins d'Activitats és la d'Opcions. Aquesta pestanya és comuna a tots els tipus d'activitats JClic.

Des d'aquesta pestanya es poden definir algunes característiques que ja havíem vist a la pestanya Projecte. La diferència és que els canvis efectuats aquí afecten només a l'activitat que s'està editant, i no a tot el projecte.

Aquestes característiques són:

 • Descripció

Informa del tipus i el nom de l'activitat i permet fer canvis si es desitja.

Conté també una casella on podem escriure una descripció de l'activitat.

Descripció

 • Informes

Permet decidir si es vol o no que els resultats de l'activitat s'incloguin als informes d'usuari. Convé deixar aquesta casella desmarcada en aquelles activitats que siguin només informatives o que tinguin algun tipus de contingut irrellevant de cara a l'avaluació global del projecte.

Informes

 • Interfície d'usuari

Des d'aquí es pot definir la pell per a l'activitat en concret que s'està treballant. Aquesta pell preval per sobre de la del projecte, si en té alguna de definida.

També es troba aquí el botó que permet assignar sons d'event diferents als definits per al projecte.

Interfície d'usuari

 • Generador de contingut

Les activitats poden emprar generadors automàtics de contingut, que són programes auxiliars encarregats de definir el contingut que l'activitat acabarà mostrant a l'alumne. En el moment de redactar aquest document hi havia un únic generador de contingut disponible. S'anomena Arith i s'encarrega de subministrar a l'activitat operacions de càlcul mental que es generen a l'atzar a partir dels criteris fixats en el moment de dissenyar l'activitat.

Aquest tema es veurà amb detall a la pràctica 6 del mòdul 2.

Generador de continguts

 • Comptadors

Un altre aspecte de l'activitat que es pot determinar des de les opcions és el de mostrar o amagar els comptadors de temps, intents o encerts. També es pot establir un temps màxim per resoldre l'activitat i un nombre màxim d'intents permesos.

Comptadors

 • Botons

Els botons d'ajuda i informació es poden mostrar o amagar a les activitats. Des d'aquest apartat s'estableix quin serà el contingut de l'ajuda, i el tipus d'informació es mostrarà en invocar-la.

Botons

 • Barrejar

Per últim, es pot determinar el nombre de vegades que es barrejaran les peces. Aquest valor només el fan servir les activitats que barregen informació.

Barrejar

Els plafons

La darrera pestanya de les activitats és, excepte a les activitats de text, la pestanya Plafó. El plafó és l'àrea que conté l'activitat pròpiament dita i és aquí on es troben les eines per crear-la.

Pestanya Plafó

A diferència de les altres, aquesta pestanya no és igual per a totes les activitats, sinó que ofereix unes opcions o unes altres en cadascuna de les activitats.

Les activitats de text són un cas a part, ja que quan es crea una activitat d'aquest tipus en comptes de la pestanya Plafó hi ha la pestanya Text.

Tot el que fa referència a aquest tema es veurà amb detall al mòdul 3.

Una activitat pot tenir un plafó o dos, depenent de quin tipus sigui.

Tipus Nombre de plafons
Associació simple 2
complexa 2
Joc de memòria 1
Activitat d'exploració 2
Activitat d'identificació 1
Puzzle doble 1, encara que en té dos no té la pestanya del plafó B ja que aquest només té la funció de ser el lloc on s'han d'anar col·locant les peces del puzzle. El que sí té és la pestanya de distribució.
d'intercanvi 1
de forat 1
Resposta escrita 2
Mots encreuats 2
Sopa de lletres 1, encara que té l'opció d'un segon plafó on apareix el contingut associat.

En les activitats que tenen dos plafons aquests s'anomenen A i B, i en cadascun dels plafons es treballa des d'una pestanya que es troba en seleccionar la pestanya Plafó de l'activitat.

Pestanyes dels diferents plafons

Sempre que una activitat té dos plafons o graelles també apareix la pestanya Distribució, des de la qual s'estableix la posició dels plafons en la finestra de joc.

Opcions de distribució

En la majoria d'activitats el plafó està dividit en caselles. Cada casella és independent de les altres, té el seu propi contingut i pot tenir unes característiques pròpies de color, estil, etc.

La majoria de plafons estan dividits en caselles

Aquest plafó, per exemple, té 4 caselles amb continguts i estils completament diferents. Es pot establir un estil determinat per a una casella, independentment de les altres, des de la finestra de Contingut de la casella, que s'obre clicant damunt seu.

Les caselles són independents

Els canvis fets des de la finestra de Contingut de la casella afecten només la casella en què s'està treballant, i no a la resta del plafó.

Els plafons tenen eines comunes independentment del tipus d'activitat que es tracti.

Eines de la pestanya Plafó

Aquestes eines són:

Generador de formes La llista desplegable per seleccionar el tipus de generador de formes.
Nombre de files i columnes Els botons per determinar el nombre de files i nombre de columnes en que es distribueixen les caselles.
Mida de les caselles Els botons per determinar les mides (amplada i alçada en píxels) de les caselles. Aquesta mida també es podrà canviar fent clic i arrossegant des de la cantonada inferior dreta de les caselles: Amplia la mida de les caseles
Imatge El botó d'imatge, que permet posar una imatge de fons que omplirà tota l'àrea del plafó. En aquest cas prevalen sempre les dimensions de la imatge, i s'ignoren els valors indicats a les caselles de mides.
Vora L'opció activada indica que les caselles del plafó estan envoltades per una vora.
Estil Botó d'Estil, que permet determinar el tipus, color i mida de la lletra, color i mida de la vora, color de fons…
Totes les característiques que es determinin des d'aquest botó afectaran totes les caselles del plafó.
Si es vol que alguna casella tingui un estil diferent s'ha d'establir des de la finestra que s'obre clicant damunt seu.

Les característiques que es trien des del botó estil que es troba a les opcions generals del plafó afecten a totes les caselles del plafó. En canvi, per definir un estil diferent a cadascuna de les caselles d'un plafó, s'ha d'utilitzar el botó estil que es troba dins la finestra Contingut de la casella:

Estil de les caselles

Pràctica

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure el procés de creació d'una nova activitat dins un projecte.

Un cop introduït un procés que es farà servir sovint durant el curs, que és el de gestionar els recursos utilitzats (imatges, sons i animacions) a través de la mediateca, passareu a crear una activitat senzilla, una pantalla d'informació.

Aneu a la pestanya Activitats i feu clic sobre el botó Afegir una nova activitat per afegir una nova activitat al projecte.

A la finestra Nova activitat… seleccioneu al llistat que hi ha a l'esquerra el tipus Pantalla d'informació.

A la casella Nom, a la part inferior de la finestra de Nova activitat…, escriviu el nom de l'activitat: info.

Nova activitat

Confirmeu amb el botó D'acord.

Aneu a la pestanya Plafó. Des d'aquí donareu forma a l'activitat.

El plafó de la pantalla d'informació s'inicia amb només una casella. Se'n poden afegir més, però en aquest cas no cal.

Feu clic sobre el botó Imatge de la pestanya Plafó.

Pestanya Plafó

A la finestra de Selecció de l'objecte multimèdia, apareix el llistat de totes les imatges que hi ha a la mediateca. Seleccioneu l'arxiu curs.gif.

Selecció de l'objecte multimèdia

Confirmeu amb D'acord.

Pel fet d'indicar una imatge per a tot el plafó i no únicament per a una casella, la mida del plafó s'adapta automàticament a la de la imatge.

Si féssiu el mateix tot fent clic sobre la casella, i treballant des de la finestra de contingut de la casella, caldria adaptar-ne la mida.

Comproveu el funcionament de l'activitat a la finestra de proves amb el botó Prova el funcionament de l'activitat.

Tanqueu la finestra de proves i deseu el projecte amb el menú Fitxers | Anomena i desa…, seleccioneu modul1.jclic.zip i confirmeu amb Desa. Torneu a confirmar amb que voleu reemplaçar el fitxer.

Fareu servir el mateix fitxer per a totes les pràctiques d'aquest mòdul.