Noves tendències TAC: Metodologies i projectes


Introducció

Els entorns escolars i d'aprenentatge evolucionen cada vegada més cap a l'ús de dispositius digitals com a part del propi entorn de l'alumne, facilitant l'aprenentatge tant en entorns formals com no formals i informals.

La generalització de les tecnologies digitals i l'ús d'Internet facilita determinades activitats i genera nous reptes relacionats amb tot un seguit de canvis:

 • Les cerques d'informació des de l'aula
 • El treball en grup i a distància
 • Recuperació d'enregistraments en formats digitals
 • Recollida de dades i mostres en treballs de camp
 • Tractament de la informació disponible
 • Publicar i compartir en xarxa
 • Disseny universal de l'aprenentatge (DUA)
 • Utilització de simuladors
 • Programació de dispositius

La utilització dins i fora de l'aula de dispositius digitals fa repensar els diferents elements que intervenen en el procés d'ensenyament/aprenentatge:

 • El paper del professor
 • El paper de l'alumne
 • El material utilitzat: Cerca, selecció, lliurament, …
 • Els continguts curriculars
 • L'espai on es desenvolupa: A l'aula, a casa, al carrer, al laboratori, …
 • La temporització: Seqüenciació de les activitats, temps dedicat a cada activitat,…


Continguts

 • Noves metodologies TAC


Pràctiques