Guia

La guia pretén orientar sobre com serà i què ens trobarem en el curs. Consta dels següents apartats:


Presentació

Curs telemàtic d'autoformació que té per finalitat orientar i ajudar a la coordinació TIC/TAC (Tecnologies de la informació i comunicació/Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement), en el desenvolupament de la seva tasca diària. Pretén servir i ajudar a realitzar les funcions que té encomanades (pel Departament d'Ensenyament i pel mateix Centre).

Curs especialment indicat per als/a les coordinadors/res que realitzen per primera vegada aquesta funció en un centre educatiu públic. Per als responsables TIC/TAC de centres concertats i/o privats s'adaptarà el curs, dins de les possibilitats, a la diversitat de programari i maquinari dels diferents centres.

Globalment vol ser un repositori de materials i eines a utilitzar per a la coordinació a fi de mantenir i incentivar la integració de les TIC dins l'activitat docent.

Al mateix temps inclou orientacions metodològiques i bones pràctiques per la implementació de les TIC/TAC en la pràctica docent.


Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

 • Conèixer les tasques a realitzar i les eines de què disposa la coordinació TIC/TAC.
 • Gestionar els equipaments i les infraestructures del centre educatiu.
 • Saber fer servir els serveis de suport i els mecanismes de manteniment.
 • Conèixer i administrar els recursos TIC del centre educatiu.
 • Conèixer les plataformes i els entorns educatius per orientar els docents en el seu ús.
 • Conèixer i saber cercar informació dels projectes educatius.
 • Tenir criteris per assessorar l'equip directiu en la utilització i l’optimació dels recursos TIC del centre educatiu.
 • Dinamitzar l'ús de les tecnologies en la pràctica curricular diària.


Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant en el curs qui ha de cercar, a partir de les seves necessitats concretes, les informacions. En cada mòdul hi ha presentació de materials que es recomanen a partir dels quals es poden ampliar els coneixements.

 • Mòdul 1: Funcions de la coordinació TAC i organització de centre
 • Mòdul 2: Infraestructures, equipaments i serveis TIC
 • Mòdul 3: Eines de coordinació. Serveis de suport, incidències i peticions
 • Mòdul 4: Marc Comú de la Competència Digital Docent
 • Mòdul 5: Seguretat
 • Mòdul 6: Noves tendències TAC: Metodologies i projectes

Els mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.


Coneixements previs

El destinatari d'aquest curs és el coordinador/a TIC/TAC d'un centre escolar. És convenient tenir coneixements i destreses bàsiques en l'àmbit d'usuari en el funcionament de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, la navegació per Internet i el servei de correu electrònic.


Requisits tècnics

Equipament TIC del centre escolar amb connexió a internet.


Fonts documentals

 • Web de XTEC: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
 • Web del Departament d'Ensenyament (Intranet d'Ensenyament) Generalitat de Catalunya.
 • Materials de les jornades tècniques de primària i de secundària: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
 • Per ampliar informació cursos (D73, D80a, D80b, D82, D83, D94, D95, D109, D111, D134, D200, D203, D204, S1X1): Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.