Compartir el script


En aquest apartat veurem com un usuari pot compartir el script amb altres usuaris.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


  • Què és un script standalone?
  • Com podem compartir el script?


Per accedir a les dades d'un document de Google Sheets, ho fem mitjançant un script. El script està lligat (bound) al document, de forma que cada usuari ha de tenir el script lligat a cadascun dels seus documents amb dades.

En aquest apartat es descriu el procediment per crear un script independent (standalone), de forma que un únic usuari (el docent, per exemple) pot compartir-ne l'ús amb altres usuaris (els alumnes d'una classe, per exemple). Aquest procediment té alguns avantatges:

  • Els alumnes s'estalvien el procediment de configurar l'accés al document.
  • En cas d'actualització del script, només cal que ho faci el docent. L'actualització estarà disponible pels alumnes de forma automàtica i transparent.


CONFIGURACIÓ


El docent (docent@nomdelcentre.cat, per exemple) ha de:

  • Copiar i enganxar, desar i publicar el script de la forma descrita a Configurar l'accés
  • Facilitar la URL del script als alumnes


L'alumne ha de :

  • Compartir el seu document de Google Sheets amb permisos d'edició amb el docent (docent@nomdelcentre.cat)

  • En el projecte d'App Inventor, afegir una variable amb la ID del document. La ID del document és la part de l'enllaç destacada en vermell:

  • En la URL de les consultes, afegir el paràmetre document amb la ID com a valor. Per exemple,
scriptURL?document=ID&query=select&where=Nivell&is=Tercer