Configurar l'accés


En aquest apartat veurem com hem de configurar un document de Google Sheets per tal de poder-hi accedir des d'App Inventor.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


 • Com s'accedirà a les dades des d'App Inventor?
 • Com podem lligar un script a un document de Google Sheets?


Per tal que es pugui accedir a les dades des d'App Inventor, farem servir un script de Google lligat al document de Google Sheets. Aquest script rebrà les consultes realitzades des d'App Inventor i retornarà els resultats de les consultes.

Per tal de facilitar el procés, farem servir un script prèviament configurat amb alguns tipus de consulta.

En el full de càlcul, accediu a l'editor de scripts des del menú Extensions - Apps Script:

S'obrirà l'editor de scripts amb una funció buida:

Esborrem la funció buida i, tot seguit, copiem i enganxem el text del script que hi ha a continuació:

script.js
function doGet(e) {
 var p = e.parameter;
 var response = getData(p.document,p.from,p.query,p.where,p.is,p.isnot,p.and,p.or,p.equal,p.order,p.values); 
 return ContentService.createTextOutput(response).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); 
}
 
function getData(document,from,query,where,is,isnot,and,or,equal,order,values){
 if(document == undefined) { var doc = SpreadsheetApp.getActive(); } 
 else { var doc = SpreadsheetApp.openById(document); } 
 if(from == undefined) { var sheet = doc.getSheets()[0]; }
 else { var sheet = doc.getSheetByName(from); }
 var numColumns = sheet.getLastColumn();
 var fields = sheet.getRange(1,1,1,numColumns).getValues();
 var data = [];
 var numRegs = sheet.getLastRow() - 1;
 if(numRegs > 0){ data = sheet.getRange(2,1,numRegs,numColumns).getValues(); }
 var numField1,numField2,numOrder; 
 for(var i=0;i<fields[0].length;i++){
  if(fields[0][i] == where){ numField1 = i; }
  if(fields[0][i] == and || fields[0][i] == or){ numField2 = i; }
  if(fields[0][i] == order){ numOrder = i; }
 }
 var response;
 if(query == "count"){ response = data.length; }
 if(query == "insert"){
  sheet.appendRow(values.split('$$'));
  response = "ok";
 } 
 if(query == "select" || query == "delete" || query == "update"){
  if(query == "select" & numOrder != undefined){
   data = data.sort(function(a,b){
    var type = typeof a[numOrder];
    if(type === "string") { return a[numOrder].localeCompare(b[numOrder]); }
    if(type === "number"){ return b[numOrder]-a[numOrder]; }
    if(type === "object"){ return a[numOrder]-b[numOrder]; }
   });
  }
  var count = 0;
  response = '[';  
  for(var i=0;i<data.length;i++){
   var first = false;
   if(numField1 == undefined) { first = true; }
   else if(is != undefined && data[i][numField1] == is) { first = true; }
   else if(isnot != undefined && data[i][numField1] != isnot) { first = true; }
   var getRow = false;
   if(and == undefined && or == undefined && first) { getRow = true; }
   else if(and != undefined && first && data[i][numField2] == equal) { getRow = true; }
   else if(or != undefined && (first || data[i][numField2] == equal)) { getRow = true; }  
   if (getRow){
    if(query == "select"){
     if(count>0) { response+= ','; }
     response+='{';
     for(var j=0;j<fields[0].length;j++) {
      if(data[i][j] instanceof Date) {
       data[i][j] = data[i][j].toLocaleDateString("ca-ES");
      } 
      response+='"'+fields[0][j]+'":"'+data[i][j]+'"';
      if(j<fields[0].length-1) { response+= ','; }    
     }
     response+='}'; 
    }
    if(query == "delete"){ sheet.deleteRow(i+2-count); }
    if(query == "update"){
     var regIns = values.split('$$');
     var regReplace = [];
     regReplace[0] = regIns;
     for(var j=0;j<fields[0].length;j++) {
      if(regIns[j] == "*"){
       regReplace[0][j] = data[i][j];
      }
     }
     var range = sheet.getRange(i+2,1,1,fields[0].length);
     range.setValues(regReplace);
    }
    count++;
   }
  }
  response+= ']';
  if(query == "delete" || query == "update"){ response = count; }
 }
 if(query == "fields"){
  response = '[{';
  for(var i=0;i<fields[0].length;i++){
   response+= '"'+i+'":"'+fields[0][i]+'"';
    if(i<fields[0].length-1) { response+= ','; }           
  } 
  response+= '}]';
 }
 return response;
}

A continuació desem el script i configurem l'accés des del menú Implementar - Nueva implementación:

En la finestra emergent fem clic a la roda dentada i triem Aplicación web:

Si Google ens demana accés a les nostres dades, autoritzem. En la finestra següent cal permetre l'accés a qualsevol usuari i fer clic al botó Implementar:

Finalment se'ns facilita la URL del script per poder-hi accedir. Copiem aquesta URL, la necessitarem quan accedim al script des d'App Inventor: