Les presentacions són un model didàctic

En l’acció docent i des del punt de vista dialògic, el terme presentació engloba accions com la presentació pròpiament dita, l’explicació, l’exposició o la conclusió. S’entén que aquestes accions:

  • Les poden dur a terme tant el professorat com l’alumnat. El professorat presenta, explica, exposa i extreu conclusions sobre els continguts que conformen el currículum. L’alumnat presenta, explica, exposa i extreu conclusions sobre allò que ha treballat a l’aula, ha cercat o ha elaborat.
  • Serveixen per presentar recursos d’origen divers: elaboració pròpia, d’un treball individual o col·lectiu, d’una cerca a Internet, de llibres de text digitals; fins i tot, els resultats d’un debat o discussió col·lectiva o de la realització d’unes activitats (correcció)… afavorint així la representació compartida del coneixement mitjançant fluxos informatius, els models didàctics emprats i l'organització general de l'aprenentatge.
Llegiu aquests criteris per avaluar presentacions fetes per als spi.

S’ha explicat anteriorment que els sistemes de projecció interactiva han donat una nova dimensió a les presentacions en el seu concepte més ampli. Si, a més, es tenen en compte els estils discursius que el professorat empra en la seva pràctica diària, el material base de la presentació esdevindrà un objecte d’aprenentatge funcional, que respon a uns objectius i té en compte la complexitat dels continguts. Els materials didàctics o curriculars que el professorat utilitza sobre un sistema de projecció interactiva per presentar els continguts d’aprenentatge tenen diferents orígens: poden estar elaborats per terceres persones, dissenyats personalment o en equip.

Per exemple, si hom es fixa només en l'aspecte tècnic del material que es fa servir per fer presentacions, es pot comprovar que la persona que l'ha elaborat ha pensat més en ella que no pas en l'audiència. Qui fa la presentació fa un ús del programari (generalment el PowerPoint o l’Impress) més com uns apunts personals, per tenir un suport al seu propi discurs, que no pas com un element seqüenciat que complementi els seus arguments.

Qualsevol model d'activitat que faciliti l'aprenentatge per competències (formulació d'hipòtesis, inferència de fenòmens, resolució de problemes o extreure conclusions) és factible de realitzar sobre un sistema de projecció interactiva. Només cal aplicar-hi estratègies basades en la participació i la interacció de l’alumnat.

Alguns usos dels sistemes de projecció interactiva seguint aquest model d'aplicació són:

Expositiu. El professorat fa una exposició d'un tema amb l'ajut dels recursos multimèdia i de la PDI. L'alumnat té a l'abast els mateixos recursos del docent, poden seguir en primer pla la informació, poden afegir, ressaltar, resumir i deixar les modificacions i aportacions a nivell individual.

Modelatge. És bàsicament una presentació mostrant com fer alguna cosa o utilitzant les eines d'un programa. La interactivitat fa que sigui molt atractiu i eficient. Degut a que es pot executar l'aplicació des de l'espai de projecció, usant tant el dit com el ratolí, és fàcil demostrar les característiques importants del programari. La possibilitat de fer anotacions a sobre fa que sigui possible assenyalar les característiques importants del programa.

Font d'informació a classe. Amb l'ajuda dels cercadors i els SPI en qualsevol moment es poden ampliar les informacions o indagar sobre nous aspectes que sorgeixin espontàniament en la classe. Professorat i alumnat fan la cerca d'informació a l'hora, seleccionant la més adequada entre tots.

Presentació de treballs per part de l'alumnat. Amb els SPI a classe, els alumnes presenten els seus treballs en forma d'esquemes, presentacions o presentacions multimèdia. Pot ser de manera individual o en grup. És molt motivador per a la resta de la classe, facilita la participació dels qui vulguin corregir o afegir-hi coses. Es fomenta l'expressió oral i l'argumentació.

Consultes en línia. Projectant els diaris digitals, mapes del temps, itineraris, llocs,… A més, de manera individual, cada alumne o grup pot consultar al seu ritme i segons el seu interès. Establint un debat o posada en comú posterior.

Cal tenir present que l'alumnat al qual van dirigides les presentacions és divers, per tant s'han de pensar estratègies per tal que les presentacions siguin accessibles i de lectura fàcil. A la wiki de l'XTEC trobareu més informació sobre aquests aspectes.

Experiències

LA REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES
Què pretenem?            
-Treball col.laboratiu

- Cerca d'informació

- Creació d'una presentació en línia per exposar-la a la resta del grup.
                   
Descripció
És un projecte de coneixement del medi sobre el tema de la reproducció de les plantes portat a terme a sisè de primària de l'escola Pere Viver de Terrassa. Els recursos que s’han utilitzat al llarg de les diferents sessions són, a grans trets:

1. Activació de coneixements previs en gran grup, amb la pissarra digital interactiva

2. Treball sistemàtic sobre el tema en grups petits: Cerca, selecció i tractament de la informació, amb els portàtils Creació del dossier digital del tema, amb els portàtils, llibres, càmera de fotos, programari d’edició...

3. Recollida i exposició de la feina feta a la resta de la classe, amb l’Issuu i la pissarra digital.

El docent: Inicia el tema amb un debat per a que els alumnes exposin els seus coneixements sobre el tema. Aquests són recollits en un document a la pissarra. Participa en la conversa dels alumnes per a motivar i provocar dubtes sobre els continguts curriculars a treballar. Funció de moderador en la formació dels grups, repartiment de tasques i desenvolupament de les sessions. Funció de guia-orientador-ajut en els moments necessaris. (El mestre no explica continguts ni procediments del tema o eines sino que són els alumnes que prenen la iniciativa i el mestre col.labora si cal).

L’alumnat: Expressen les seves idees i coneixements sobre el tema i els recullen a la pissarra. Formen els grups de treball. Es distribueixen la feina. Busquen i seleccionen la informació. Consensuen en petit grup la informació trobada i les tasques realitzades. Realitzen la presentació. (Amb la supervisió de la mestra) Exposen la feina feta a la resta del grup. Escolten les explicacions dels altres.

Què i com avaluem?
QUÈ AVALUEM:

Actitud dels alumnes. Participació en el seu grup. Interès pels nous coneixements.

COM AVALUEM:

AUTOAVALUACIÓ: L'alumne fa una reflexió sobre el seu treball, les seves aportacions al grup, els seus nous coneixements. Ajudat per la mestra en les seves reflexions.
AVALUACIÓ DELS COMPANYS: Els companys aporten possibilitats de millora sempre sota el respecte i la "crítica constructiva".
AVALUACIÓ DE LA MESTRA: continua al llarg del desenvolupament de les activitats.

Referència
 
Fitxa de l'experiència
 
Vídeo a l'edu3