Els sistemes de projecció interactiva com a potenciadors del treball col·laboratiu i cooperatiu

En una situació col·laborativa, l’alumnat malda per l’obtenció d’uns resultats que siguin no només de benefici individual sinó per a totes les persones que integren el grup.

En la dinàmica col·laborativa, la interdependència positiva és bàsica. Entendrem que la interdependència és positiva quan les persones del grup són conscients que els resultats de cadascú depenen dels resultats grupals. O tothom se’n surt o ningú no se’n surt. No hi ha cap altra estructura de treball a l’aula més inclusora i que potenciï més els valors de l’esforç i la responsabilitat.

El treball cooperatiu a l’aula té en els SPI un instrument d’un valor inqüestionable. Tanmateix, cal fer una sèrie de consideracions sobre aquest tema que han de situar els SPI en el lloc que li correspon davant una situació d’aprenentatge cooperatiu.

  • Els SPI ocupen un lloc destacat a l’aula (el mateix que ocupava la pissarra de guix), de manera que focalitza l’atenció de tot l’alumnat en qualsevol acció docent.
  • En general, el destinatari de l’ús dels SPI a l’aula és tot el grup-classe, per tant un grup gran. Cal fer evident que els grups formals d’aprenentatge cooperatiu solen ser petits grups (de 3 a 5 integrants).
  • La dinàmica grupal que s’estableix amb l’ús dels SPI a l’aula és de col·laboració entre tot el grup-classe, en què cada membre compartirà i aportarà la informació que tingui per tal d’assolir els objectius proposats. Aquesta dinàmica està regida per unes normes.

Alguns usos dels sistemes de projecció interactiva seguint aquest model d'aplicació són:

Realització d'exercicis i debats col·laborativament. Es projecten activitats interactives de les plataformes de continguts en xarxa i es va fent intervenir els alumnes perquè les realitzin. També es pot dividir la classe en grups i demanar a cadascun que busqui una solució, que es verificarà després quan s'introdueixi en el SPI.

Correcció d'exercicis. El docent o els alumnes poden presentar i comentar els exercicis que hagin realitzat en format digital (document de text, presentació multimèdia o programa d'exercitació específic). Tots poden intervenir exposant els seus dubtes, idees i objeccions. L'alumnat pot realitzar la correcció a nivell individual a la vegada que es fa la col·lectiva amb l'estalvi de temps que suposa.

Treball amb el bloc de classe. Presentació i revisió de novetats, aportacions sobre temes de treball a classe, enllaços a materials, vídeos explicatius… Les consultes, comentaris i aportacions es fan al mateix temps que es realitza la consulta.

Treball col·laboratiu. Els alumnes fan aportacions entre tots i les van reflectint a la pissarra com a síntesi del treball. És una de les característiques més motivadores i adequades per aquest entorn de treball. El treball individual o de petit grup s'afegeix instantàniament al global de tota la classe.

Documents col·laboratius al web i les wikis temàtiques. L'alumnat presenta les seves aportacions creant un debat i posada en comú. Les consultes, comentaris i aportacions es fan al mateix temps.

Videoconferències a classe (i ús d'altres sistemes d'intercomunicació). Els SPI faciliten que tota la classe pugui veure i participar en les comunicacions per correu electrònic, xat, programes de pissarres virtuals o videoconferència amb alumnes d'altres centres amb els quals es col·labori en projectes, amb mestres, familiars, experts o altres persones significatives de qualsevol lloc del món. El fet que els alumnes disposin d'un ordinador portàtil facilita la comunicació en xats o missatgeria instantània o correu d'una manera acotada.
Experiències

WHERE DO WE GO?
Què pretenem?            
-Treball col.laboratiu

- Treball de les consignes d'orientació

                   
Descripció
GENERAL: Aquesta experiència es porta a terme a la classe de primer de primària, amb el grup desdoblat (12 alumnes). L'activitat té una durada total de mitja hora. Després d'iniciar la sessió preguntant com es troben els alumnes, canten i ballen una cançó sobre el temps, així es desinhibeixen i es motives. A continuació es van treballant diverses activitats amb el suport de la pissarra digital interactiva, segons el tema programat. Per acabar els alumnes es posen en posició de relaxació i ecolten novament una cançó en anglès extreta de la xarxa. Tota la sessió és en anglès, el mestre no utilitza per res el català. La pissarra digital li permet fer-ho íntegrament en aquest idioma, amb el recolzament de les activitats de la PDI del llibre d'anglès.

PAPER DEL DOCENT: Inicia la sessió parlant sobre el temps (The Weather) i proposa a l'alumnat cantar i ballar una cançó sobre el temps. Prepara i proposa diferents activitats per realitzar amb el suport de la pissarra digital interactiva. Incentiva a l'alumnat a participar activament en les activitats. Deixa espai a la creativitat i iniciativa dels alumnes però exigint-los l'ús de la llengua anglesa. Anima a aquells alumnes que no parlen tant, o que són més tímids a participar en les activitats proposades.

PAPER DE L'ALUMNE: El primer que fan és contestar a la pregunta "How do you feel?" tocant les imatges que hi ha a la porta. Aquesta acció es repeteix en finalitzar la classe. Miren el temps i canten i ballen una cançó relacionada amb el tema. Participen activament en les activitats que proposa el mestre. Un alumne surt a la pissarra a realitzar l'activitat en representació de tota la classe, per tant, ha d'escoltar el que diuen els companys i els companys han de donar indicacions sobre el que ha de fer el representant.

Què i com avaluem?
QUÈ AVALUEM:

Actitud dels alumnes. Participació en l'activitat. Interès pels nous coneixements.

COM AVALUEM:

Mitjançant l'observació directa. L'alumnat també s'autoavalua en el moment d'entrar i sortir de la sessió quan contesten la pregunta "How do you feel?".

Referència
 
Fitxa de l'experiència
 
Vídeo a Youtube