Els equipaments

Equips Descripció Imatges materials
Kit de projecció d’ultra curta distància El videoprojector d’ultra curta distància permet projectar la informació de la pantalla de 'ordinador en una superfície de projecció. Es disposa de dues opcions d'equip de projecció: es pot demanar l'equip de projecció o bé únicament el projector per separat, Ni els altaveus ni la caixa de suport no es poden sol·licitar individualment. Es pot combinar amb una pissarra digital per permetre treballar amb interactivitat. Lluminositat de 2.700 lúmens, resolució XGA. Equip de projecció: Videoprojector d’ultra curta distància: pot combinar-se amb una pissarra digital per permetre treballar amb interactivitat. Altaveus autoamplificats per a aules, sales de reunions i petites sales d'actes. Subsistema de so integrat per 2 altaveus autoamplificats externs de 30 W. Caixa de suport a la connectivitat i comandament: amb connectors vídeo/àudio/USB i comandament remot del sistema. L’actuació inclou una visita de replanteig prèvia a la instal·lació. L'equip inclou la instal·lació d’acord amb el replanteig previ,i queda en condicions de funcionament