Aquesta és una revisió antiga del document


Competència 1.1 Comunicació organitzativa

Etapa A

Coneixement i aplicació en entorns controlats de les tecnologies digitals propostes per les administracions públiques o els titulars dels centres per millorar la comunicació i la projecció de la imatge institucional de l’organització.

Nivell de progressió A1

Coneixement general de les tecnologies de comunicació més utilitzades en els contextos educatius i comprensió de la seva finalitat.

Indicadors d’assoliment
1.1.A1.1 Es comunica utilitzant les normes bàsiques de l’etiqueta digital mitjançant tecnologies digitals: correu electrònic, fòrums, xat, sistemes de videoconferència, etc.
1.1.A1.2 Utilitza cadascuna de les eines de manera correcta i adaptant-les al context comunicatiu.
1.1.A1.3 Coneix les característiques, les funcionalitats, les opcions d’accessibilitat i les limitacions de les eines de comunicació, així com la normativa aplicada al seu ús en l’àmbit educatiu.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Utilitzo tecnologies digitals per a la comunicació en funció del context.
Exemples:

 • Empro les funcionalitats dels sistemes de videoconferències en les activitats de comunicació síncrones amb altres persones.
 • Utilitzo les normes bàsiques d’etiqueta en la comunicació digital (ús de majúscules, emoticones, etc.).
 • Selecciono eines síncrones o asíncrones en funció de la finalitat comunicativa i de la disponibilitat horària dels meus interlocutors.

Nivell de progressió A2

Iniciació en l’ús de les tecnologies digitals determinades per les AE o els titulars del centre educatiu en situacions de comunicació organitzativa.

Indicadors d’assoliment
1.1.A2.1 Coneix i aplica, sota supervisió, les polítiques d’ús acceptable de les eines de comunicació organitzativa establertes per l’AE o pels titulars del centre.
1.1.A2.2 Empra, amb l’assessorament d’altres docents i garantint l’accessibilitat, les tecnologies digitals establertes per l’AE o pels titulars del centre en un context real de comunicació en l’àmbit educatiu.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Utilitzo, de manera guiada, les eines de comunicació establertes per l’AE o pels titulars del centre seguint les polítiques d’ús acceptable.
Exemples:

 • Utilitzo el compte de correu corporatiu.
 • Envio missatges a les famílies a través de la plataforma de comunicació del centre amb ajuda d’altres docents.
 • Utilitzo els programes de videoconferències establerts per l’AE o pel titular del centre per comunicar-me amb altres membres de la comunitat educativa.Etapa B

Integració de les tecnologies digitals per a la comunicació establertes per les AE o pels titulars del centre en la pràctica professional.

Nivell de progressió B1

Adopció de les estratègies de comunicació organitzativa del centre educatiu a través de tecnologies digitals.

Indicadors d’assoliment
1.1.B1.1 Es comunica de manera autònoma i convencional amb els agents de la comunitat educativa utilitzant, en cada cas, l’eina digital més adequada entre les establertes per l’AE o pels titulars del centre per a aquest fi.
1.1.B1.2 Aplica les polítiques d’ús acceptable de les eines de comunicació organitzativa establertes per l’AE o pels titulars del centre.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Utilitzo de manera correcta, autònoma i selectiva les eines de comunicació establertes per l’AE o pels titulars del centre.
Exemples:

 • Utilitzo les vies establertes per l’AE o pel titular del centre per comunicar-me amb les famílies, l’alumnat, etc.
 • Participo en l’elaboració de continguts del blog, web del centre, xarxes socials, etc., i aplico les normes d’estil i la política d’ús acceptable establerta pel centre educatiu.

Nivell de progressió B2

Adaptació de l’ús de les tecnologies digitals per millorar la comunicació organitzativa.

Indicadors d’assoliment
1.1.B2.1 Identifica i posa en pràctica usos complementaris de les eines de comunicació organitzativa respectant les polítiques d’ús acceptable establertes en el centre.
1.1.B2.2 Col·labora en el desenvolupament o la millora del pla de comunicació del centre 1.1.B2.3 Dona suport, de manera informal, a altres docents, en la utilització correcta de les tecnologies per a la comunicació del centre.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Aplico i difonc (al centre) l’ús de tecnologies digitals per a la comunicació en nous contextos.
Exemples:

 • Creo fils de discussió sobre l’empremta digital, el ciberassetjament, etc., en el fòrum del centre.
 • Participo en la comissió de treball per a la creació d’un manual d’estil corporatiu de les publicacions en el web del centre.
 • Ajudo altres docents del meu centre en l’ús de les eines de comunicació, per exemple, en la publicació de continguts al web.Etapa C

Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius.

Nivell de progressió C1

Avaluació de les tecnologies digitals per a la comunicació emprades en el centre educatiu i coordinació del pla de comunicació organitzativa.

Indicadors d’assoliment
1.1.C1.1 Avalua les funcionalitats, el rendiment, l’accessibilitat i les limitacions de les eines de comunicació organitzativa utilitzades pel centre per aconseguir-ne un ús més eficient.
1.1.C1.2 Coordina l’elaboració del pla de comunicació digital del centre assegurant que sigui conforme a la normativa vigent i inclogui aspectes relatius a la política d’ús acceptable, l’etiqueta digital i el flux de treball.
1.1.C1.3 Forma altres membres de la comunitat educativa del seu centre en activitats institucionalitzades sobre l’ús de les tecnologies digitals per a la comunicació.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Avaluo les tecnologies digitals i el seu ús al centre per fer propostes de millora de la comunicació organitzativa. Formo altres membres de la comunitat educativa sobre l’ús adequat de les tecnologies digitals de comunicació del centre.
Exemples:

 • Dissenyo materials formatius, d’ús intern, per a altres docents i promoc un ús reflexiu i creatiu de les tecnologies digitals per a la comunicació organitzativa del meu centre.
 • Coordino el disseny dels protocols de comunicació, i estableixo canals, responsables, manual d’estils, models de plantilles, etc.
 • Identifico, analitzo i avaluo els elements clau que ha de tenir una eina digital per usar-la en les comunicacions del meu centre (privacitat, llicència, característiques tècniques, accessibilitat, etc.).
 • He configurat, seguint les accions establertes en el pla digital del centre, una xarxa social pròpia i restringida, instal·lada en els servidors de l’AE, a la qual solament poden accedir els membres de la comunitat educativa per afavorir la comunicació interna.
 • Participo en xarxes professionals sobre l’ús de les tecnologies digitals per millorar l’eficàcia de la comunicació organitzativa als centres educatius.

Nivell de progressió C2

Disseny de les estratègies de comunicació organitzativa dels centres docents.

Indicadors d’assoliment
1.1.C2.1 Participa en projectes de recerca i disseny d’eines de comunicació organitzativa adaptades als centres educatius.
1.1.C2.2 Publica noves estratègies de comunicació organitzativa en centres educatius o en fa formació.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Faig contribucions innovadores per millorar la comunicació organitzativa als centres educatius atenent a criteris de qualitat, eficiència, accessibilitat, requisits tècnics i de conformitat amb la normativa vigent.
Exemples:

 • Assessoro altres centres en el disseny dels plans de comunicació mitjançant l’ús de tecnologies digitals.
 • Identifico noves funcionalitats que haurien de tenir les eines digitals per cobrir adequadament les necessitats de comunicació organitzativa dels centres educatius.
 • Disposo d’un blog, premiat i/o reconegut amb un segell de qualitat, en el qual analitzo diferents aspectes de la comunicació organitzativa als centres educatius.