Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cmd:tac:cdd:nivells:competencia1.1 [2022/05/05 15:58]
mcastell
cmd:tac:cdd:nivells:competencia1.1 [2022/08/12 08:30] (actual)
mcastell [Nivell de progressió B2]
Línia 1: Línia 1:
 ===== Competència 1.1 Comunicació organitzativa ===== ===== Competència 1.1 Comunicació organitzativa =====
  
-=== Etapa A ===+==== Etapa A ====
  
 Coneixement i aplicació en entorns controlats de les tecnologies digitals propostes per les administracions públiques o els titulars dels centres per millorar la comunicació i la projecció de la imatge institucional de l’organització. Coneixement i aplicació en entorns controlats de les tecnologies digitals propostes per les administracions públiques o els titulars dels centres per millorar la comunicació i la projecció de la imatge institucional de l’organització.
Línia 37: Línia 37:
 </​note>​ </​note>​
  
-=== Etapa B ===+[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:​index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]] 
 + 
 +<​html><​br><​br><​br></​html>​ 
 + 
 + 
 +==== Etapa B ====
  
 Integració de les tecnologies digitals per a la comunicació establertes per les AE o pels titulars del centre en la pràctica professional. Integració de les tecnologies digitals per a la comunicació establertes per les AE o pels titulars del centre en la pràctica professional.
Línia 62: Línia 67:
 <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\ <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\
 **1.1.B2.1** Identifica i posa en pràctica usos complementaris de les eines de comunicació organitzativa respectant les polítiques d’ús acceptable establertes en el centre.\\ **1.1.B2.1** Identifica i posa en pràctica usos complementaris de les eines de comunicació organitzativa respectant les polítiques d’ús acceptable establertes en el centre.\\
-**1.1.B2.2** Col·labora en el desenvolupament o la millora del pla de comunicació del centre+**1.1.B2.2** Col·labora en el desenvolupament o la millora del pla de comunicació del centre.\\
 **1.1.B2.3** Dona suport, de manera informal, a altres docents, en la utilització correcta de les tecnologies per a la comunicació del centre. **1.1.B2.3** Dona suport, de manera informal, a altres docents, en la utilització correcta de les tecnologies per a la comunicació del centre.
 </​note>​ </​note>​
Línia 74: Línia 79:
 </​note>​ </​note>​
  
-=== Etapa C ===+ 
 +[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:​index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]] 
 + 
 +<​html><​br><​br><​br></​html>​ 
 + 
 +==== Etapa C ====
  
 Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius. Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius.
Línia 82: Línia 92:
  
 <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\ <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\
-**1.1.C1.1** ​Es comunica utilitzant ​les normes bàsiques de l’etiqueta digital mitjançant tecnologies digitals: correu electrònic,​ fòrumsxatsistemes ​de videoconferència,​ etc.\\ +**1.1.C1.1** ​Avalua ​les funcionalitatsel rendimentl’accessibilitat i les limitacions ​de les eines de comunicació organitzativa utilitzades pel centre per aconseguir-ne un ús més eficient.\\ 
-**1.1.C1.2** ​Utilitza cadascuna ​de les eines de manera ​ correcta ​adaptant-les al context comunicatiu.\\ +**1.1.C1.2** ​Coordina l’elaboració del pla de comunicació digital del centre assegurant que sigui conforme a la normativa vigent ​inclogui aspectes relatius a la política d’ús acceptable, l’etiqueta digital i el flux de treball.\\ 
-**1.1.C1.3** ​Coneix les característiques,​ les funcionalitats,​ les opcions d’accessibilitat i les limitacions de les eines de comunicació,​ així com la normativa aplicada al seu ús en l’àmbit educatiu.</​note>​+**1.1.C1.3** ​Forma altres membres ​de la comunitat educativa del seu centre ​en activitats institucionalitzades sobre l’ús de les tecnologies digitals per a la comunicació.</​note>​
  
 <note tip>​**Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent**\\ <note tip>​**Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent**\\
-Utilitzo ​tecnologies digitals per la comunicació ​en funció ​del context.\\+Avaluo les tecnologies digitals ​i el seu ús al centre ​per fer propostes de millora de la comunicació ​organitzativa. Formo altres membres de la comunitat educativa sobre l’ús adequat de les tecnologies digitals de comunicació ​del centre.\\
 Exemples: Exemples:
-  * Empro les funcionalitats dels sistemes ​de videoconferències en les activitats de comunicació ​síncrones amb altres persones+  * Dissenyo materials formatius, d’ús intern, per a altres docents i promoc un ús reflexiu i creatiu ​de les tecnologies digitals per a la comunicació ​organitzativa del meu centre
-  * Utilitzo les normes bàsiques ​d’etiqueta en la comunicació ​digital (ús de majúsculesemoticones, etc.). +  * Coordino el disseny dels protocols de comunicació,​ i estableixo canals, responsables,​ manual ​d’estils, models de plantilles, etc. 
-  * Selecciono eines síncrones o asíncrones ​en funció ​de la finalitat comunicativa i de la disponibilitat horària dels meus interlocutors.+  * Identifico, analitzo i avaluo els elements clau que ha de tenir una eina digital ​per usar-la en les comunicacions del meu centre ​(privacitatllicència, característiques tècniques, accessibilitat, etc.). 
 +  * He configurat, seguint les accions establertes ​en el pla digital del centre, una xarxa social pròpia i restringida,​ instal·lada en els servidors ​de l’AE, a la qual solament poden accedir els membres ​de la comunitat educativa per afavorir la comunicació interna. 
 +  * Participo en xarxes professionals sobre l’ús de les tecnologies digitals per millorar l’eficàcia de la comunicació organitzativa als centres educatius.
 </​note>​ </​note>​
  
  
 ==== Nivell de progressió C2 ==== ==== Nivell de progressió C2 ====
-Recerca, avaluació i disseny +Disseny ​de les estratègies de comunicació organitzativa ​dels centres docents.
-de noves estratègies de +
-comunicació organitzativa +
-en contextos educatius.+
  
 <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\ <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\
-**1.1.C2.1** ​Coneix ​aplica, sota supervisió,​ les polítiques ​d’ús acceptable de les eines de comunicació organitzativa ​establertes per l’AE o pels titulars del centre.\\ +**1.1.C2.1** ​Participa en projectes de recerca ​disseny ​d’eines de comunicació organitzativa ​adaptades als centres educatius.\\ 
-**1.1.C2.2** ​Empra, amb l’assessorament d’altres docents i garantint l’accessibilitat,​ les tecnologies digitals establertes per l’AE o pels titulars del centre en un context real de  comunicació en l’àmbit educatiu.</​note>​+**1.1.C2.2** ​Publica noves estratègies ​de comunicació ​organitzativa ​en centres educatius o en fa formació.</​note>​
  
 <note tip>​**Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent**\\ <note tip>​**Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent**\\
-Utilitzo, ​de manera guiadales eines de comunicació establertes per l’AE o pels titulars del centre seguint les polítiques d’ús acceptable.\\+Faig contribucions innovadores per millorar la comunicació organitzativa als centres educatius atenent a criteris ​de qualitateficiència,​ accessibilitat,​ requisits tècnics i de conformitat amb la normativa vigent.\\
 Exemples: Exemples:
-  * Utilitzo ​el compte ​de correu corporatiu+  * Assessoro altres centres en el disseny dels plans de comunicació mitjançant l’ús ​de tecnologies digitals
-  * Envio missatges a les famílies a través de la plataforma ​de comunicació ​del centre amb ajuda d’altres docents+  * Identifico noves funcionalitats que haurien de tenir les eines digitals per cobrir adequadament ​les necessitats ​de comunicació ​organitzativa dels centres educatius
-  * Utilitzo els programes de videoconferències establerts per lAE pel titular del centre per comunicar-me ​amb altres membres ​de la comunitat educativa.+  * Disposo dun blog, premiat i/reconegut ​amb un segell de qualitat, en el qual analitzo diferents aspectes ​de la comunicació organitzativa als centres educatius.
 </​note>​ </​note>​
 +
 +
 +[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:​index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]]
 +
 +[[cmd:​tac:​cdd:​competencies:​index|{{:​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_competencies.png?​200 |}}]]