Aquesta és una revisió antiga del document


Competència 1.1 Comunicació organitzativa

Etapa A

Coneixement i aplicació en entorns controlats de les tecnologies digitals propostes per les administracions públiques o els titulars dels centres per millorar la comunicació i la projecció de la imatge institucional de l’organització.

Nivell de progressió A1

Coneixement general de les tecnologies de comunicació més utilitzades en els contextos educatius i comprensió de la seva finalitat.

Indicadors d’assoliment
1.1.A1.1 Es comunica utilitzant les normes bàsiques de l’etiqueta digital mitjançant tecnologies digitals: correu electrònic, fòrums, xat, sistemes de videoconferència, etc.
1.1.A1.2 Utilitza cadascuna de les eines de manera correcta i adaptant-les al context comunicatiu.
1.1.A1.3 Coneix les característiques, les funcionalitats, les opcions d’accessibilitat i les limitacions de les eines de comunicació, així com la normativa aplicada al seu ús en l’àmbit educatiu.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Utilitzo tecnologies digitals per a la comunicació en funció del context.
Exemples:

 • Empro les funcionalitats dels sistemes de videoconferències en les activitats de comunicació síncrones amb altres persones.
 • Utilitzo les normes bàsiques d’etiqueta en la comunicació digital (ús de majúscules, emoticones, etc.).
 • Selecciono eines síncrones o asíncrones en funció de la finalitat comunicativa i de la disponibilitat horària dels meus interlocutors.

Nivell de progressió A2

Iniciació en l’ús de les tecnologies digitals determinades per les AE o els titulars del centre educatiu en situacions de comunicació organitzativa.

Indicadors d’assoliment
1.1.A2.1 Coneix i aplica, sota supervisió, les polítiques d’ús acceptable de les eines de comunicació organitzativa establertes per l’AE o pels titulars del centre.
1.1.A2.2 Empra, amb l’assessorament d’altres docents i garantint l’accessibilitat, les tecnologies digitals establertes per l’AE o pels titulars del centre en un context real de comunicació en l’àmbit educatiu.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Utilitzo, de manera guiada, les eines de comunicació establertes per l’AE o pels titulars del centre seguint les polítiques d’ús acceptable.
Exemples:

 • Utilitzo el compte de correu corporatiu.
 • Envio missatges a les famílies a través de la plataforma de comunicació del centre amb ajuda d’altres docents.
 • Utilitzo els programes de videoconferències establerts per l’AE o pel titular del centre per comunicar-me amb altres membres de la comunitat educativa.

Etapa B

Integració de les tecnologies digitals per a la comunicació establertes per les AE o pels titulars del centre en la pràctica professional.

Nivell de progressió B1

Adopció de les estratègies de comunicació organitzativa del centre educatiu a través de tecnologies digitals.

Indicadors d’assoliment
1.1.B1.1 Es comunica de manera autònoma i convencional amb els agents de la comunitat educativa utilitzant, en cada cas, l’eina digital més adequada entre les establertes per l’AE o pels titulars del centre per a aquest fi.
1.1.B1.2 Aplica les polítiques d’ús acceptable de les eines de comunicació organitzativa establertes per l’AE o pels titulars del centre.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Utilitzo de manera correcta, autònoma i selectiva les eines de comunicació establertes per l’AE o pels titulars del centre.
Exemples:

 • Utilitzo les vies establertes per l’AE o pel titular del centre per comunicar-me amb les famílies, l’alumnat, etc.
 • Participo en l’elaboració de continguts del blog, web del centre, xarxes socials, etc., i aplico les normes d’estil i la política d’ús acceptable establerta pel centre educatiu.

Nivell de progressió B2

Adaptació de l’ús de les tecnologies digitals per millorar la comunicació organitzativa.

Indicadors d’assoliment
1.1.B2.1 Identifica i posa en pràctica usos complementaris de les eines de comunicació organitzativa respectant les polítiques d’ús acceptable establertes en el centre.
1.1.B2.2 Col·labora en el desenvolupament o la millora del pla de comunicació del centre 1.1.B2.3 Dona suport, de manera informal, a altres docents, en la utilització correcta de les tecnologies per a la comunicació del centre.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Aplico i difonc (al centre) l’ús de tecnologies digitals per a la comunicació en nous contextos.
Exemples:

 • Creo fils de discussió sobre l’empremta digital, el ciberassetjament, etc., en el fòrum del centre.
 • Participo en la comissió de treball per a la creació d’un manual d’estil corporatiu de les publicacions en el web del centre.
 • Ajudo altres docents del meu centre en l’ús de les eines de comunicació, per exemple, en la publicació de continguts al web.

Etapa C

Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius.

Nivell de progressió C1

Avaluació de les tecnologies digitals per a la comunicació emprades en el centre educatiu i coordinació del pla de comunicació organitzativa.

Indicadors d’assoliment
1.1.C1.1 Es comunica utilitzant les normes bàsiques de l’etiqueta digital mitjançant tecnologies digitals: correu electrònic, fòrums, xat, sistemes de videoconferència, etc.
1.1.C1.2 Utilitza cadascuna de les eines de manera correcta i adaptant-les al context comunicatiu.
1.1.C1.3 Coneix les característiques, les funcionalitats, les opcions d’accessibilitat i les limitacions de les eines de comunicació, així com la normativa aplicada al seu ús en l’àmbit educatiu.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Utilitzo tecnologies digitals per a la comunicació en funció del context.
Exemples:

 • Empro les funcionalitats dels sistemes de videoconferències en les activitats de comunicació síncrones amb altres persones.
 • Utilitzo les normes bàsiques d’etiqueta en la comunicació digital (ús de majúscules, emoticones, etc.).
 • Selecciono eines síncrones o asíncrones en funció de la finalitat comunicativa i de la disponibilitat horària dels meus interlocutors.

Nivell de progressió C2

Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius.

Indicadors d’assoliment
1.1.C2.1 Coneix i aplica, sota supervisió, les polítiques d’ús acceptable de les eines de comunicació organitzativa establertes per l’AE o pels titulars del centre.
1.1.C2.2 Empra, amb l’assessorament d’altres docents i garantint l’accessibilitat, les tecnologies digitals establertes per l’AE o pels titulars del centre en un context real de comunicació en l’àmbit educatiu.

Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent
Utilitzo, de manera guiada, les eines de comunicació establertes per l’AE o pels titulars del centre seguint les polítiques d’ús acceptable.
Exemples:

 • Utilitzo el compte de correu corporatiu.
 • Envio missatges a les famílies a través de la plataforma de comunicació del centre amb ajuda d’altres docents.
 • Utilitzo els programes de videoconferències establerts per l’AE o pel titular del centre per comunicar-me amb altres membres de la comunitat educativa.