Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cmd:tac:cdd:nivells:competencia1.1 [2022/05/05 15:55]
mcastell [Nivell de progressió B1]
cmd:tac:cdd:nivells:competencia1.1 [2022/08/12 08:30] (actual)
mcastell [Nivell de progressió B2]
Línia 1: Línia 1:
 ===== Competència 1.1 Comunicació organitzativa ===== ===== Competència 1.1 Comunicació organitzativa =====
  
-=== Etapa A ===+==== Etapa A ====
  
 Coneixement i aplicació en entorns controlats de les tecnologies digitals propostes per les administracions públiques o els titulars dels centres per millorar la comunicació i la projecció de la imatge institucional de l’organització. Coneixement i aplicació en entorns controlats de les tecnologies digitals propostes per les administracions públiques o els titulars dels centres per millorar la comunicació i la projecció de la imatge institucional de l’organització.
Línia 37: Línia 37:
 </​note>​ </​note>​
  
-=== Etapa B ===+[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:​index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]] 
 + 
 +<​html><​br><​br><​br></​html>​ 
 + 
 + 
 +==== Etapa B ====
  
 Integració de les tecnologies digitals per a la comunicació establertes per les AE o pels titulars del centre en la pràctica professional. Integració de les tecnologies digitals per a la comunicació establertes per les AE o pels titulars del centre en la pràctica professional.
Línia 62: Línia 67:
 <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\ <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\
 **1.1.B2.1** Identifica i posa en pràctica usos complementaris de les eines de comunicació organitzativa respectant les polítiques d’ús acceptable establertes en el centre.\\ **1.1.B2.1** Identifica i posa en pràctica usos complementaris de les eines de comunicació organitzativa respectant les polítiques d’ús acceptable establertes en el centre.\\
-**1.1.B2.2** Col·labora en el desenvolupament o la millora del pla de comunicació del centre+**1.1.B2.2** Col·labora en el desenvolupament o la millora del pla de comunicació del centre.\\
 **1.1.B2.3** Dona suport, de manera informal, a altres docents, en la utilització correcta de les tecnologies per a la comunicació del centre. **1.1.B2.3** Dona suport, de manera informal, a altres docents, en la utilització correcta de les tecnologies per a la comunicació del centre.
 </​note>​ </​note>​
Línia 73: Línia 78:
   * Ajudo altres docents del meu centre en l’ús de les eines de comunicació,​ per exemple, en la publicació de continguts al web.   * Ajudo altres docents del meu centre en l’ús de les eines de comunicació,​ per exemple, en la publicació de continguts al web.
 </​note>​ </​note>​
 +
 +
 +[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:​index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]]
 +
 +<​html><​br><​br><​br></​html>​
 +
 +==== Etapa C ====
 +
 +Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius.
 +
 +==== Nivell de progressió C1 ====
 +Avaluació de les tecnologies digitals per a la comunicació emprades en el centre educatiu i coordinació del pla de comunicació organitzativa.
 +
 +<​note>​**Indicadors d’assoliment**\\
 +**1.1.C1.1** Avalua les funcionalitats,​ el rendiment, l’accessibilitat i les limitacions de les eines de comunicació organitzativa utilitzades pel centre per aconseguir-ne un ús més eficient.\\
 +**1.1.C1.2** Coordina l’elaboració del pla de comunicació digital del centre assegurant que sigui conforme a la normativa vigent i inclogui aspectes relatius a la política d’ús acceptable, l’etiqueta digital i el flux de treball.\\
 +**1.1.C1.3** Forma altres membres de la comunitat educativa del seu centre en activitats institucionalitzades sobre l’ús de les tecnologies digitals per a la comunicació.</​note>​
 +
 +<note tip>​**Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent**\\
 +Avaluo les tecnologies digitals i el seu ús al centre per fer propostes de millora de la comunicació organitzativa. Formo altres membres de la comunitat educativa sobre l’ús adequat de les tecnologies digitals de comunicació del centre.\\
 +Exemples:
 +  * Dissenyo materials formatius, d’ús intern, per a altres docents i promoc un ús reflexiu i creatiu de les tecnologies digitals per a la comunicació organitzativa del meu centre.
 +  * Coordino el disseny dels protocols de comunicació,​ i estableixo canals, responsables,​ manual d’estils, models de plantilles, etc.
 +  * Identifico, analitzo i avaluo els elements clau que ha de tenir una eina digital per usar-la en les comunicacions del meu centre (privacitat,​ llicència, característiques tècniques, accessibilitat,​ etc.).
 +  * He configurat, seguint les accions establertes en el pla digital del centre, una xarxa social pròpia i restringida,​ instal·lada en els servidors de l’AE, a la qual solament poden accedir els membres de la comunitat educativa per afavorir la comunicació interna.
 +  * Participo en xarxes professionals sobre l’ús de les tecnologies digitals per millorar l’eficàcia de la comunicació organitzativa als centres educatius.
 +</​note>​
 +
 +
 +==== Nivell de progressió C2 ====
 +Disseny de les estratègies de comunicació organitzativa dels centres docents.
 +
 +<​note>​**Indicadors d’assoliment**\\
 +**1.1.C2.1** Participa en projectes de recerca i disseny d’eines de comunicació organitzativa adaptades als centres educatius.\\
 +**1.1.C2.2** Publica noves estratègies de comunicació organitzativa en centres educatius o en fa formació.</​note>​
 +
 +<note tip>​**Afirmacions i exemples sobre la pràctica docent**\\
 +Faig contribucions innovadores per millorar la comunicació organitzativa als centres educatius atenent a criteris de qualitat, eficiència,​ accessibilitat,​ requisits tècnics i de conformitat amb la normativa vigent.\\
 +Exemples:
 +  * Assessoro altres centres en el disseny dels plans de comunicació mitjançant l’ús de tecnologies digitals.
 +  * Identifico noves funcionalitats que haurien de tenir les eines digitals per cobrir adequadament les necessitats de comunicació organitzativa dels centres educatius.
 +  * Disposo d’un blog, premiat i/o reconegut amb un segell de qualitat, en el qual analitzo diferents aspectes de la comunicació organitzativa als centres educatius.
 +</​note>​
 +
 +
 +[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:​index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]]
 +
 +[[cmd:​tac:​cdd:​competencies:​index|{{:​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_competencies.png?​200 |}}]]
 +