Nou marc de referència de la competència digital docent:

competències i nivells de progressió


Tota la informació d'aquest espai web està extreta del document del Marc de referència de la competència digital publicat al web del Departament d'Educació https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/pla-educacio-digital/marc-referencia-competencia-digital-docent/

Aquest document es basa en la publicació al BOE núm. 116, de 16 de maig de 2022: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8042 i en l'Esborrany del nuevo Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente.

El marc de referència de la competència digital docent té efecte des de l'1 de setembre de 2022, amb la publicació de la RESOLUCIÓ EDU/2595/2022, de 26 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'actualització del marc de referència de la competència digital docent i es deixa sense efecte la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent.


La Competència digital és el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que es posen en joc simultàniament en la pràctica docent amb tecnologies digitals.