Presentació

Aquest material pretén apropar als docents els Documents de les Competències Bàsiques de l'àmbit digital que es van presentar el 6 de novembre del 2013, i que responen als articles 58 i 59 de la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació), on es diu que, tant en l’educació primària com en l’educació secundària obligatòria, s’han de desenvolupar, en el nivell adequat, les competències necessàries per a l'ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual amb la voluntat de facilitar la seva lectura i la seva aplicació a l'aula.

Tal i com el Pla Bolonya d’Estudis Universitaris defineix el terme, per competència s’entén el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que s’adquireixen o es desenvolupen mitjançant experiències formatives coordinades, les quals tenen el propòsit d’aconseguir coneixements funcionals que donin resposta de mode eficient a una tasca o problema de la vida quotidiana o professional que requereixi un procés d’ensenyament i aprenentatge (ANAECA 2012)

En aquest sentit, el concepte de competència sorgeix de la necessitat de valorar no tan sols sabers o destreses i habilitats (saber fer), sinó que considera la capacitat d'emprar-los per respondre a situacions, resoldre problemes i desenvolupar-se en el món, i, per tant, acull el component actitudinal i valoratiu (saber ser) que incideix en els resultats de les accions.

La presència de la tecnologia digital es pot trobar en dos estils diferents d'aprenentatge:

  • en l'aprenentatge per recepció, on s'aprèn a través de les tecnologies digitals, com pot ser el cas d'una exposició en una pissarra digital;
  • o a partir d'aprenentatges per exploració, on el que és rellevant en la proposta d'ensenyament/aprenentatge és l'ús que en fan els estudiants dels recursos que els hi proporciona la tecnologia digital.

És en aquest darrer escenari, el de l'aprenentatge per exploració, per on es despleguen els documents. En el vídeo de sota, s'exposa un resum de la presentació dels documents, presentació que es va fer a partir de la següent infografia ( cliqueu damunt la imatge per obrir-la en una pàgina nova).

PRIMÀRIA SECUNDÀRIA

Aquest material consta de dues parts: Consideracions prèvies, que precedeixen l'exposició dels documents; i Competències digitals de l'alumnat on s'exposen, pròpiament, les claus de lectura dels documents.