Model TPACK

El model TPACK, acrònim de l’expressió Technological PedAgogical Content Knowledge, és un model que identifica els coneixements que un docent necessita dominar per a integrar la tecnologia digital a l’aula d’una manera eficaç.

El model va ser desenvolupat entre el 2006 i el 2009 pels professors Punya Mishra i Mattew J. Koehler, de la Universitat Estatal de Michigan. i és difós a l’estat Espanyol per la Fundación Telefónica de la mà de Judi Harris. En el vídeo que es presenta a continuació Judi Harris explica el model TPACK i el seu sentit:

El model TPACK resulta de la intersecció dels tres coneixements fonamentals per a la pràctica de la docència en un entorn digitalitzat, tres coneixements que al seu torn s'intercalen entre sí:

  1. Coneixement dels Continguts (technological knowledge: CK). Coneixement dels continguts curriculars. El docent ha de conèixer i dominar el tema que pretén ensenyar des del punt de vista dels continguts. Els docents han de tenir coneixements sobre allò que estan ensenyant.
  2. Coneixement Pedagògic (pedagogical knowledge PK). Coneixements sobre com ensenyar de manera eficaç. Es refereix al coneixement dels processos d'ensenyament i aprenentatge. Inclou, entre altres, els objectius generals i específics, criteris d'avaluació, competències, variables d'organització, etc. Aquesta forma genèrica de coneixement s'aplica a la comprensió de com aprenen els alumnes, com gestionar l'aula, com planificar els aprenentatges i com avaluar els alumnes.
  3. Coneixement Tecnològic (technological knowledge TK). Al·ludeix al coneixement sobre l'ús d'eines i recursos tecnològics incloent la comprensió general de com aplicar-los d'una manera productiva a l’aula.

Per a un docent, la integració eficaç de la tecnologia en l'ensenyament resultarà de la combinació d’aquests coneixements però sempre tenint en compte el context particular en què s'aplica i que serà el que li ha de donar sentit.

Aquests coneixements, en interactuar, formen 4 espais d’intersecció que generen les seves interrelacions:

De les interrelacions en sorgeixen

  • Coneixement Pedagògic del Contingut (PCK). Aquesta àrea tracta de les relacions entre el coneixement pedagògic i el coneixement curricular, ja que els coneixements generals sobre com ensenyar no són suficients, de la mateixa manera que els coneixements exclusivament dels continguts tampoc ho són. Els docents necessiten un coneixement sobre com ensenyar un contingut concret, com ara la presa de decisions de com planificar una experiència d’ensenyament/aprenentatge, plantejar-se qüestions com ara la gestió de la motivació de l’alumnat, la selecció de continguts i la relació entre ells i els altres, l'avaluació, etc.
  • Coneixement Tecnològic del Contingut (TCK). El docents necessiten d'un coneixement tecnològic-curricular, que és el coneixement que els docents han de tenir sobre com seleccionar els recursos digitals que han d'ajudar els estudiants a aprendre determinats continguts curriculars. És a dir, es refereix a la gestió de la tecnologia al servei dels continguts. Els docents no només necessiten dominar la matèria que ensenyen sinó també tenir un coneixement profund de la tecnologia digital i de com gestionar-la per tal que enriqueixi els aprenentatges.
  • Coneixement Tecnològic Pedagògic (TPK). Aquest coneixement fa referència a com ensenyar d'una manera eficaç en entorns digitals, i al reconeixement, per part del docent, dels avantatges i limitacions dels diferents recursos en relació a unes determinades estratègies pedagògiques, i com, en definitiva, aquests recursos incideixen en l’experiència d’ensenyament/aprenentatge.
  • Coneixement Tecnològic Pedagògic del contingut (TPACK). És el coneixement que els docents necessiten per tal d'integrar la tecnologia digital en el pla d'estudis curriculars d'una manera efectiva. Defineix doncs una forma significativa i eficient d'ensenyar amb tecnologia digital, i on el coneixement de les diferents àrees i la seves combinatòries donen lloc a noves epistemologies del coneixement o enforteixen les ja existents. Cal no confondre aquest àmbit amb una simple addició dels diferents coneixements, donat que es tracta del coneixement de com fer-los interactuar.