Tal i com les defineix el marc europeu, les competències digitals, desenvolupades en el projecte DIGCOMP, són competències clau transversals i, com a tals, permeten l'adquisició d'altres competències clau. Així mateix, les competències digitals han de formar part de les habilitats que han de ser adquirides per tots els ciutadans del segle XXI i garantir, d'aquesta manera, la seva participació activa com a ciutadans de ple dret i facilitar l'aprenentatge permanent al llarg de la vida, tal i com diu el Parlament Europeu sobre competències clau per a l'aprenentatge permanent (2006/962/CE).

Per a la redacció dels documents de les Competències Bàsiques de l'àmbit digital s'ha tingut en compte el model TPACK. Aquest model estableix 3 àmbits de coneixements que són propis de la pràctica docent i que interactuen entre ells: el coneixement dels continguts, el coneixement pedagògic i el coneixement tecnològic. És a ran d'aquest coneixement tecnològic per part dels docents que es pot garantir l'assoliment de la competència digital per part de l'alumnat.

Cal tenir en compte que els documents de les Competències Bàsiques de l'àmbit digital afecten totes i cadascuna de les àrees i matèries curriculars, donat que són competències transversals. Per tal d'il·lustrar aquesta propietat, en els documents s'ha tingut cura de vincular les propostes d'activitats avaluades a totes les àrees i matèries del currículum, tal i com està referenciat a l'annex 5.

Val a dir que aquestes propostes d'activitats amb lleus modificacions poden, al seu torn, lligar-se a qualsevol altra àrea o matèria. Per exemple, l'organització dins l'aula d'un fòrum en línia és una activitat que en funció dels objectius es pot realitzar en qualsevol dels àmbits curriculars.

En aquest sentit, l'assoliment de les Competències Bàsiques de l'àmbit digital és una responsabilitat de centre i són incloses dins del Pla TAC de centre.1)

La imatge de sota representa la transversalitat entre àrees i matèries de les competències de l'àmbit digital:

A aquesta transversalitat, que afecta el currículum, se li afegeix una altra transversalitat de caràcter intern, ja que el desplegament d'una competència gairebé sempre porta associat el desplegament d'altres. Per exemple, la realització d'una producció multimèdia per exposar nous aprenentatges és una tasca que, amb aquest plantejament, correspon a la competència 5, però també a la 3, que versa sobre la producció multimèdia, i probablement a la 1 sobre configuració de dispositius, sense oblidar les competències de la Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital. En aquest sentit, la identificació de les competències digitals amb una determinada tasca correspon a criteris d'ordenació per a la comprensió d'un conjunt d'elements.

És per tot plegat que en relació a les Competències Bàsiques de l'àmbit digital es pot parlar d'una doble transversalitat, una que posa en relació els continguts clau de les competències digitals amb totes les àrees i matèries curriculars, i una altra d'interna on l'assoliment d'una competència porta associat l'assoliment d'altres, tal i com mostra la imatge de sota:

Ara bé, tot i tenint en compte aquesta doble transversalitat que caracteritza les competències d'àmbit digital, cal garantir el seu desplegament en els centres educatius. En aquests materials podeu consultar una proposta d'encaix dels continguts clau i els diferents àmbits curriculars.

1) Per a aprofundir sobre aquest tema, es poden consultar els materials per a la Formació Interna de Centre (FIC) i per al Seminari de formació d'equips de centre (SFEC) on hi ha dos mòduls dedicats a l'àmbit digital (Mòdul Àmbit digital iniciació i Mòdul Àmbit digital aprofundiment).