Proposta d'encaix dels continguts clau

En aquest espai, i un cop observada la transversalitat de les Competències Bàsiques de l'Àmbit Digital, es proposa, a tall d'exemple, la següent distribució dels continguts clau pels diferents àmbits amb la intenció de garantir el desplegament de les competències digitals de l'alumnat al llarg de les diferents etapes educatives.

Cal indicar que les següents taules proposen suggeriments, i que s'han confeccionat a partir de les afinitats entre els continguts dels diferents àmbits i els continguts clau de la competència digital, sense tenir en compte cap altre factor a considerar com ara la singularitat del perfil professional d'un determinat docent en entorns digitals.

Els continguts de les Competències de l'àmbit digital queden distribuïts en els diferents àmbits i concretats amb uns codi numèric tenint en compte si es tracta d'un coneixement implícit (1); un aprenentatge per l'ús (2); o bé un aprenentatge per l'estudi i per l'ús (3), tal i com s'exposa a continuació. Com es pot comprovar, tots els continguts clau són tractats com a mínim en aprenentatge per l'estudi i per l'ús

Coneixement implícit Aprenentage per ús Aprenentatge per l'estudi i l'ús
Continguts clau que queden inclosos en el desplegament de l'àmbit sense necessitat d'un desplegament formal.
Continguts clau que es vinculen als diferents àmbits a partir del seu ús.
Continguts clau que, tot i quedar inclosos en el desplegament de l'àmbit d'un aprenentatge a partir del seu ús, necessiten, també, d'un desplegament més formal.


PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA