L’adquisició de les competències bàsiques de l’àmbit digital demana maneres específiques de treballar que en potenciïn el seu desenvolupament. En les orientacions metodològiques s’exposen algunes pautes per al seu assoliment.

Aspectes metodològics com ara la detecció i correcció d’errors com a font d’aprenentatge i les solucions a situacions problemàtiques com a reptes engrescadors són aspectes a considerar en totes les competències digitals.

Les orientacions metodològiques, presents a cada una de les Competències Bàsiques de l'àmbit digital, van acompanyades de propostes d'activitats generals pel seu assoliment. Val a dir que donat el seu caràcter instrumental, tots els profesionals de l'educació obligatòria amb independència de la seva àrea o matèria estan implicats en el seu assoliment ( veure l'apartat que tracta el tema de la transversalitat).

Aquestes orientacions proposen el desenvolupament de les competències d'àmbit digital a partir de l'ús significatiu d'aquests aprenentatges ( veure l'apartat marc teòric). Altrament, és convenient que els centres educatius acullin experiències i coneixements que els estudiants tenen dels entorns digitals i que han pogut adquirir en contextos no escolars, per completar-los amb continguts més acadèmics i interrelacionar-los amb aspectes més tècnics, de continguts curriculars i de registre lingüístic.

En aquest sentit, la incorporació dels recursos digitals potencia una redefinició dels processos didàctics i en conseqüència de l'estatus del docent que s'allibera de ser la font més important d'informació, per a ser el propulsor i coavalador de l'experiència d'aprenentatge.

L'adopció d'aquests escenaris comporta, tal i com es pot veure a l'apartat corresponent a les orientacions per a l'avaluació, una avaluació competencial fonamentada en les evidències d'aquest procés d'aprenentatge,

L'ús de la tecnologia digital en el procés d'ensenyament/aprenentatge comporta, no només el coneixement d'aquests entorns per part del docent, sinó també, la valoració de l'eficiència esperada en l'ús de determinats recursos digitals.

Per tal de facilitar la difusió discurs metodològic es van estipular un seguit d'estratègies a tenir en compte alhora de desplegar les competències digitals de l'alumnat.

Fer present l’ús d’instruments i aplicacions digitals en totes les situacions de la vida escolar i tenir en compte el seu ús també fora de l’aula. Aquest ús ha de tenir un caràcter transversal: en tots els espais i en totes les àrees i matèries
Utilitzar la tecnologia sempre que el seu ús suposi un guany respecte a la utilització d’altres mètodes. Un guany en quant a uns millors resultats, a una informació més completa, a un ús més eficient del temps emprat… És a dir, no es tracta només d’incorporar la tecnologia a l’aula sinó de permetre una organització i unes propostes que facilitin que els alumnes aprenguin amb la tecnologia.
Utilitzar la tecnologia per afavorir una gestió d’aula en la que el docent és, més que un transmissor de coneixement, un gestor o dinamitzador que acompanya els alumnes en l’assoliment d’ aquests coneixements de forma autònoma i significativa.
Proposar tasques susceptibles de ser resoltes de diferents maneres i d’obtenir resultats diversos que respectin tant els diferents estils d’aprenentatge de l’alumnat com la seva procedència cultural i social per assegurar així expectatives d'aprenentatge per a tothom.
Aprofitar i valorar els coneixements tecnològics que els alumnes tenen i que han adquirit en contextos no escolars per incorporar-los al seu procés d’aprenentatge.
Partir d’activitats significatives, reals, relacionades tant amb la vida escolar i amb l’entorn com amb d’altres àmbits propers als interessos dels alumnes on la tecnologia no suposi un repte sinó un mitjà per a la construcció de coneixement.
Fer evident, amb la pràctica, que la majoria de productes digitals faciliten que els estudiants puguin anar modificant les seves produccions en la mesura que creguin necessari i que el període d’aprenentatge depassa el període estrictament escolar.