A l'apartat Orientacions per a l'avaluació s'hi exposen els criteris per avaluar cada una de les competències. Aquests criteris es concreten en una taula d'avaluació amb el tres nivell del seu assoliment descrits amb més concreció que a l'apart d'inici on es presentes, de manera genèrica, aquests criteris.

Més endavant, aquests criteris s'il·lustren mitjançant un exemple d'activitat avaluada.

Aquests exemples d’activitats es vinculen a un context, on l’ús d’instruments digitals ha de comportar una millora substancial en l’aprenentatge. Per tal de subratllar la necessitat d'un context significatiu, en la redacció d'aquestes activitats es redacten amb el següent criteri:

Sovint, les activitats que s’han proposat són força complexes, atès que volen cobrir, d’una banda, la major part dels aspectes de la competència i, de l’altra, pretenen que es puguin resoldre de diverses maneres perquè l’alumne pugui mostrar tot el que sap. Aquestes activitats venen avaluades per un tercer nivell de gradació.

Tal i com es diu a l'apartat de les Consideracions prèvies titulat transversalitat aquestes propostes d'activitats, tot i estar vinculades a una àrea o matèria concreta, poden, amb lleus modificacions, vincular-se qualsevol altra àrea o matèria del currículum: Per exemple, l'organització dins l'aula d'un fòrum en línia és una activitat que en funció dels objectius es pot realitzar en qualsevol dels àmbits curriculars.

A la graella es poden consultar aquests exemples d'activitats:

Activitats avaluades

Dimensió Instruments
i aplicacionsDispositius

Activitat primària


Activitat secundàriaAplicacions genèriques

Activitat primària


Activitat secundàriaAplicacions multimèdia

Activitat primària


Activitat secundària

Dimensió tractament
de la informació i
organització dels
entorns de treball i
d'aprenentage
Cerca


Activitat primària


Activitat secundàriaConstrucció de
coneixement

Activitat primària


Activitat secundàriaEntorn Personal
d'Aprenentatge

Activitat primària


Activitat secundària

Dimensió comunicació
interpersonal i
col·laboracióComunicació

Activitat primària


Activitat secundàriaCol·laboració

Activitat primària


Activitat secundària

Dimensió
ciutadania, hàbits,
civisme i identitat
digital
CiutadaniaActivitat secundàriaHàbits

Activitat primària


Activitat secundàriaIdentitat digital

Activitat primària


Activitat secundària