A la imatge superior s'esquematitza els espais on els documents de les Competències Bàsiques de l'àmbit digital aporten informació relativa a la gradació del seu assoliment de la competència exposada.

En una primera part, i al costat de la presentació, s'informa a gran trets de la graduació de la competència, i a mesura que el text avança cap a les orientacions d'avaluació, s'exposa un segon nivell de concreció, i amb la proposta d'activitats que clouen totes i cada una de les competències, es mostra un tercer nivell de concreció. (veure Orientacions per a l'avaluació)

Cada una de les competència s’ha graduat en tres nivells de consecució que van des del seu l'assoliment fins a l'excel·lència, i on cada nivell porta implícit l’assoliment de l’anterior. Els criteris usats per a la descripció de la gradació estan relacionats en dos eixos: el grau de complexitat requerida en la resolució per part de l'alumnne de la proposta i el se gra d'autonomia.

Pel que fa al grau de complexitat, s'han establert tres nivells que suposen l'assoliment de la competència. Un primer nivell de caràcter estructural estructural, on l'alumne resol la proposta de manera bàsica; un segon nivell relacional que requereix d'una comprensió del sistema per part de l'alumne per tal de donar respostes per sobre d'un nivell bàsic; i un darrer nivell de caràcter expansiu, on l'alumne plateja solucions pertinents a qüestions que no van ser presentades en la proposat original. En algunes competències també s'ha tingut en compte el grau d'autonomia.

El grau d'autonomia de l'alumnat ha estat un altre criteri de graduació. Com es pot veure en la imatge de sota, els nivells de gradació i el grau autonomia proporcionen variants suficients per articular de forma coherent les competències descrites en el document de primària, i les del document de secundària.