El document de les Competències Bàsiques de l'Àmbit digital s'estructura en quatre dimensions, comunes per a l'educació primària i per a l'educació secundària. Aquestes dimensions agrupen el conjunt de les competències: 10 pel que fa al document de primària i 11, pel que fa al de secundària, on s'hi desplega una competència referida a realitzar accions de ciutadania i desenvolupament personal que per qüestions d'edat no afecten a estudiants de primària.

Val a dir, no obstant, que aquesta catagorització respon a necessitats formals, ja que alhora de concretar activitats a l'aula amb entorns digitals, es fan evidents els lligams entre les diferents dimensions interna de les competències)) Aquesta relació també es dona alhora de posar en pràctica les competències, on sovint l'assoliment d'una competència comportarà l'assoliment d'altres.

La relació de dimensions és la següent:

dimensió 1
Dimensió de caire instrumental, està relacionada amb l’ús de dispositius, aplicacions i programari. Fa referència des de l'alfabetització digital fins a la programació i la robòtica educativa. Aquesta dimensió ha de garantir la capacitació de l’alumnat en la producció de documents, amb independència del tipus d’aplicació utilitzat i de l'evolució constant de l'escenari digital.

dimensió 2
Aquesta dimensió versa sobre les habilitats de cerca i selecció de la informació, i el seu processament cognitiu per tal de transformar la informació en coneixement. En aquest sentit s'hi inclou la construcció i organització del dossier personal d'aprenentatge (portafolis) i entorn personal d'aprenentatge; (EPA, PLE en anglès)

dimensió 3
En aquesta dimensió s'aborden les capacitats de comunicar de manera interpersonal o col·laborativament, produint i interpretant missatges multimèdia,així com l’ús de les xarxes locals i/o socials pel que fa a l’alumnat major de 14 anys, i la publicació a Internet.


dimensió 4
La darrera dimensió fa referència a l’ús crític i responsable de la tecnologia digital, i es representa amb color diferent, donat que és una dimensió que afecta de manera particular a la resta de dimensions que la precedeixen