Per a cada competència s’han precisat continguts clau que resulten específics de l’àmbit digital i a abordar des de qualsevol matèria. Per garantir que aquests continguts siguin assolits per la totalitat de l’alumnat, cal d'incloure, com a objectiu fonamental d’organització en el Pla TAC de centre, les estratègies necessàries que ho garanteixin.

Alguns d’aquests continguts específics de l’àmbit digital poden formar part de més d’una competència, tal com es mostra en l’annex 2 d'ambdós documents. Podeu consultar aquests annexos clicant al damunt de les imatges corresponents:

Continguts clau document de primària Continguts clau document de secundària

Si bé una de les característiques de les Competències Bàsiques de l'àmbit digital és la seva transversalitat en el marc curricular, aquesta transversalitat cal fixar-la, per tal de garantir que tot l'alumnat accedeix al desplegament de totes les competències. En aquest espai podeu consultar una proposta d'encaix dels continguts clau i els diferents àmbits curriculars:

Continguts clau i àmbits de Primària Continguts clau i àmbits de Secundària