L'estructura de cadascuna de les competències digitals respon a tres eixos de informació:

A) Presentació de la la competència sobre la qual es parla. En aquesta primera part hi ha també una aproximació a la seva gradació i el llistat de continguts clau.

B) Orientacions metodològiques amb propostes d'activitats per a realitzar a l'aula.

C) Orientacions per a l'avaluació, on figura un segon nivell i una proposta d'activitats, l'avaluació de la qual suposa un tercer nivell de concreció.

En les activitats avaluades es pot copsar clarament la doble transversalitat que caracteritza les competències de l'àmbit digital: per una banda, una transvesalitat externa en el sentit que amb pocs canvis, les activitats es poden vincular a un o altre àmbit del currículum, i també la transversalitat interna, en tant i quan, el desplegament d'una competència va associat al desplegament d'altres. Al quadre de sota podeu trobar el vincle a cada una de les competències.

Competències Bàsiques de l'àmbit digital


Dimensió Instruments
i aplicacionsDispositius                            

Primària


SecundàriaAplicacions genèriques       

Primària


SecundàriaAplicacions multimèdia        

Primària


Secundària

Dimensió tractament
de la informació i
organització dels
entorns de treball i
d'aprenentage
Cerca              Primària


SecundàriaConstrucció de
coneixement


Primària


SecundàriaEntorns
personals
d'aprenentage

Primària


Secundària

Dimensió comunicació
interpersonal i
col·laboració
Comunicació


Primària


SecundàriaCol·laboració


Primària


Secundària

Dimensió
ciutadania, hàbits,
civisme i identitat
digital

Ciutadania
SecundàriaHàbits


Primària


Secundària

Identitat digital


Primària


Secundària