Guia

Els materials donen resposta als escenaris que es plantegen en cada mòdul i que engloben els recursos, les activitats i les estratègies d'ensenyament i aprenentatge. Es pretén que el professorat d'educació infantil incorpori les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) en la seva pràctica diària a l'aula.

Cada escenari permet el desenvolupament dels apartats de cada mòdul en tres modalitats diferents d'activitats:

  1. Les TAC com un recurs de treball a l'aula
  2. Les TAC com a objecte d'estudi (en el cas d''educació Infantil per al professorat)
  3. Les TAC com a context de treball (canvis en les metodologies)

A la pàgina inicial de cada mòdul es troba la descripció de cadascun dels escenaris proposats i que es poden donar en el si de les escoles:

  • escenari 1: A les aules de parvulari acaben d'instalar-hi una pissarra digital. S'ha reunit l'equips de mestres i pensen en un seguit d'activitats que els suggereix la pissarra digital.
  • escenari 2: A la reunió de pares de la classe de parvulari (els dofins, els sols,…) ha sortit la possibilitat de posar a Internet tot allò que fan a la classe, a partir d'una sortida escolar que els nens i nenes han de fer.
  • escenari 3: A la reunió de cicle d'educació infantil, una mestra planteja com utilitzar la pissarra digital i altres programes en activitats de llengua (oral, escrita) i ajudar en avançar en el seu procés d'aprenentatge.
  • escenari 4: Una mestra de parvulari té una amiga que també treballa en una classe de parvulari, del mateix nivell i en una altra població de Catalunya. Pensen com poden fer per treballar les dues classes juntes, amb un sol projecte comú.