Redirecció des d'un bloc a XTECBlocs

Afegiu un article nou al vostre bloc amb el codi HTML següent. On diu “nomdelcentre” heu de posar el nom propi del vostre centre. Si voleu que la redirecció s'efectui més ràpid, podeu modificar el valor 5 i posar un número més petit, si voleu que sigui immediata, heu de posar 0. Aquest valor es mesura en segons.

<script type="text/javascript">
 var timeleft=5;
 function timerRedirect(){
  if(timeleft===0) {
   clearInterval(counter);
   timeleft=-1;
   window.location.href ='http://agora.xtec.cat/nomdelcentre/';
  }
  else
   document.getElementById('countRedirect').innerHTML = timeleft--;
 };
 function cancelRedirect(){
  clearInterval(counter);
  timeleft=-1;
  document.getElementById('avisRedirect').innerHTML='';
 };
 var counter=setInterval(timerRedirect,1000);
</script>
<p>Hem canviat d'adreça! Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu <a href='http://agora.xtec.cat/nomdelcentre/'>aquest enllaç</a>.</p>
<p id="avisRedirect">Sereu redirigits al nou lloc en <span id="countRedirect">5</span> segons. Feu clic <a href="#" onClick="cancelRedirect()">aquí</a> per cancel·lar la redirecció.</p>