Ubicació dels menús

Nodes per defecte ja porta preconfigurat un Main Menú que podem editar. És el menú enllaçat a la icona de Menú de la capçalera. Aquest menú ha de portar marcada l'opció Main Menu a la part inferior.

Giny de menús

El giny de menús és la manera de poder ubicar-lo a qualsevol lloc. No obstant heu de ser sistemàtic per a fer un ús eficient del mateix.

  1. Creació del menú.
  2. Creació del giny de menú.
  3. Ubicació del giny a la zona correcta.
  4. Acabeu de perfilar la seva ubicació amb l'eina de visibilitat.