Creació i Edició dels Documents

L'edició d'un Document té 5 apartat clars:

  1. Nom i redacció. Aquí trobareu una caixa amb l'editor WYSIWYG (visual), malgrat que també podeu accedir al html (text).
  2. Node Associat. Aquest és un aspecte molt interessant, degut a que els paràmetres d'accés disponibles per a aquest document estan limitats per la privacitat del node que heu triat. D'aquesta manera podeu tenir, per exemple, documents al Node Professorat que només podran accedir els membres d'aquest Node (si així ho heu definit a la configuració del Node).
  3. Accés. Aquí triareu qui pot llegir i editar el document, llegir i posar comentaris, i veure les revisions. Les opcions són qualsevol, usuaris autenticats i només l'autor/a del document.
  4. Etiquetes. Les hem d'escriure separades per comes. Són importantíssimes per trobar amb facilitat els documents.
  5. Pare. Pot ser interessant en cas de voler establir una jerarquia entre els Documents.