Planificació

Quan parlem de planificació, ens referim a preveure per endavant les accions que es faran en la nostra web: quan es duran a terme, qui ho farà i com es farà. Ja hem donat eines com els calendaris i els cronogrames per poder realitzar aquesta planificació.

En un centre educatiu, el millor és fer una planificació per curs i dividir-la per trimestres. S’han de tenir en compte les tasques de gestió de les pàgines estàtiques que s’han d’anar revisant i modificant cada any: membres del claustre, composició del consell escolar i Ampa, calendari escolar, serveis… i afegir les activitats que ja estan programades durant l’any i que, segurament, ja estan indicades dins del calendari escolar.

Una bona manera de tenir en compte tot el que s’ha de fer en la nostra pàgina és incloure en el Pla TAC les tasques que s’han de realitzar cada any, quan s’han de fer i qui n’és el responsable de dur-les a terme.