Itinerari de les publicacions

Cadascun dels articles que realitzem per a la nostra web està, segurament, pensat per ser publicada en un blog determinat. Tanmateix, la vida d’aquests articles es pot allargar si tenen molta repercussió o si poden resultar interessants en altres blogs o espais.

Una activitat de l’àrea de música, es puja per defecte al blog de Música i potser també al blog d’aula del grup que ha realitzat dita activitat. Si l’activitat és prou rellevant o el resultat ha estat força satisfactori, la publicació es promocionarà a la Portada.

En el cas d’una ZER, una activitat d’anglès realitzada en una de les escoles es penjarà en el blog d’aula del grup que l’ha realitzat. Depenent del tipus de publicació, pot ser que resulti interessant compartir-la amb les altres escoles, ja sigui en els blogs d’aula o en el blog d’anglès. Finalment, també es podria promocionar a la Portada.

En un Institut, un article del blog de Projecte que resulta molt interessant i pot ajudar a la resta d’alumnes del mateix nivell, es pot compartir en els diferents blogs d’aula del curs. Si ho creiem oportú es pot promocionar també a la Portada. Fins i tot, si es creu interessant per cursos vinents, es podria afegir en el blog de Departament corresponent.

La Revista també pot ser un destí interessant per segons quin tipus de publicacions.

Un altre punt important a considerar és la publicació en espais externs a la nostra web. Es pot donar continuïtat a un article, ja sigui enllaçant-lo o publicant-lo, en altres webs institucionals o en mitjans de comunicació.

Com veiem, cada publicació pot tenir un vida diferent dins de la nostra web. Pot resultar difícil establir criteris comuns a tots els articles que publiquem, però si que se’n poden establir uns de mínims.

Blog Anglès a Blog d’Aula a Portada

Blog de Projecte a Blog d’Aula a Altres Blogs d’Aula a Portada

Node de projecte a Mur general a Blog d’Aula a Altres Blogs d’Aula a Portada

 

També caldrà contemplar aquest punt com a part de les tasques que realitza el Consell de Redacció, que serà qui, en darrera instància, haurà de decidir l’itinerari de les noves publicacions i els possibles itineraris que hauran de seguir.