Consell de redacció

El consell de redacció de la pàgina web és el principal responsable del que es veu, quan es veu i com es veu. És l’òrgan encarregat de la presa de decisions.

Entre les seves tasques principals estan les d’establir les línies editorials i tot el relacionat amb la selecció i presa de decisions al voltant de les publicacions.

Més enllà de la presa de decisions, podríem definir cinc apartats que gestiona el Consell de Redacció:

Diagramació: Es refereix a l’estructura gràfica, que ja hem explicat en l’apartat 1.1.4.

Redacció: Els redactors són els que s’encarreguen de desenvolupar els continguts escrits. Es realitzaran seguint les indicacions i/o recomanacions del consell de redacció o de l’editor.

Els elements que apareixeran en els redactats (subtítols, sumari, cos) també es poden indicar prèviament atenent al públic objectiu.

Edició:

Correcció: Ortogràfica, morfològica, sintàctica i lèxico semàntica.

Depuració: afegir o treure punts i/o informacions, corroborar dades i donar uniformitat.

Maquetació:

Afegir els audiovisuals al text seguint el format i l’estructura decidida.

Publicació:

Quan el producte final ja està llest, ja es pot publicar a la web.

A continuació, podem fer difusió de la publicació a través de les llistes de correu o de les subscripcions.

També podem promocionar l’article, si s’escau, a altres blogs i/o a la portada.

 

Rols

Definir la composició del Consell de Redacció dependrà en gran mesura de les possibilitats i necessitats de cada centre.

Hi haurà centres en què una mateixa persona s’encarregarà de tot el procés redacció, edició, maquetació i publicació. En altres centres, amb més recursos humans, les tasques es podran distribuir entre diferents membres. La coordinació podrà recaure en una o més persones, igual que les decisions sobre les publicacions.

Podem optar per una estructura formal o informal, amb un disseny jeràrquic, funcional, matricial, per projectes…

Així doncs, resulta difícil crear una estructura i una assignació de rols que serveixi per a tots els centres.

Tanmateix, i tenint en compte les possibilitats de Nodes, podem establir els següents rols (que no els únics ni els definitius) dins del Consell de Redacció, que podran ser assignats tant a docents, com a alumnes i/o, fins i tot, a gent externa al centre com membres de l’Ampa.


Com els organitzem, quines funcions els hi assignem i com establim la manera de treballar dependrà, com ja hem comentat abans, dels recursos humans disponibles, les nostres possibilitats i les nostres necessitats