3.1 Referents culturals positius: aportacions de la coeducació

  • Introducció

La coeducació, com a marc d’intervenció educativa, suposa un canvi de paradigma en els processos d’ensenyament-aprenentatge que possibilita la transformació cultural i social necessàries per a l’assoliment d’una igualtat efectiva i per a l’erradicació de la violència masclista. Així, si es pensa en clau de prevenció de la violència masclista, es fa imprescindible integrar-la de forma generalitzada en els espais i centres educatius.

  • Marc i definició conceptual

Des de finals del segle XIX i principis del XX, en el context de l'Estat espanyol, els moviments de renovació pedagògica, els moviments feministes i algunes dones que varen trencar amb les limitacions imposades a la seva època, van plantejar i reivindicar l’accés als estudis de les dones. Com a primer pas dins d’aquesta demanda sorgeix l'ensenyament mixt, és a dir, la incorporació de les nenes als mateixos centres i plans educatius que els nens. Aquesta incorporació suposà l’accés de les noies a espais que, fins aleshores, eren reservats per als nois, tant a l’escola com a nivells d'ensenyament superiors.

En aquest sentit, tal i com explica Marina Subirats (sociòloga especialitzada en la sociologia de l’educació i la de les dones, que va ser directora del “Instituto de la Mujer”), amb dificultats i depenent molt de cada situació concreta, l'escola mixta es va imposar al llarg del segle XX amb la progressiva incorporació de les nenes i les noies, amb una presència i resultats escolars similars als dels nens i nois (Subirats, 2010).

La distància entre coeducació i escola mixta és clara: l’escola mixta es limita a agrupar en una mateixa aula nens i nenes i deixa fora del món acadèmic tot el que té a veure amb el món i el saber de les dones. L’escola coeducativa emfatitza el reconeixement de les dones en tot allò que fa referència a l’organització i la gestió del sistema educatiu i dels centres escolars, la relació i la interacció entre l’alumnat i el professorat, els currículums, el llenguatge, les unitats d’aprenentatge, els materials, els llibres, etc. Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre.
Marina Subirats, tal com recull l’article Coeducació, camí cap a la igualtat real, defineix la coeducació com “tot un procés en el qual es va fent un camí perquè nens i nenes, nois i noies, tinguin un paper d’iguals”.

CITA
La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de les noies i els nois, per promoure així la igualtat real d’oportunitats. Cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere i el respecte envers la diversitat de l’alumnat. Aproximació a la coeducació i l’equitat de gènere. Guia docent

Com hem vist en els mòduls anteriors, les violències masclistes es construeixen a través de la construcció patriarcal d’una jerarquia de relacions de poder dels homes sobre les dones i, també, sobre altres col·lectius que no s’ajusten als models que el gènere normalitza (diversitat funcional, diversitat cultural, col·lectiu LGTBIQ+, diversitat estètica, diversitat de creences espirituals, …). La coeducació fa un desplaçament i planteja un model educatiu que té com objectiu la desaparició progressiva d’aquestes jerarquies i les desigualtats que les conformen, no tan sols a l'estructura formal de l'escola, sinó també en els valors, les actituds i la pràctica educativa.

  • La coeducació en el marc normatiu

Abordar la deconstrucció de les relacions de poder és el nucli de treball necessari per a la transformació cultural i social que desarticula la violència masclista. Així, el paradigma educatiu que proposa la coeducació és reconegut des del marc normatiu, com el recurs imprescindible per a la prevenció d’aquesta violència.

En aquest sentit, la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista (conservat en la seva modificació Llei 17/2020) cita en el seu preàmbul: El capítol 4 regula l’actuació de les polítiques públiques en l’àmbit educatiu incorporant-hi la coeducació com a element fonamental en la prevenció de la violència masclista. L’objectiu fonamental de l’educació és proporcionar una formació integral que faci disminuir el sexisme i l’androcentrisme i que faci visibles i estengui a tota la població escolar els sabers femenins que han estat marginats del currículum i de la vida escolar quotidiana.

CITA
la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista
Capítol 4. Àmbit educatiu. Article 12. Coeducació
1. La coeducació, als efectes d’aquesta llei, és l’acció educadora que valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les dones i els homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries, per tal d’aconseguir l’objectiu de construir una societat sense subordinacions culturals i socials entre dones i homes. Els principis de la coeducació són un element fonamental en la prevenció de la violència masclista.
2. Els valors de la coeducació i els principis de l’escola inclusiva, per a assolir l’objectiu a què fa referència l’apartat 1, han de tenir un caràcter permanent i transversal en l’acció de govern del departament competent en matèria educativa. La llei 17/2020 afegeix un apartat, el 3, a l’article 12 de la Llei 5/2008, amb el text següent:
«3. Per a combatre la violència masclista és essencial incorporar la coeducació i l'educació afectivosexual fent un abordatge explícit, transversal, rigorós i sistemàtic de la perspectiva de gènere des de l’educació infantil fins a, com a mínim, la finalització de l’educació obligatòria.»

Com dèiem, actualment el paradigma coeducatiu aborda la desarticulació de les diferents relacions de poder que es donen a l’aula i, en aquest sentit, el marc normatiu reconeix la necessitat de la seva implantació tant per a la prevenció de la violència masclista, com per les altres violències del sistema. Així, la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes amplia el redactat de la definició tal com segueix: d) Coeducació: l’acció educadora que potencia la igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Veiem com tots els instruments legals que defineixen i regulen els recursos i les estratègies per assolir la igualtat d’oportunitats i l’erradicació de les violències masclistes, incorporen la coeducació com a paradigma educatiu imprescindible per a la transformació necessària que ha de garantir aquests objectius.

La LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en l’article 2. Principis rectors del sistema educatiu, assenyala la coeducació com a principi rector del Sistema Educatiu de Catalunya: m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
La LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Article 21. Coeducació 1. L’Administració educativa, per a fer efectiu el principi de coeducació i foment de la igualtat efectiva de dones i homes (…), ha d’incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu i l’ha d’introduir en la programació educativa i els currículums de tots els nivells, a l’efecte d’afavorir el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantir una orientació acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics i evitar tota discriminació associada al sexe. Així mateix, ha de promoure la investigació en matèria de coeducació i vetllar per incloure-la en els currículums, els llibres de text i els materials educatius.
La Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, en l’article 10. Educació, situa que el departament competent en matèria educativa (…) ha de: d) Fomentar la coeducació com a sistema educatiu per a capgirar els comportaments que perpetuen el patriarcat en l’ensenyament, i fer-ho amb la cooperació entre professorat, famílies i alumnat amb l’objectiu de crear espais realment igualitaris.

Com s'ha vist en els mòduls anteriors, l’escola té una funció clau en la transmissió dels rols i estereotips de gènere perquè, en el procés educatiu, el professorat, les matèries, i el currículum explícit i l’ocult, tenen forta influència en la transmissió d’aquests rols i poden incidir bé en el seu qüestionament o bé en la seva pervivència.

CITA
Per assolir l’objectiu principal de la prevenció, els valors de la coeducació i els principis de l’escola inclusiva han de tenir un caràcter permanent, recurrent i transversal en l’acció de govern del Departament d’Educació. Per assolir l’objectiu general que l’alumnat adquireixi els valors que el condueixin a l’autonomia individual, a la construcció de la pròpia personalitat i a un autoconcepte positiu, per tal de ser capaç d’assumir els seus deures i exercir els seus drets, és necessària una educació que trenqui mites i estereotips. (…) La coeducació continua vigent i es reformula constantment davant dels nous reptes que la societat planteja.
La presència lgtb a l’àmbit educatiu Mercè Otero Vidal

Les autores de la Guia de coeducació per als centres educatius, recorden que al costat del currículum escrit funciona també, com a vehicle d’aprenentatges, tot un conjunt d’idees i construccions mentals com ara valors, creences, símbols i llenguatges que, sense estar escrites o explicitades, sovint configuren i modelen la vida quotidiana dels centres, les pràctiques educatives i l’organització escolar.

Aquests aprenentatges conformen el currículum ocult, que rep aquest nom, en contraposició al currículum explícit, perquè té el poder de proporcionar tot un seguit d’ensenyaments de manera encoberta. La seva força rau en el fet que són valors i creences que s’integren de manera acrítica a través de processos d’enculturació i de socialització, i es transmeten de manera inconscient, , amb el risc de perpetuar la desigualtat.

Es presenta doncs la coeducació com a intervenció educativa que proposa la revisió de la pràctica educativa i ofereix una perspectiva diferent dels processos d’ensenyament-aprenentatge. La coeducació treballa sobre processos d'ensenyament-aprenentatge que:


- Integrin la perspectiva de gènere,
- Parteixin del reconeixement de les diferències i la diversitat de les persones,
- Assumeixin l'equitat entre les persones,
- Eliminin tota mena de discriminació per raó de sexe i/o gènere en tot el procés d'ensenyament-aprenentatge.

SABIES QUÈ …
Treballar amb perspectiva de gènere a la pràctica educativa possibilita analitzar l'impacte del gènere en la vida de les persones; els propis rols, allò que cada persona ha de fer o pot fer segons les característiques i mandats atribuïts al seu sexe; les formes de relació amb les i els altres; i l'efecte en la construcció de la subjectivitat. És una eina que permet qüestionar les creences en què se sustenta el patriarcat com a sistema ideològic i d'organització social i obre la porta a la seva transformació.
Fer accions preventives en situacions de violència masclista que no incorporin la perspectiva de gènere pot provocar un efecte contraproduent. Aquesta perspectiva esdevé un instrument que facilita un apropament adient, que es pot utilitzar en el moment d'anàlisi de la situació que s'ha detectat i que permet dissenyar estratègies d'intervenció responsables.

  • Algunes idees per al desenvolupament de la pràctica coeducativa

La concreció de la coeducació a la pràctica de les escoles i els instituts abasta un ampli ventall d’aspectes que requereix plantejar la tasca des d’un paradigma diferent, tant en el que es refereix a continguts, com als espais, les metodologies i les formes de relació. Tot un repte atenent a la realitat de les aules però, precisament per això, s’esdevé un marc fonamental si reflexionem respecte de la responsabilitat de la funció educativa en l’erradicació de la violència masclista.

Es presenten a continuació algunes de les propostes per a la posada en pràctica de la tasca coeducativa que poden (i haurien de) ser desenvolupades en la concreció dels currículums escolars, tant pel que fa a l’educació primària - sigui en els objectius generals per temàtica, sigui en la concreció de l’adquisició de competències per àrees -, com pel que fa a l’educació secundària, en especial, en el que fa referència a les competències específiques centrades en conviure i habitar el món.

Com exercici, es proposa posar-les com a "plantilla" sobre la pròpia pràctica professional, per veure si hi són incloses o cal una actualització de la pròpia tasca.


- Incorporació de l’ús habitual del llenguatge inclusiu i no sexista que doni el mateix protagonisme a tot l’alumnat.
- Promoció i desenvolupament d’un ús no sexista del llenguatge pel que fa a les formes i als continguts.
- Revisió crítica dels estereotips i mandats de gènere que els materials didàctics i les eines educatives reprodueixen. També en els objectius, continguts, metodologia i criteris d’avaluació de les diverses competències per tal que no sostinguin cap mena de desigualtat.
- Recerca i utilització de materials, metodologies i avaluacions que es basen en l’equitat de gènere i que no reprodueixin els principis del sistema patriarcal, ni la mesura de referència androcèntrica.
- Valorització i desenvolupament dels sabers i pràctiques femenins, base per al sosteniment de la vida.
- Recuperació de la genealogia de dones. Visibilització i reconeixement de les dones a través de les seves contribucions individuals (referents positius) i com a part de la construcció i contribució als processos col·lectius a les diverses matèries curriculars, tant del currículum oficial/escrit com del currículum ocult.
- Programació d’accions preventives establertes en els protocols per a la millora de la convivència
- Revisió pròpia de les idees preconcebudes i interioritzades en relació al gènere que poden condicionar tant les expectatives que tenim sobre nenes/noies i nens/nois com l’atenció que donem a uns i les altres en les diverses situacions.
- Valoració equitativa de les aportacions i els comportaments de nenes/noies i nens/nois.
- Potenciació de l'autonomia, autoestima i seguretat de les nenes i les noies.
- Potenciació de la identificació, expressió i gestió saludable de les emocions dels nens i els nois.
- Acolliment dels comportaments associats a la feminitat que puguin desenvolupar els nens i els nois, i els associats a la masculinitat que puguin desenvolupar les nenes i les noies.
- Acompanyament de la interacció entre nenes i nens i nois i noies, i els usos que fan dels recursos educatius i dels espais, i intervenció quan hi hagi una reproducció de rols de gènere, desigualtats o discriminacions.
- Desenvolupament de formes de relació curoses, basades en el respecte i la confiança, a les aules (incloent la relació professorat i alumnat), al centre (incloent també la seva forma organitzativa) i amb les famílies i l'entorn. És a dir, treballar l’educació afectiva i emocional de forma transversal.
- Programació d’accions pedagògiques orientades a promoure unes relacions equitatives i no violentes a les xarxes socials. Incidir en les fórmules, valors i creences que conformen la socialització tecnològica de l’alumnat.
- Promoció de la resolució no violenta de conflictes amb la implicació de l’alumnat en la seva gestió i presa de decisions per tal que puguin incorporar-la.
- Planificació de la distribució dels espais del centre per afavorir les relacions interpersonals i garantir un ús no sexista dels espais educatius. En aquest sentit és important incloure una anàlisi dels espais en els que es desenvolupa el procés educatiu de criatures i jovent, ja s’està duent a terme un treball especial en els usos i ocupació dels patis però cal incidir també en analitzar i donar cobertura a les diferents necessitats de nenes i nens als banys, la diversitat i les diferències als vestuaris, les relacions de poder en altres espais comuns (passadissos, aules, …)

Elaboració a partir de: Ateneu Coeducació, Projecte de convivència i èxit educatiu, Patis coeducatius, Coeducació, Pam a pam coeduquem, Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre, i Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una sociabilidad digital

El Departament d'Educació posa a disposició dels i les professionals de l’educació el web de Coeducació i Igualtat de gènere, que recull contingut específic, informació, recursos, material formatiu i bibliografia, així com normativa específica i experiències pràctiques per aprofundir en la comprensió i desenvolupament de la pràctica coeducativa. El curs 2019-2020 el Departament d’Educació inicià el Programa COEDUCA’T, per ajudar els centres educatius a potenciar i visibilitzar la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual. L’objectiu és avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la igualtat de gènere i la coeducació per contribuir a la millora de la societat, on no hi tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, i que doni eines per desenvolupar unes relacions afectives i sexuals respectuoses, per poder prevenir, així, la violència masclista.

A través del procés de socialització diferencial de gènere es configura i perpetua la violència masclista en el nostre context cultural, així, la coeducació resulta imprescindible per generar i validar nous models i referents de relació alternatius al model patriarcal. És fonamental per afavorir la construcció d'identitats que trenquin amb els estereotips i els rols de masculinitat i feminitat hegemònics i, des d’aquí, esdevé una eina educativa i metodològica fonamental per a la prevenció de la reproducció de la violència masclista.