Mòdul 4: Eines per a la detecció i intervenció davant la violència masclista i les relacions abusives

Introducció

En aquest mòdul es treballa sobre la detecció, l'atenció i l'acompanyament en situacions de violència masclista des de l'àmbit d’actuació del centre educatiu, sobre la necessitat de la xarxa especialitzada i sobre la col·laboració familiar i comunitària. Al llarg del Mòdul es recullen els protocols que regulen, ordenen i delimiten les accions i actuacions davant l’abordatge de les situacions de violència masclista en l’àmbit educatiu. També es recuperen conceptes treballats en els mòduls anteriors per tal de veure’n l'aplicabilitat en la part pràctica. Per introduir el Mòdul, cal situar que per activar el procés de detecció és imprescindible una acció d’inici: la sospita de la situació de violència masclista. La sospita requereix formació, capacitació i actitud perquè no se sap quin serà l’indicador que ens posarà en l’alerta per activar la detecció, ni en quin àmbit es produirà, és per això que requereix del nostre saber, de la nostra atenció i de la nostra disposició a actuar si es dona una identificació de risc.

4.1 El paper de l’entorn en la detecció: l’escola, la família i el grup d’iguals

 • Introducció
 • Col·locar-nos en el procés de detecció de la violència masclista
 • El nucli familiar en el procés de detecció de la violència masclista
 • El grup d’iguals en el procés de detecció de la violència masclista
 • El procés de detecció des del Model Ecològic

4.2 Recursos per treballar la detecció en l’àmbit educatiu

 • Introducció.
 • Els protocols com a eina imprescindible.
 • La responsabilitat professional.
 • La coeducació, una eina d’observació i detecció a l’aula.
 • L’aula: espai de detecció de les violències masclistes.
 • Efectes de la violència masclista en les víctimes. Pautes de detecció.

4.3 Recursos per treballar l'atenció i l’acompanyament en l’àmbit educatiu

 • Introducció.
 • Intervenir en l’àmbit educatiu
 • Primers auxilis en casos de violència masclista
 • Objectius fonamentals de l’atenció i l’acompanyament
 • Necessitats per a la recuperació
 • Derivació i treball en xarxa
 • Intervenció en nois
 • El treball amb les famílies.

4.4. Els Protocols de detecció i actuació davant la violència masclista. Treball d’equip i adequació a la realitat de cada centre educatiu

 • Introducció.
 • La comunicació: la importància d’ésser visibles i accessibles.
 • Acompanyament expert per acompanyar amb confortabilitat.
 • Conèixer els protocols per saber orientar la pròpia pràctica professional.
 • Punts clau a tenir en compte per a elaborar un protocol d'intervenció específic de violència masclista en el centre educatiu