1.4 Instruments legals

Aquesta no és una formació específica en dret però valorem important conèixer l’existència dels instruments legals vigents més significatius. Assumim que no se’n recull la totalitat però, aquestes normes jurídiques, assenyalen obligacions i drets que, com a professionals de l’àmbit educatiu, ens pertoquen per donar-hi compliment.

  • L’abordatge de la violència masclista

El marc normatiu vigent en relació a la violència masclista, regula diferents dimensions per al seu abordatge: objectius, definició, marc d’actuació, planificació, prevenció, sensibilització, detecció, atenció, mesures penals, mesures civils. A continuació relacionem els principals instruments legals vigents en l’actualitat, dels quals, alguns d’ells, són citats en el decurs d’aquesta formació ja que defineixen l’actuació i els recursos que són de competència a l’àmbit educatiu.

Llei catalana de caràcter civil:
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Legislació espanyola de caràcter penal:
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Legislació espanyola, marc d’Europa i acció d’estat:
Conveni d’Istanbul (2011 ratificat per Espanya el 2014). Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica
Pacto de Estado contra la violència de género (2016)

  • Abordatge de la igualtat

La violència masclista és una estratègia de manteniment de les relacions de poder, erradicar aquesta violència també passa per erradicar altres eixos de discriminació que travessen o poden travessar les dones que en son víctimes. Aportem una breu relació sobre el marc normatiu vigent que aborda la igualtat entre dones i homes i, també entre persones LGTBIQ+. Som conscients que hi ha altres eixos de discriminació que poden interseccionar amb les criatures de les nostres aules, conèixer aquesta petita mostra permet cercar altres instruments legals que regulin aquestes situacions i, també, veure quines no estan sent reconegudes i cal reivindicar-les.

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. ( Nota resum)

Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing Nacions Unides (1995)

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Nacions Unides (1979, ratificat per Espanya 1983)

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. És interessant conèixer que aquesta: “Es una ley de garantías que no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen. En este sentido, desarrolla el artículo 14 de la Constitución incorporando la amplia jurisprudencia constitucional al respecto. Tal y como han acreditado los informes de diversos organismos competentes, el gran problema en esta materia en España no es la regulación de la igualdad y no discriminación, sino la garantía del cumplimiento de las normas que la regulan.” (Text extret del preàmbul de la Llei)

Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. BOE. Data d’aprovació 23/6/2022

  • Drets en la infància i l'adolescència

Tot i que les lleis específiques sobre violència de gènere, violència masclista, violència vers les dones i violència domèstica, integren, en diferents mesures, les criatures com a subjectes de dret de les pròpies lleis, hi ha un marc normatiu específic per a la infància i l’adolescència que s’hi interrelaciona i cal conèixer. L’abordatge legal curos de la violència masclista vers les nenes i les noies demana d’un ampli coneixement d’ambdós marcs: La violència masclista i la infantesa i l’adolescència.

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Llei catalana 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Convención sobre los derechos del niño. (Nacions Unides) Ratificació d’Espanya l’any 1990, entrada en vigor 1991

Disposar d’un marc legal regulador per a l’abordatge de la violència masclista la significa i li confereix reconeixement d’existència. Disposar de normes i lleis per abordar i erradicar la violència vers les dones, confirma la transcendència d’aquesta problemàtica i la necessitat d'una revisió cultural i d’una acció social per transformar allò que la fa possible.