6. Criteris d'avaluació

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

  • Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn.

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS

  • Comprendre i valorar de manera crítica la informació dels mitjans de comunicació.
  • Argumentar i defensar les pròpies opinions.

MATEMÀTIQUES

  • Interpretar amb llenguatge precís, seleccionar i realitzar, amb els instruments de dibuix adients, diagrames de sectors sobre un conjunt de dades de fets coneguts de l’entorn.

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

  • Comprendre i extreure la informació rellevant provinent de diferents mitjans, identificant idees, opinions i valors no explícits.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

  • Escriure un text argumentatiu amb coherència, cohesió i correcció lingüística i amb riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar, escriure o elaborar i revisar.
  • Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis.