5. Continguts

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

 • Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació.

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS

Dimensió personal

 • Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.

Dimensió social

 • Valoració de les informacions dels mitjans de comunicació.
 • Interpretació crítica de la realitat que ens presenten els mitjans de comunicació.

MATEMÀTIQUES

Estadística i atzar

 • Utilització de dades recollides per altres.
 • Ús de mètodes estadístics per analitzar dades.
 • Comparació de conjunts de dades que tinguin alguna relació entre si.

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Comprensió lectora

 • Comprensió, reflexió i anàlisi de textos procedents de mitjans de comunicació per desenvolupar una actitud crítica.
 • Sentit crític davant informacions procedents de textos diversos: informatius, premsa…

Comunicació oral

 • Interacció en diàlegs o debats, de manera coherent i estructurada, aportant i defensant idees pròpies i justificant-les amb arguments i contraarguments raonats.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Expressió escrita

 • Elaboració d’un text argumentatiu vinculat als mitjans de comunicació.