3. Competències bàsiques

Durant aquesta UD es treballaran les següents competències bàsiques:

Competència social i ciutadana

Amb el desenvolupament d’aquestes activitats, es pretén contribuir a la formulació d’un judici ètic basat en valors. S’entén que la valoració de la construcció d’un imaginari social basat en les generalitzacions permetrà construir un criteri propi i un sentit crític (dimensió món actual).

Per altra banda, l’ús de l’argumentació com a eina per superar els prejudicis (dimensió personal) permet afrontar amb diàleg i respecte actiu la diversitat present (dimensió interpersonal).

Treballant aquesta competència, s’avança cap a la construcció d’una societat més justa (dimensió social).

Competència matemàtica

Les representacions gràfiques ens permeten expressar de forma visual la realitat. L’ús de l’estadística ens ofereix l’oportunitat de fer una anàlisi agregada de les representacions dels gitanos i gitanes als mitjans de comunicació, tot oferint una visió global del fenomen (dimensió comunicació i representació).

Competència lingüística i audiovisual

Aquesta unitat segueix la lògica del Pla Integrat de Llengües (PIL). Així, hi ha activitats que es realitzen en castellà i altres que es realitzen en català.

S’ha escollit l’ús de la llengua castellana en la dimensió comprensió lectora pel fet de partir de les fonts originals. Així, es pretén que l’alumnat llegeixi amb fluïdesa per comprendre textos provinents dels mitjans de comunicació. A més, es busca que la informació obtinguda s’interpreti i es valori, tot construint un sentit crític.

La dimensió expressió escrita es treballarà a Llengua catalana. L’alumnat haurà de planificar, produir i revisar un text argumentatiu que exposi les idees que haurà generat després de debatre la informació transmesa a través de les notícies llegides.

Competència d’aprendre a aprendre

A través del qüestionament de forma argumentada i sota uns criteris ètics de la informació rebuda i utilitzant el diàleg i el debat com a procés que genera nova informació, l’alumnat aprèn a crear nou coneixement a partir de la pròpia reflexió.

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Amb aquesta unitat es pretén que els nens i nenes adquireixin un seguit de valors i actituds basades en la consciència de les situacions d’injustícia.

Pel que fa als àmbits i les àrees de coneixement, amb aquesta UD es pretén treballar:

Àmbit lingüístic

  • Àrea de llengua catalana i literatura.
  • Àrea de llengua castellana i literatura.

Àmbit matemàtic

  • Àrea de matemàtiques.

Àmbit de coneixement del medi

  • Àrea de coneixement del medi social i cultural.

Àmbit d’educació en valors

  • Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió.

A la següent graella es presenta aquesta informació de manera resumida: