Introducció. Estructura dels materials didàctics

Cada una de les Unitats Didàctiques (UD) proposades presenta una estructura unificada. A continuació es concreten els apartats que hi apareixen:

a) Títol i justificació de la unitat: Es presenta la unitat i es contextualitza, donant elements que argumenten la seva idoneïtat.

b) Cicle i durada: En aquest punt es concreten les hores i les sessions previstes per poder realitzar les activitats proposades, així com el cicle pel qual es consideren adients.

c) Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o àmbits que es treballen: Tal com indica el títol de l’apartat, per una banda es fa esment de les àrees implicades. Cal dir que, a cada unitat, es treballa més d’una àrea, ja que tenen un enfocament transversal. A més, en aquest punt es fa referència a les competències treballades, desglossant-les per cada una de les dimensions que apareixen al Currículum d’Educació Primària .

d) Objectius d’aprenentatge: Es desglossen els objectius que es pretenen aconseguir amb l’aplicació de la unitat de programació.

e) Continguts: Àrea per àrea es desglossen els continguts curriculars propis de l’etapa que es treballen.

f) Criteris d’avaluació: En relació amb els objectius d’aprenentatge que es formulen, i partint del Currículum d’Educació Primària, s’exposen els criteris d’avaluació de la unitat.

g) Metodologia Es parteix d’una metodologia participativa i operativa. El mateix alumnat s’implicarà en la construcció, gestió de tècniques i obtenció de resultats del seu procés d’aprenentatge i es promourà, en la mesura que sigui possible, els espais d’interacció entre iguals. Per fer una aproximació a la cultura gitana s’ha de comptar amb tot el coneixement previ i les experiències significatives dels nens i nenes i afavorir la interpretació col·lectiva a través del diàleg. En aquest sentit, recomanem que en totes les activitats on es treballi en grup, es disposi l’aula en grups interactius, per tal d’afavorir aquesta riquesa d’interaccions que promouen l’aprenentatge. El Pla integral del poble gitano del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pot dur a terme formació per a la implementació d’aquesta acció amb alumnat gitano si així ho considerés el centre que rep aquestes unitats.

El desenvolupament d’activitats pràctiques i teòriques es retroalimentarà perquè l’alumnat aconsegueixi assolir el nou coneixement amb èxit.

  • Organització- tipologia de les activitats: En aquest apartat es precisa el tipus d’agrupament que es requereix i les activitats d’avaluació previstes.
  • Materials i recursos: Llistat del material i dels recursos necessaris per al desenvolupament de la UD.
  • Desenvolupament de les activitats: En aquest apartat es concreta, sessió a sessió, el desplegament de les activitats. Totes les Unitats Didàctiques compten amb activitats de contextualització, de desenvolupament i de síntesi.

h) ANNEXOS: En aquest últim apartat s’adjuntaran les fitxes de treball, les fitxes de correcció, les rúbriques d’autoavaluació i d’avaluació docent i tot aquell material imprès que requereixi el desenvolupament de la Unitat Didàctica.

ENLLAÇOS D'INTERÈS


Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/accio_comunitaria/poble-gitano/pla-integral/2017-2020/

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2016). 600 anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins un país http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/accio_comunitaria/poble-gitano/600-anys-del-poble-gitano-a-catalunya/

Museu virtual del Poble Gitano a Catalunya http://www.museuvirtualgitano.cat/

European Roma Rights Centre, ERRC www.errc.org/

European Roma Information Office, ERIO www.erionet.eu/

European Roma Institute - Open Society Foundations https://www.opensocietyfoundations.org/publications/european-roma-institute

EU and Roma - European Commission http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm

Roma | European Union Agency for Fundamental Rights http://fra.europa.eu/en/theme/roma

ERGO NETWORK www.ergonetwork.org/

Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya http://www.fagic.org/

Unión Romaní http://www.unionromani.org/

Fundación Secretariado Gitano https://www.gitanos.org/

Fundació Privada Pere Closa http://www.fundaciopereclosa.org/

Xarxa universitària Gitana de Catalunya, CampusRom http://www.campusrom.org

Associació Gitana de Dones, Drom Kotar Mestipen http://dromkotar.org/

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Agència Europea de Drets Fonamentals (2012). The situation of Roma in 11 EU Member States. Survey results at a glance. Estrasburg: UNDP & EU-FRA.

Comissió Europea. (2011). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020. Brussel·les, 5-4-2011. COM (2011), 173 final.

Flecha, R. (Ed.) (2015). Successful educational actions for inclusion and social cohesion in Europe. Barcelona: Springer.

Generalitat de Catalunya (2004). Pla per a la llengua i la cohesió social. Departament d’Educació. Barcelona.

Generalitat de Catalunya (2006). Estatut d'autonomia de Catalunya 2006. Entitat autònoma del Diari oficial i de publicacions. Barcelona.

Generalitat de Catalunya (2009). “Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya” a Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5422. Barcelona.

Generalitat de Catalunya (2010). “Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència” a Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5641. Barcelona.

Generalitat de Catalunya (2011). Projecte promoció escolar del poble gitano a Catalunya. Departament d’Ensenyament, Secretaria de Polítiques Educatives, Subdirecció General de Llengües i Entorn.

Generalitat de Catalunya (2014). III Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya 2014-2016. Departament de Governació i Administracions Públiques, Secretaria d'Acció Ciutadana. Barcelona.

Generalitat de Catalunya (2015). "DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària" a Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm 6900. Barcelona.

Macías-Aranda, F. (2017). Contribuciones del Pueblo Gitano para luchar contra la Pobreza y el Antigitanismo a través de su participación en Actuaciones Educativas de Éxito. Universitat de Barcelona.

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (2014). Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana 2012-2020. Plan operativo 2014-2016. Madrid, MSSSI.

Sánchez, M., Fernández, M., García, R., Oliver, E. & Sordé, T. (2010). “ROM-IN: participació de la joventut gitana en la inclusió social. La participació de la joventut gitana a Catalunya” a e-quaderns, núm. 8. Generalitat de Catalunya.

Santiago, C., & Maya, O. (2012). Segregación escolar del alumnado gitano en España. Córdoba: Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA & Fundación Mario Maya.

Vargas, J., & Gómez, J. (2003). Why Romà do not like mainstream schools: Voices of a people without territory. Harvard Educational Review, 73(4), 559–590.

Zapata, R. (2004). "Polítiques d’acomodació o de gestió de les zones públiques d’interacció entre immigrants i ciutadania” a Migrainfo Butlletí d’immigració i ciutadania, núm. 13; 8-10.