Introducció. Objectius

a) Objectius generals

  • Difondre i celebrar el 600 aniversari de la presència documentada dels primers gitanos i gitanes a Catalunya;
  • Reconèixer les aportacions culturals del Poble Gitano a la cultura catalana;
  • Visibilitzar la cultura gitana en els continguts acadèmics dels centres escolars d’educació primària.

b) Objectius específics

  • Desenvolupar activitats relacionades amb el Poble Gitano des de les diferents matèries curriculars;
  • Aconseguir un reconeixement de la cultura gitana des de la institució escolar;
  • Crear recursos i materials per aconseguir una aplicació motivadora i coherent amb el currículum general.

c) Estructura de la programació

El desenvolupament d’aquesta programació s’estructura en tres blocs temàtics, un per a cada cicle de l’educació primària.

Aquesta estructura està pensada per aprofundir progressivament en els aspectes culturals, socials i històrics del Poble Gitano, és a dir, es preveu una linealitat en la seva aplicació. Tot i que en una primera etapa els nens i nenes que estiguin a Cicle Superior no podran realitzar l’aproximació dels dos primers eixos, seria interessant que, a la llarga, tot l’alumnat acabi realitzant tots els blocs.