ProjectePer completar el curs és condició indispensable elaborar i lliurar dins del termini establert el projecte del curs fent servir l’aplicació informàtica “Escola i Famílies”.


Els objectius d’aquest projecte són:

 1. Conèixer la pàgina web Escola i Famílies.
 2. Utilitzar l’aplicació informàtica Escola i Famílies per a:
  1. Realitzar la diagnosi sobre una de les línies d’intervenció que proposa l’aplicació.
  2. Triar les propostes d’actuació més adients per donar resposta als punts febles detectats en el procés de diagnosi.
  3. Escollir o elaborar recursos que donin suport a les propostes d’actuació.
 3. Valorar la utilitat de l’aplicació informàtica i fer propostes de millora.Famílies i centre educatiu han de dur a terme un exercici de corresponsabilitat educativa amb un objectiu comú, l’èxit educatiu dels alumnes. La família, com a principal responsable del creixement i de la formació dels fills i filles, ha d’acompanyar en el procés escolar i educatiu. D’altra banda, els centres educatius han de facilitar la participació i implicació de les famílies, orientar-les i assessorar-les. Aquest treball conjunt escola i famílies ha de permetre una acció coherent i coordinada.

Per facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal dels seus fills, el Departament d’Educació posa a l’abast dels centres l'aplicació informàtica “Escola i famílies”, que permet als centres elaborar un projecte de millora de la participació de les famílies a partir d’una diagnosi acurada de les sis línies d’intervenció proposades:

 1. Acollida per a les famílies
 2. Carta de compromís educatiu
 3. Acció Tutorial compartida
 4. Informació i Comunicació
 5. Participació en el seguiment escolar dels fills i filles, en el funcionament del centre i en projectes compartits.
 6. Formació per a la família. Escola de pares i mares.Per ajudar-vos en l’elaboració del projecte està organitzat en quatre fases:

 • Fase 1. Contextualització del centre
 • Fase 2. Diagnosi
 • Fase 3. Proposta d’actuacions
 • Fase 4. RecursosEl mòdul 4 d'aquest curs està plantejat com una guia per a elaborar un projecte de corresponsabilitat entre famílies i escola amb l'aplicació informàtica.

Per elaborar aquest projecte cal:

 • estar autoritzat per la direcció del centre com a usuari-administrador en l’aplicació informàtica “Escola i Família 2”.
 • disposar de les credencials Gicar. Els directors de centres poden generar aquestes credencials a través del sistema GUAC (des del portal de centres).


Abans de fer servir l’aplicació informàtica “Escola i Famílies” us ajudarà llegir el manual d’ús de l’aplicació informàtica.