5. Indicadors relacionats amb el criteri número 6: els infants i adolescents coneixen, entenen i exerceixen els drets i les responsabilitats que els reconeix la Convenció


Finalment, es presenten un seguit d’indicadors que estan emmarcats en aquest criteri. Incloem en alguns d'ells exemples, bones pràctiques, dinàmiques així com aspectes a tenir en compte.

És imprescindible que consti recollit en el currículum educatiu com a objectiu d’aprenentatge el coneixement de la Convenció sobre els Drets de l‘Infant i que es recullin continguts d’aprenentatge relacionats amb els articles de la mateixa.

Indicador. L’alumnat coneix els drets de la infància i la manera de posar-los en pràctica a l’escola i a la seva comunitat social.
Indicador. Es preveu que les aportacions de l’alumnat siguin incorporades a la vida de l’escola.
Indicador.Es preveu que les aportacions de l’alumnat siguin incorporades al treball acadèmic.
Indicador. L’alumnat du a terme iniciatives que proposa sobre el treball acadèmic.

Per exemple, al llarg de les unitats didàctiques, existeixen activitats relacionades amb l’ensenyament-aprenentatge de la Convenció i dels continguts relacionats amb els articles que la conformen. A classe es poden penjar cartells que recordin el contingut dels articles de la Convenció o es poden desenvolupar projectes solidaris relacionat amb el medi ambient, la salut, la discriminació, la pobresa… També respectant i promovent la llibertat d’expressió, la diversitat de creences, etc…

Per exemple: es pengen cartells a la classe que recordin el contingut dels articles de la Convenció sobre els Drets de l‘Infant.

Indicador. Existència d’associacions infantil o juvenils o col·lectius constituïts al centre.

Per exemple, per dur a terme projectes solidaris que permetin que l’alumnat resti un servei a la comunitat o que mitjançant l’organització d’activitats que els permetin la participació en manifestacions artístiques, culturals, esportives i lúdiques del seu entorn.

Per exemple: desenvolupar projectes relacionats amb el medi ambient, la salut, la discriminació, la pobresa, etc.
A tenir en compte: respectar la llibertat d’expressió, la diversitat de creences, etc.

Per exemple: activitats d’aprenentatge-servei en què es treballen continguts del currículum a la vegada que es dóna un servei a la comunitat (elaboració de programes de ràdio, organització de campanyes solidàries, visita a gent gran, etc.)

Per exemple: assistència als concerts que es fan al barri, participació en certàmens de pintura, etc.Resol la següent activitat d'aprenentatge a l'entorn virtual de formació Odissea.

  • M5_Activitat 3. Com hem vist en l’exemple relacionat amb l’aprenentatge-servei, un projecte d’aquesta mena requereix d’una organització i uns passos a seguir. Quins són aquests passos?Indicador. L’alumnat participa amb la resta de membres de la comunitat educativa en l’autoavaluació del centre i l’elaboració de la proposta de millora (segons preveu el reconeixement com a Centre referent en drets d’infància i ciutadania global d’UNICEF)