3. Indicadors relacionats amb el criteri número 3: tots els nens reben un tracte just i digne, exempt de qualsevol tipus de violència, abús o explotació


Tots els nens i nenes reben un tracte just i digne, exempt de qualsevol tipus de violència, abús o explotació independentment de la seva cultura, religió, origen, sexe, capacitats o circumstàncies familiars. S’implementen estratègies per al desenvolupament d’habilitats per a la vida, de comunicació i de resolució de conflictes.

A continuació, es presenten un seguit d’indicadors que estan emmarcats en aquest criteri. Incloem en alguns d'ells exemples, bones pràctiques, dinàmiques així com aspectes a tenir en compte.


Indicador. Presència dels drets de la infància en el pla de convivència.

El professorat ha d’actuar en coherència amb els valors de la Convenció sobre els Drets de l’Infant i ha de respectar, així com el centre, les diferents opinions, pensaments, ètnies i creences religioses de l’alumnat. Així mateix, els alumnes es respecten entre ells i conviuen en harmonia.

* Bona pràctica: Un repte: educar per viure el món

A tenir en compte: és fonamental eliminar el càstigs físics i denigrants. Per exemple: eliminar de les avaluacions públiques les comparacions entre els alumnes per no malmetre l’autoestima dels menys avantatjats.
Per exemple: en els materials que s’utilitzen i les activitats que es proposen, es presenten realitats culturals, ètniques i religioses diverses.

Per exemple: constituir els grups de treball heterogenis, per tal que l’alumnat hagi d’aprendre a relacionar-se i treballar amb tots els companys.

Grups de treball heterogenis: Agrupació de l’alumnat per realitzar les tasques escolars de forma variada en relació a gènere, cultura, capacitats, estils i ritmes d’aprenentatge, etc., per tal d’afavorir la convivència en la diversitat i també l’aprenentatge entre iguals, ajudant-se uns als altres.

També és recomanable aplicar processos de mediació, amb agents externs o entre iguals, per facilitar la resolució de conflictes i evitar les possibles actituds violentes i discriminatòries.

Indicador. El centre té establerts protocols per a la detecció i seguiment d’actituds violentes o abusives envers l’alumnat.

Aquests són protocols sobre maltractament familiar, assetjament escolar, abusos i agressions sexuals però també han de contemplar l’actuació davant prevenció d’accidents i riscos físics en l’entorn escolar, la prevenció de malalties (pediculosi, grip, entre altres), una atenció sanitària individualitzada (medicaments, al·lèrgies, etc…). I especialment, manifestacions i actes xenòfobs i racistes, sexistes o homòfobs. Per finalitzar, sobre pràctiques perjudicials contra la salut, com el consum de drogues i els trastorns en l’alimentació, i l’ús adequat de les TICS.

Indicador. L’alumnat du a terme les iniciatives que proposa sobre la vida escolar.

Indicador. El centre du a terme activitats sobre assertivitat, habilitats comunicatives i per a la resolució de conflictes així com mesures d’autoprotecció.

Moltes d’aquestes iniciatives potencien el desenvolupament de la intel·ligència emocional en l’alumnat (empatia, assertivitat, autoestima, etc.) per assegurar aquestes relacions socials satisfactòries, com per exemple, el cas dels jocs de role sobre situacions de conflicte personal.

Indicador. Es preveu l’existència d’associacions infantil o juvenils constituïts en el centre.

Indicador. Es preveu la participació de la infància i adolescència en la prevenció de conflictes i en la seva resolució pacífica.

  • Dinàmica: La diversitat adolescent
  • Dinàmica: La silueta

Indicador. Es preveu la coordinació de diferents actors per a la construcció d’un entorn protector.

Indicador. Es preveuen la existència de mesures d’atenció a l’alumnat que presenta mancances en alimentació, vestimenta, higiene, atenció sanitària o habitatge adequat.

Indicador. El centre compta amb mecanismes per procurar compensar la manca de recursos de les famílies per tal que tot l’alumnat pugui accedir al material escolar necessari, al transport escolar, al menjador escolar, a l’equipament informàtic i connexió a Internet i a activitats extraescolars.

Indicador. El centre disposa d’un pla d’adaptació de les instal·lacions i recursos per a les necessitats de l’alumnat amb diversitat funcional (física motriu, sensorial o psíquica).

Indicador. Al centre es duen a terme activitats educatives sobre hàbits d’alimentació saludables, prevenció de trastorns alimentaris, prevenció de tabaquisme, consum d’alcohol i drogodependències, educació sobre continguts il·lícits i nocius a Internet i ús adequat de les TIC i sobre educació vial.

Indicador. Al centre es duen a terme activitats educatives sobre prevenció de l’assetjament escolar, educació afectiva sexual i prevenció d’embarassos primerencs, prevenció d’actes xenòfobs i racistes i prevenció d’actes sexistes i homòfobs.

Indicador. Es preveuen accions específiques adreçades a grups d’especial vulnerabilitat.

Per exemple, infants i adolescents amb identitats de gènere u orientacions sexuals minoritàries i els fills i filles de famílies homoparentals; infants amb diversitat funcional (física motriu, sensorial o psíquica); amb diferents nacionalitats o pertanyents a ètnies minoritàries, en situació de risc o exclusió social, en situació de pobresa o amb mesures de tutela administrativa o judicial.Resol la següent activitat d'aprenentatge a l'entorn virtual de formació Odissea.

  • M5_Activitat 1. De quina manera es pot fomentar i garantir el respecte i la convivència a l'aula de l'alumnat d'ètnies i origen diversos?