1. L’enfocament de drets a les aules


Per tal d’afavorir que les escoles respectin i promoguin els drets dels infants cal aportar mesures concretes que puguin ajudar a millorar les pràctiques a l’aula i al centre.

Per facilitar aquest procés de millora es presenta una proposta amb set criteris que haurien d’orientar qualsevol centre educatiu en la incorporació de la filosofia de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, tant en el seu funcionament com en la seva tasca educativa:

Aquest són els criteris que han de regir una escola amb perspectiva en de drets d’infància, basada en els drets humans de l’infant, una escola amb drets:

Criteri 1. La Convenció sobre els Drets de l’Infant és el marc de referència que guia la gestió de l’escola.

Criteri 2. El procés educatiu està centrat en l’infant i n’estimula l’aprenentatge i la participació.

Criteri 3. Tots els nens i nenes reben un tracte just i digne, exempt de qualsevol tipus de violència, abús o explotació, independentment de la seva cultura, religió, origen, sexe, capacitats o circumstàncies familiars.

Criteri 4. El personal de suport del centre coneix la Convenció i promou una cultura escolar basada en el respecte dels drets humans de l’infant.

Criteri 5. El professorat coneix i té interioritzat el contingut de la Convenció sobre els Drets de l’Infant com a part de la seva pràctica professional i de l’administració del centre.

Criteri 6. Els infants i adolescents coneixen, entenen i exerceixen els drets i les responsabilitats que els reconeix la Convenció.

Criteri 7. Les famílies coneixen, entenen i promouen el respecte dels drets de l’infant.

Bones pràctiques:
Intervencions docents que faciliten el desenvolupament d’activitats d’ensenyament-aprenentatge eficients i que esdevenen referents exemplificadors per cercar-ne la transferència a altres contextos.

Es tracta d’intervencions contextualitzades en un centre i grup d’alumnes que obeeixen a una seqüència formativa planificada, que es desenvolupen amb la metodologia, les activitats i els recursos més adequats, i que generen aprenentatges significatius en un col·lectiu representatiu d’estudiants.


Aquests criteris pretenen definir com s’ha de gestionar l’escola, com ha de ser l’actuació docent i les estratègies metodològiques d’aula i la cultura general del centre, i què ha de conèixer i interioritzar tota la comunitat educativa de la Convenció i dels valors que se’n desprenen.

Per tal de facilitar l’aplicació d’aquests criteris generals, s’han definit diversos indicadors per a cadascun d’ells i s’han afegit algunes exemplificacions que mostren de quina manera es poden acomplir aquests indicadors als centres educatius. Per a alguns indicadors també es presenten bones pràctiques basades en experiències reals dutes a terme en centres educatius, dinàmiques, propostes d'activitats i alguns aspectes a tenir en compte.

Al llarg d’aquest mòdul presentarem només els indicadors relacionats amb la metodologia, és a dir, els aspectes relacionats amb la pràctica a l’aula, identificant el criteri general en el qual s’emmarquen. Els criteris i indicadors relacionats amb les propostes organitzatives, en l’àmbit del centre, es presentaran en el mòdul 6.

Metodologia: Sistema d’accions o conjunt d’activitats del professor/a i l’alumnat, organitzades i planificades pel docent amb la finalitat de possibilitar l’aprenentatge dels estudiants.