Mòdul 4: la Convenció sobre els Drets de l’Infant com a contingut d’aprenentatge i com a referent actitudinalEn moltes ocasions, l’ensenyament que té lloc a les aules no és un reflex de les especificacions del marc legal respecte als objectius que l’alumnat ha d’haver assolit quan finalitzi la seva educació, sinó que són més aviat el resultat de la tradició educativa, del que el professorat coneix, del que els llibres de text recullen en les seves pàgines, de les demandes dels nivells educatius superiors, etc.

Si s’analitzen els grans objectius i competències bàsiques incloses en el currículum educatiu de Catalunya de les etapes d’educació primària i d’educació secundària es pot considerar que els valors i continguts de la Convenció sobre els Drets de l’Infant hi estan recollits, però la dificultat rau en la concreció a l’aula d’aquestes línies mestres d’actuació i també en la priorització dels continguts que s’han d’ensenyar per assolir els mínims que permetin el desenvolupament integral dels infants.

Una altra qüestió molt important que cal tenir en compte és com s’incorporen aquests continguts i valors i com es transmeten. L’actitud i la manera de fer que pren el professorat a l’aula i al centre són claus per aconseguir-ho, així com el fet que els infants puguin gaudir del suport i les condicions òptimes per desenvolupar el seu potencial al màxim possible.

De fet, a ulls de la Convenció i el seu article 42, que en promulga la màxima difusió per tal que tothom —petits i grans— la coneguin, les persones que treballen amb o per a infants haurien de rebre una formació específica sobre els seus continguts. Així mateix, el Comitè sobre els Drets de l’Infant proposa que l’ensenyament de la Convenció estigui present en escoles i universitats.


©UNICEF/NYHQ2008-0128/Pirozzi
Objectius d’aprenentatge


  • Conèixer els continguts d’aprenentatge del currículum vigent (Llei d’Educació de Catalunya) relacionats amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant per, com a docents, interioritzar-los i dur-los a la pràctica en el dia a dia de l’aula i del centre i també per fer evident a l’alumnat quins són els seus drets com a infants.
  • Prendre consciència de les actituds i competències que el professorat hauria de tenir en compte en el seu paper de facilitador i promotor d’una cultura escolar respectuosa dels drets de l’infant.

Índex del mòdul


Activitat inicial

Abans de començar aquest mòdul et proposem que llegeixis la cita següent i visualitzis un vídeo.

«Els docents poden trobar la descripció de les funcions de la seva feina en la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Els seus principis sobre la no-discriminació, l’interès superior de l’infant, el desenvolupament de l’infant i el respecte cap als punts de vista de l’infant són ingredients cabdals en la conducta d’un educador. Difícilment cap altra professió és tan important en la consecució dels drets de l’infant.» (Hammarberg, 1998)

  • Quin paper atorgues a l’escola en l’ensenyament i defensa de l’exercici dels drets de l’infant?
  • Quin paper hi tens com a educador o educadora?


Abans de veure el vídeo, pensa en l’estructura escolar i el seu funcionament i reflexiona entorn de les qüestions següents:

  • Quina consideres que és la fita de l’escola actual?
  • Creus que l’aconsegueix o està ben encaminada per aconseguir-la?
  • Penses que s’adapta a l’època actual?
  • Consideres que l’infant té o se li dóna l’oportunitat de participar en la construcció del seu coneixement i creixement personal?
  • Per què sí o per què no?


Changing paradigms (11’)

Després de veure el vídeo, canviaries la resposta que has donat a les preguntes fetes anteriorment? Si ho consideres oportú, pots comentar-les i compartir-les amb els companys al fòrum. En aquesta unitat didàctica aprofundirem en aquests aspectes i en d’altres relacionats amb el contingut de la Convenció present en el currículum educatiu i amb el paper dels docents en la tasca de promoure els drets de la infància a l’escola.