4. El Comitè dels Drets de l’Infant


Els governs que ratifiquin la Convenció sobre els Drets de l’Infant o algun dels seus protocols facultatius han de retre comptes al Comitè dels Drets de l’Infant. El Comitè està format per divuit experts en el camp dels drets de la infància, procedents de països i ordenaments jurídics diferents. Són nomenats i escollits pels estats part, si bé intervenen a títol individual i no com a representants dels seus països.

Al cap de dos anys des de la ratificació de la Convenció, i posteriorment cada cinc anys, l’estat part ha de presentar al Comitè informes sobre la situació dels drets dels infants al seu país.

El Comitè ha adoptat directrius que detallen la informació que els estats han d’incloure en els informes sobre l’aplicació de la Convenció i cada un dels protocols facultatius.

En la seva revisió dels informes remesos pels estats, el Comitè examina la manera com els governs estan fixant i complint les normes relatives a la realització i protecció dels drets dels nens i nenes, descrites en la Convenció o en els protocols facultatius. Fa observacions i comentaris sobre el nivell de compliment d’un estat i emet recomanacions per a la seva millora .

El Comitè no supervisa el comportament dels pares i mares o altres persones cuidadores, i no està facultat per rebre queixes directes de ciutadans.

A més d’aquesta rendició de comptes periòdica, hi ha la possibilitat que el Comitè sol·liciti informació addicional o informes complementaris.

Els estats que han ratificat la Convenció no tenen obligació legal de posar en pràctica les recomanacions, ja que es tracten de principis orientadors de cara a l’estat, però no de normes jurídiques obligatòries. No obstant això, a cap estat li agrada tenir observacions negatives per part del Comitè.

Les organitzacions no governamentals també tenen un paper fonamental en la tasca de conscienciació pública sobre la Convenció i els seus objectius. La Convenció reconeix aquesta contribució convidant-les expressament a participar en el procés de rendició de comptes i supervisió, una primícia en els tractats de drets humans. S’insta els governs que impliquin tots els sectors de la societat en la preparació dels informes. Si bé, en el procés de rendició de comptes, uns quants governs consulten àmpliament les organitzacions no governamentals i incorporen les seves aportacions als informes dirigits al Comitè, també les organitzacions no governamentals per separat o en coalició amb d’altres poden preparar, i és el cas, informes alternatius perquè el Comitè els tingui en compte.

El Comitè dels Drets de l’Infant és l’òrgan encarregat de proporcionar assessorament sobre la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Celebra reunions regulars i vigila els progressos assolits pels estats part en el compliment de les seves obligacions. Pot formular recomanacions i suggeriments als governs i a l’Assemblea General sobre camins a seguir per aconseguir els objectius de la Convenció.


A Espanya el prepara, fonamentalment, l’Oficina de Drets Humans adscrita al Ministeri d’Afers Exteriors i recopila els informes sobre l’aplicació i el compliment de la Convenció.


Resol les següents activitats d'aprenentatge a l'entorn virtual de formació Odissea.

  • M2_Activitat 5. És necessària l’existència d’un comitè per controlar o supervisar l’acció dels estats?
  • M2_Activitat 6. Quines tasques realitzen els estats, el Comitè dels Drets de l'Infant i les organitzacions no governamentals en relació a la Convenció sobre els Drets de l'Infant?
Per ampliar informació et recomanem que consultis els enllaços següents: