GuiaEl curs Viure (aprendre i ensenyar) els drets de la infància a l’escola és un curs en línia autoformatiu. Està estructurat en sis mòduls de contingut amb activitats diverses que t’ajudaran a anar assolint els objectius d’aprenentatge marcats en cada una de les unitats didàctiques que el conformen.

Essent un curs en línia, hi podràs accedir a l’hora del dia i des del lloc que et sigui més còmode. Comptaràs amb el suport d’un coordinador tècnic per resoldre qüestions operatives i amb espais al fòrum per opinar i intercanviar idees amb els altres alumnes. Tot i que és un curs que es basa en el treball individual, és molt important que participis en aquests fòrums ja que l’intercanvi amb la resta de companys t’ajudarà a treure un major profit del curs.

A continuació et presentem la guia de l’alumnat, en la qual s’explica el funcionament general del curs, les seves característiques, la metodologia, l’estructura i el sistema d’avaluació. També facilita informació sobre l’aula virtual.

Et recomanem que la llegeixis amb atenció abans d’iniciar l’estudi de les unitats didàctiques del curs i esperem que et sigui molt útil.PresentacióUNICEF Comitè Catalunya conjuntament amb el Departament d'Ensenyament presenten el curs Viure (aprendre i ensenyar) els drets de la infància a l’escola.

L’objectiu del curs és proporcionar formació i pautes al professorat que aposta per una educació que tingui incorporada la perspectiva dels drets de la infància de forma integral. No es tracta només d’aprendre i ensenyar els drets humans, i en particular els de la infància, sinó de viure’ls plenament i que la Convenció sobre els Drets de l’Infant sigui l’eix vertebrador i la guia del que succeeix a l’escola. És qüestió d’apropiar-se dels drets i de fer-ho en un entorn en el qual es respectin plenament. Per això és condició que tothom —petits i grans— els coneguem,tal com recull la Convenció en el seu article 42, i en aquest cas, el professorat per tal que els pugui tenir en compte en la seva pràctica docent i en la vida diària del centre.

De ben segur que la informació teòrica no és suficient per crear una cultura respectuosa dels drets de la infància, sinó que cal que els infants els percebin i assumeixin des de les seves experiències quotidianes reals. Conèixer els drets no ha de ser una assignatura pendent, més aviat i per la seva transcendència cabdal en la formació de ciutadans ha de ser una condició inherent a l’acte educatiu.

En els tres primers primers mòduls tractarem les qüestions bàsiques per entendre els orígens, significat i reptes dels drets humans de la infància. En el primer mòdul, en concret, parlarem dels drets humans. Veurem quines són les normes jurídiques nacionals i internacionals que els garanteixen i quins sistemes de protecció d'aquests drets existeixen. També coneixerem els reptes que ha d'afrontar la societat en aquest segle en matèria de drets humans.

En el segon mòdul ens centrarem en els drets de la infància. Coneixerem per què la comunitat internacional ha desenvolupat un conjunt de drets humans específics per a la infància i què implica la concepció de l'infant com a subjecte de drets. També veurem què és la Convenció sobre els Drets de l'Infant i què implica per als estats la seva ratificació.

Els dos primers mòduls són importants per entendre els conceptes bàsics dels drets humans de la infància, la qual cosa considerem imprescindible abans de poder incorporar-los a la pràctica docent.

En el tercer mòdul parlarem de l'escola educadora en drets i per als drets de la infància. Donarem una visió crítica respecte al paper de l'escola en l’impuls d'una cultura respectuosa dels drets aprofundint en el dret a la participació, a més de prendre consciència del rol que tenim els adults en el foment de la participació infantil i adolescent.

Els tres últims mòduls estan centrats en la Didàctica dels drets (la pràctica a l’escola). Tractaran, de manera més específica i pràctica, com aplicar didàcticament la Convenció sobre els Drets de l'Infant a l’escola amb una perspectiva integral que involucri tota la comunitat educativa. Això significa apel·lar a la responsabilitat que com a garants dels drets dels infants tenen totes les persones adultes i, molt especialment, les que treballen amb ells, en aquest cas, en l’àmbit educatiu.

Per què parlarem de didàctica? Doncs perquè, tal com hem vist en els mòduls anteriors, els drets s’aprenen coneixent-los, prenent-ne consciència i practicant-los. I com ho fem? Amb quines eines? Amb quina actitud? De quines habilitats disposem o hauríem de desenvolupar com a adults i com a infants?

En el quart mòdul farem una anàlisi del currículum educatiu per identificar, a les àrees d’aprenentatge i a les competències bàsiques, les referències explícites a la Convenció o bé implícites, amb comportaments i valors relacionats amb els drets dels infants. Malauradament, la presència en el currículum d’alguns objectius i continguts d’aprenentatge que s’avenen amb la Convenció no assegura que la pràctica docent s’hi correspongui ni que s’interioritzi per part de l’alumnat. Això demostra que a l’hora de pensar com l’escola ha d’incorporar els valors i la filosofia de la Convenció, cal tenir en compte altres factors com ara la sensibilització i formació del professorat i de les altres persones adultes del centre, l’existència de condicions favorables a la participació, a la convivència i al respecte intergeneracional, i el desenvolupament d’actituds i competències que facilitin el procés d’ensenyament i aprenentatge.

El cinquè mòdul se centra en l’aula i en la manera de procurar que el que hi succeeix sigui coherent amb el paradigma que postula la Convenció. Aquí es presenten algunes orientacions i opcions metodològiques útils per treballar comportaments, destreses i valors.

I per tal d’impulsar la transformació de la cultura escolar adoptant una visió integral amb perspectiva de drets, en el darrer mòdul es proposen estratègies i activitats sobre com organitzar els centres educatius per facilitar que es coneguin i, sobretot, es visquin plenament els drets dels infants.

L’adopció de l’enfocament de drets ha de servir, en definitiva, per millorar l’experiència de l’infant o l’adolescent a l’escola. I aquesta millora es mesurarà en termes d’autoestima, de confiança, de protecció i d’aprenentatge com a alumne i com a ciutadà.ObjectiusEls objectius d’aprenentatge generals del curs són:

  • Conèixer i interioritzar el contingut de la Convenció sobre els Drets de l’Infant a partir de lectures de l’anàlisi d’estudis de cas i de la realització d’activitats d’aprenentatge, amb la finalitat d’incorporar-lo a l’exercici professional docent.
  • «Deconstruir» mites que hi ha al voltant dels drets humans per tal de poder explicar més bé determinades realitats i propiciar una implicació més gran dels infants en el respecte i en la promoció dels drets.
  • Reconèixer eines i estratègies didàctiques a partir de l’anàlisi de diferents mètodes i d’una sèrie d’orientacions per poder aplicar els continguts i valors de la Convenció sobre els Drets de l’Infant a l’aula i al centre, amb estudiants de tots els cicles.
  • Identificar propostes metodològiques adequades segons el context, i saber aplicar-les tant a l’aula amb la finalitat d’ensenyar d’acord amb l’enfocament de drets com al centre, per tal d’involucrar tots els actors de la comunitat educativa en la construcció d’una cultura coneixedora i respectuosa dels drets de la infància.
Requeriments tècnicsEl curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual. Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.

Es requereixen uns coneixements d’usuari en l'entorn Windows: processadors de textos operacions, descarregar-se documents, navegar per Internet, …
D'altra banda, cal esmentar que alguns dels enllaços que s'ofereixen estan en anglès. No cal tenir un domini avançat de la llengua anglesa, ja que s'ha valorat que són prou entenedors i no impedeixen seguir el curs amb normalitat.