Fonts de recursos i formació en biblioteques escolars

Des de la creació del Programa de Biblioteques escolars, escoles i instituts han rebut el suport dels CRP: s’ha treballat i es treballa en l’assessorament i la dinamització de la biblioteca i en la formació del professorat responsable i també, en alguns casos, dels claustres, amb la finalitat de contribuir a la millora de la lectura i fer del procés lector el factor fonamental per transformar la informació en coneixement.

L’objectiu principal d’aquesta coordinació entre serveis educatius i centres és poder arribar a estructurar una xarxa de biblioteques escolars en el territori, conjuntament amb altres agents, per tal de facilitar el treball col·laboratiu, l’aproximació i l’adequació de la biblioteca escolar a les necessitats de cada centre.

Per dur a terme aquesta tasca són essencials aspectes com la formació continuada del professorat i els recursos educatius.

Formació continuada del professorat

Anteriorment, en la definició dels àmbits d’intervenció dels serveis educatius en relació a les biblioteques escolars, ja s’ha fet esment del suport a la formació institucional (la que s’ofereix de manera centralitzada des del Programa de Biblioteques Escolars) i a l’organització de grups de treball o seminaris de coordinació amb la participació dels responsables de les biblioteques escolars, en els quals es va consolidant el treball en xarxa.

La formació institucional

El Programa de Biblioteques Escolars del Departament d’Ensenyament ofereix una formació telemàtica específica dirigida, en primera instància, a la persona responsable de la biblioteca, però també per a la resta del professorat de tots els nivells educatius que vulguin aprofundir en aquest camp. La finalitat és donar-los les tècniques i els recursos bàsics per poder desenvolupar la seva tasca.

Des del curs 2011-2012, aquesta formació s'organitza en uns Blocs, integrats per quatre cursos que conformen un itinerari formatiu bàsic i en uns Espais integrats per quatre activitats que conformen un itinerari d’ampliació.

El centre que ha estat seleccionat en la convocatòria del projecte d’innovació educativa biblioteca escolar “puntedu”, té el compromís de realitzar la formació agrupada en l’apartat del Blocs. Aquesta formació té una durada de 3 anys, que és el temps durant el qual el centre ha de desenvolupar el projecte seleccionat. Normalment la persona que ha de fer la formació és qui ha estat reconeguda com a responsable de la biblioteca del centre. Això no treu que si, des del centre, es demana que en aquesta formació hi puguin participar altres docents, es concedeixi. El Programa de Biblioteques Escolars organitza una Jornada inicial de caràcter presencial per acollir als nous centres "puntedu".

Els Blocs

Els cursos que s’integren en l’apartat Blocs són:

BE1D - La biblioteca escolar I: Concepte i dinamització

La finalitat d'aquest curs és donar els coneixements bàsics del concepte i dinamització de biblioteca escolar al professorat responsable de la biblioteca. La durada del curs és de 30 hores distribuïdes en: 5 hores per a cada mòdul, 7 hores per a la realització del projecte i 3 hores per a la sessió presencial.

Els destinataris són:

 • La persona responsable de la biblioteca, dels centres seleccionats en l’última convocatòria “puntedu” (participació obligada).
 • Altre professorat interessat en l’adquisició de coneixements sobre dinamització lectora a l’aula i a la biblioteca escolar (participació voluntària).


BE1E - La Biblioteca escolar 1: ePèrgam,gestió i organització

La finalitat d'aquest curs és donar els coneixements bàsics sobre el concepte, l’organització, la gestió documental a través de l’epèrgam. La seva durada és de 30 hores, distribuïdes en 4 mòduls de 6 hores, 6 hores per a la realització del projecte.

Els destinataris són:

 • La persona responsable de la biblioteca, dels centres seleccionats en l’última convocatòria “puntedu” (participació obligada).
 • La persona responsable de la biblioteca d’un centre que encara no ha estat seleccionat com a "puntedu" però que vol gestionar la seva biblioteca a través del programa epèrgam. (La inscripció de la persona assignada l’ha de fer la direcció del centre. La realització d’aquest curs és requisit indispensable per poder donar d’alta l’epèrgam).
 • Altre professorat interessat a col·laborar en les tasques d’organització de la biblioteca del seu centre (participació voluntària).


BE2: La Biblioteca escolar 2: La Competència Informacional des de la biblioteca escolar

L’objectiu d'aquest curs és donar els coneixements bàsics sobre competència informacional i les seves funcions en el marc de la biblioteca escolar. La durada del curs és de 45 hores, distribuïdes en 6 mòduls de 6 hores i 9 hores per a la realització del projecte.

Els destinataris són:

 • La persona responsable de la biblioteca dels centres que són en el segon any d’aplicació del projecte “puntedu” (participació obligada).
 • Altre professorat interessat en l’adquisició de coneixements sobre l’aplicació de la competència informacional a l’aula i a la biblioteca escolar (participació voluntària).


BE3: El Pla de Lectura de Centre (PLEC).

La finalitat d'aquest curs és aprofundir en el coneixement del PLEC document que, a partir de les necessitats concretes detectades, recull els objectius, les metodologies i les estratègies necessàries per garantir l’assoliment de les competències bàsiques i per fomentar l’hàbit lector i el gust per llegir per part de l’alumnat. La durada del curs és de 45 hores, distribuïdes en 6 mòduls de 6 hores i 9 hores per a la realització del projecte.

Els destinataris són:

 • La persona responsable de la biblioteca dels centres que són en el tercer i darrer any d’aplicació del projecte "puntedu” (participació obligada).
 • Altre professorat interessat en l’elaboració del Pla de Lectura de Centre (participació voluntària).

Els Espais

Des del curs 2011-2012 s’amplia l’oferta formativa telemàtica en relació a la biblioteca escolar. Els cursos anomenats “Espais” són de 30 hores: 4 mòduls de 6 hores i un projecte amb una càrrega lectiva també de 6 hores. Sorgeixen del interès manifestat pel professorat participant en el blocs, d’aprofundir en diferents continguts i temàtiques.

Formació des del Plans de Formació de Zona (PFZ)

Les accions formatives incloses en els Plans de Formació de Zona són de diferents tipologies, les més comunes són els grups de treball i els seminaris de coordinació. En aquestes activitats generalment hi participen les persones responsables de les biblioteques escolars de la zona i altres docents interessats en el tema. Aquests grups de treball i seminaris de coordinació són la baula inicial del treball en xarxa entre la biblioteca escolar, la biblioteca pública i els serveis educatius.

Els recursos educatius

Al marge de la formació, l’altre gran àmbit d’acció dels serveis educatius en relació a les biblioteques escolars és l’assessorament i suport estable als centres. És en aquest àmbit que el CRP hi té un paper destacat en tot allò que fa referència a l’organització, a la gestió documental i a la seva informatització, i per això és molt important que es posi a l’abast dels centres tots els recursos i documents necessaris per desenvolupar les tasques esmentades.

Al llarg dels diferents mòduls han aparegut nombrosos recursos (físics i digitals) que es podrien considerar de referència. A continuació es recolliran els més interessants i bàsics que ja han sortit i se n’afegiran de nous:

Criteris i recomanacions per organitzar la biblioteca

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut: triar i destriar, processos per a una gestió eficient del fons

Eina de suport per a les persones responsables de les biblioteques dels centres educatius pel que fa a les diverses actuacions de gestió del fons.


Adaptació de la CDU per a les biblioteques escolars.

Pautes per facilitar l'organització dels documents i la localització a les prestatgeries d'una forma sistemàtica i amb uns criteris unificats. La utilització d'aquest document s'ha de fer d'acord amb la biblioteca pública de l'entorn, així s'utilitzarà la taula del 4 per Llengua i la del 8 per Literatura en el cas de la demarcació de Barcelona i la taula del 8 per Llengua i Literatura en la resta de territori.


Què, qui, com de la BE: La posada en marxa de la biblioteca en un centre educatiu

Aquest document vol visibilitzar de manera esquemàtica els diferents punts claus que cal tenir present a l’hora de desenvolupar una biblioteca en un centre educatiu.


L'espai de la biblioteca i el mobiliari

Descripció de les característiques de l’espai i el mobiliari d’una biblioteca escolar. Pel que fa al mobiliari hi ha una actualització al web Mobiliari biblioteca escolar

Recursos que poden ajudar en la tasca de suport i dinamització

L’acció dels referents de biblioteques escolars dels serveis educatius ha de basar-se en l’acompanyament continuat als responsables de la biblioteca, respectant sempre la realitat i particularitat de cada centre, de manera que se’ls percebi com uns col·laboradors que acompanyen a partir de les pròpies necessitats.

Ara bé, la tasca dels referents del servei educatiu ha d’anar més enllà de l’acompanyament, així en moments determinats, ha d’introduir elements de dinamització en el marc del seminaris de coordinació o de les jornades d’intercanvi d’experiències, així com esdevenir un enllaç que faciliti la col·laboració entre les biblioteques dels centres educatius de la zona per una banda, i entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública per l'altra.

A continuació es relacionen un seguit de recursos que cal tenir presents:

Portals institucionals: Catalunya

Departament d’Ensenyament. Biblioteca escolar, 'puntedu'

El programa té per objectiu potenciar la biblioteca escolar "puntedu" com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d'informació en diferents tipus de suport a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector. Hi trobareu la formació que cada curs ofereix el propi programa, documentació, recursos i una agenda d’activitats.


Banc de recursos: la lectura font de plaer i de coneixement

Es recomana especialment aquest portal que és el resultat del treball cooperatiu de professionals de CRP. És una selecció d’informació on el professorat podrà trobar tota mena de documentació que li facilitarà el treball de la lectura des de les diverses àrees i des de diferents angles: la comprensió lectora, la competència informacional i el gust per llegir. Conté: Agenda. Bones pràctiques. Competència lectora i informacional. Documentació: Articles, bibliografia, documentació orientativa, materials de formació en línia, monogràfics de revistes, cites. Enllaços d’interès. Guies de lectura. Llicencies d’estudi. Pla de lectura. Propostes didàctiques. Recursos dels CRP… La gran majoria de recursos referenciats en aquests materials de formació hi són consignats.


Portals institucionals: resta de l'estat

Plan para el fomento y la mejora de las bibliotecas escolares. Ministerio de Educación

Leer.es Bibliotecas escolares. Aquesta web destaca la importància de la biblioteca com a centre de recursos per a l’aprenentatge en la societat del coneixement. Leer.es vol transmetre l’entusiasme per la lectura, al mateix temps que aporta materials i consells per als docents i les famílies.

Biblioteca escolar: Centro de Recursos para la Enseñanza y el aprendizaje. Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga.

Bibliotecas escolares de Aragón. Departamento de Educación, cultura y deporte. Gobierno de Aragón.

Bibliotecas escolares de Galícia. Xunta de Galicia. Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria.

Plan Marco de apoyo y fomento de las bibliotecas escolares de Extremadura. Consejería de Educación. Junta de Extremadura.


Portals institucionals: altres països

Rede de bibliotecas escolares. Ministerio da Educaçao de Portugal.

Recursos para el uso de bibliotecas escolares. Ministerio de educación de Chile.


Portals especialitzats

Grup Bibliomèdia

Grup de treball integrat en la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica que està format per professionals de l'educació que treballen des de les escoles, instituts, biblioteques, serveis educatius, etc. per a l'establiment de la biblioteca escolar en centres educatius d'ensenyament no universitari, amb el convenciment professional que la biblioteca escolar és imprescindible per tal que l’alumnat assoleixi les estratègies d’aprenentatge que conduiran el seu futur.


La biblioteca escolar com a eina educativa

Una eina per al desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals. Web creada per Glòria Durban. Hi trobareu reflexions, recursos, enllaços… classificats en els següents apartats:

 • La biblioteca escolar, recurs educatiu.
 • La biblioteca escolar en acció.
 • La biblioteca escolar i lectura.
 • La biblioteca escolar i la competència informacional.
 • La biblioteca escolar i cultura digital.


Competència informacional a l’aula

És un espai de difusió, reflexió i creació al voltant de la competència informacional aplicada als ensenyaments obligatoris i al batxillerat. És un lloc obert a tothom que vulgui saber, comentar, opinar o col·laborar en la millora del model proposat, la incorporació de recursos, la relació amb la lectura i les biblioteques 2.0 o l’aportació de pràctiques d’aula.


El Biblioabrazo

Espai dedicat a la biblioteca escolar. Creix amb la idea de compartir experiències lectores, difondre bones pràctiques al voltant de la lectura i posar-les a la pràctica allà on hi hagi: un nen, un llibre i un mestre.


Bescolar

Grup de recerca de biblioteques educatives, reconegut de la Generalitat de Catalunya (SGR_1479_2009-2014). Els seus membres són professors de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i de la Universidad Complutense de Madrid i professors de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objectiu principal de recerca és la implantació i desenvolupament de les biblioteques escolars (BE) en els centres de primària i secundària.


Es de libro

Programa educatiu promogut per CEDRO i adreçat al conjunt de la comunitat educativa, per fomentar la lectura, la creació textual i el respecte als drets d’autor.


Servicio de orientación a la lectura (SOL)

Iniciativa de la Federación de Gremios de Editores de España, desenvolupada conjuntament amb la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.


Red de selección de libros

En aquest lloc web hi trobareu els catàlegs de llibres escollits que la Xarxa de Selecció de Llibres Infantils i Juvenils elabora anualment des del 2004. Disposeu de dues modalitats de consulta:

 • Per visualitzar-los en format de Llibre digital, s'ha de seleccionar un període concret. Aquesta acció permet accedir al llibre virtual que conté la corresponent selecció anual de títols escollits.
 • Si es desitja obtenir una Llista selectiva, s'han de completar els camps de cerca. Llavors apareix la relació d´obres que compleixen amb els criteris de selecció formulats. Des de cada referència mostrada podeu accedir a una altra pantalla amb informació detallada de l´obra.


Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil. Associació de mestres de Rosa Sensat

Selecció de novetats de llibres infantils i juvenils. En aquesta selecció es té molt en compte la qualitat literària o científica. Es presenten agrupades per edats i separant-ne els d’imaginació dels de coneixements. Aquestes seleccions es recullen a Quins llibres?

Recursos per al foment d'hàbits de lectura i el gust per llegir

Si bé a la xarxa hi ha nombrosos portals amb propostes per al foment de l'hàbit lector, cal destacar per la seva qualitat:

 • La invitació a la lectura, bloc amb activitats per a educació infantil i primària (Jaume Centelles, mestre i bibliotecari del CEIP Sant Josep-El Pi de L'Hospitalet de Llobregat).
 • Què llegeixes?. Portal de lectura que vol potenciar la lectura en llengua catalana a través d'un fòrum a la xarxa per ajudar a fer més i millors lectors i a atreure nova gent a l'experiència lectora. Ofereix concursos, discussions, consells i activitats relacionades amb el món del llibre.
 • El gust per la lectura. Propostes d'activitats i dossiers didàctics de les lectures proposades en el seminari «El gust per la lectura» (Educació primària i secundària).
 • Itineraris de lectura. Programa que coordina la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, i que promociona la literatura catalana i el foment de la lectura en l'àmbit de l'ensenyament primari, secundari i d'adults.

Biblioteques de referència

És interessant tenir a l’abast els enllaços de biblioteques de referència per tal de poder fer consultes en relació a la catalogació del fons, o bé per a la consulta de guies de lectura.